SAL7348, Act: V°213.3-R°214.1 (373 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°213.3-R°214.1  
Act
Date: 1455-01-18

Transcription

2020-01-17 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse vande(n) gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e)/
gewijst is tusscen janne maes alse geleit tot de(n) goede(n) henricx wa(n)te/
in deen zijde ende henr(icke) v(er)noeyen cled(er)make(r) geleit zijnde tot den/
goede(n) yden sgouwers weduwe henr(icx) wilen vander heblen in dande(re)/
alse van diversen beruerliken goeden beyde vliegenderve en(de) have/
de welke de voirs(creven) henric v(er)noeyen aensprac seggende dat de/
voirs(creven) yde die inden bijvange des voirs(creven) henr(icx) wants dair zij met/
hem gewoent hadde hadde gelaten eysschende die te hebben wa(n)t/
hij meynde dat zij hue(r) toebehoirden en(de) dat zij dbewindt ende de/
hanteringe d(aer) af hadden gehadt en(de) hadde d(aer) af dair toe in hueren/
testamente gedisponeert Op dwelc de voirs(creven) jan maes he(m) v(er)antw(er)den(de)/
meynde inde voirs(creven) aensprake niet gehoude(n) te zijne noch dat de/
voirs(creven) henric aenlegge(r) ne(m)m(er)meer zijn v(er)mett thoene(n) en soude/
want de voirs(creven) yde ald(aer) gheenrehande goede gebracht en hadde/
noch gelate(n) noch oec geenrehande gebruyc gehadt dan als des voirs(creven)/
henricx maerte P(rese)nteren(de) nochta(n) te(n) ut(er)ste(n) om alle gevuechs/
wille hoe wel dats hem niet en behoefde va(n) rechtswege(n)/
met huere(n) beleyde te scheyde(n) va(n) allen goede(n) het ware(n) cledinge(n)/
oft and(er)s tot huere(n) live behoirende Was gewijst na aensprake
//
v(er)antwerden ende oec thoenisse des voirs(creven) henricx die zijns v(er)mets niet/
en vl volqua(m) dat de voirs(creven) henric met zijnen beleyde aende voirs(creven)/
goede v(er)doolt es behalven der p(rese)ntacie(n) die he(m) zijn wed(er)p(ar)tie gep(rese)nteert/
heeft p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] m(er)cels ja(nuarii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt