SAL7348, Act: V°219.3-V°220.1 (383 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°219.3-V°220.1  
Act
Date: 1455-01-31

Transcription

2020-01-26 by Jan Boncquet
Alsoe zeke(r) gescille geweest is voe(r) den raide vand(er) stat tusschen/
henricke vanden vynne janne molenpas en(de) pete(re)n soetmont die/
in div(er)sen manie(re)n met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) over eene wile leden/
comen zijn totten goeden van eleshem jouffr(ouwe) johanne(n) van lathem/
en(de) hebben vander selver joufr(ouwe) warantscap vanden selven/
goeden in deen zijde en(de) woute(re)n van laethem geleit sijnde totden/
goeden jonch(e)r gielis hee(re) van gheete van hierge en(de) va(n) byoul in/
dande(re) om eenen beleit brief dair mede raes wilen van/
graven geleit was van voe(r) en(de) comen tot den goeden vors(creven) der/
vors(creven) jouffr(ouwe) liggende ond(er) de stat en(de) aldair gebracht bijder/
stat co(m)missarise die vand(er) stat wegen gesonden wae(re)n ten huyse/
des vors(creven) wilen raes alse hij aflivich was worden om zijn/
have in hue(re)r p(rese)ncien te wordden geinventarieert den welken/
de vors(creven) wout(er) meynde dat hem en(de) sijnen beleide vorscr(even)/
sculdich wae(r) te volgen want hij in des vors(creven) wilen raes huyse/
/ en(de) sloote was gevonden en(de) bij div(er)sen ande(re)n reden(en) en(de) circonstancie(n)/
die hij dair toe alligeerde Vanden welken de wederp(ar)tie hielden de/
contrarie en(de) meynden dat den selven brief also was vonden/
en(de) in sulker plaetsen en(de) dat oic de vors(creven) jouffr(ouwe) van/
lathem tgebruyc vanden vors(creven) brieve en(de) oic goeden also hadde/
gehadt dat hue(r) en(de) nieymant anders dien toebehoerde/
Men en soude oic ny(m)mermeer bevinden dat zij den selven/
rase yet sculdich was bleven en(de) myts dat zij totten vorscr(even)/
goeden als vorg(eruert) is comen wae(re)n en(de) de vors(creven) jouffr(ouwe) die/
hue(r) dier hadde ombesthent tot hue(re)r lieden behoeff/
begeerde datmen dien soude a(n)nichelle(re)n also geregistereert/
steet ond(er) ons quarta febr(uarii) lib(r)[o] liii Soe v(er)sochten zij/
datme(n) den selven brief te nyeute dade op dat nieman(t)/
dair mede e(n)nich hynder en wordde gedaen Dair om/
eest dat als in deser saken vast veele spraken/
geweest wae(re)n dair inne men gevoelde dat de/
vors(creven) wout(er) luttel rechts totten vors(creven) brieve en(de) goeden/
hadde en(de) vorts dat de vors(creven) jouffr(ouwe) alleene sochte/
hue(r) erfgename(n) vanden vors(creven) goeden geheelic te onterve(n)/
men gepijndt heeft bij manie(re)n van myddel dair toe te/
tenderen en(de) te v(er)siene also v(er)re alst vueghlic was om/
doen dat derfgenamen der vors(creven) goeden vanden pe(n)ninge(n)/
vanden cope der vors(creven) goeden comen(de) hier namaels te/
bat mochten hebben uutden welken e(n)nige gedeputeerde/
vand(er) stat raide tusschen den vors(creven) henr(icke) vand(en) vynne/
en(de) sijnen medep(ar)tien t(er) eend(er) en(de) d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) van/
laethem ter ande(r) sijden vand(er) stat wegen een appoin/
tement hebben gemaect hoe waile dat de vors(creven) henric/
meynde dat de vors(creven) jouffr(ouwe) veele meer in hem/
wae(r) gehouden dan de bate vanden vors(creven) goede(n) gedroege/
dat de vors(creven) jouffr(ouwe) van laethem tot hue(re)r bijleni(n)ghen/
behoef en(de) na hue(r) tot behoef van hue(re)n erfgenamen/
vanden pe(n)ningen des coops vand(en) vors(creven) goeden voir al/
volgen zullen uut des copers handen om tot d(er) ordina(n)cie(n)/
vand(er) stat die aengeleeght en(de) bekeert te wordden drie/
hond(er)t en(de) vijftich peters te xviii st(uvers) tstuc Ende als die/
op heden ind(er) stat wissel gestelt wae(re)n ind(er) manie(re)n vors(creven)/
overdroegh de raet vand(er) stat notabelic v(er)gadert/
dat men den vors(creven) beleit brief a(n)nichele(re)n en(de) te nyeute doe(n) soude/
/ alsoet geschiet is hier inne v(er)sien dat gheen der vorscr(even)/
jouffr(ouwen) erfgenamen in nacomen(de) tijden proffijt d(er) vors(creven)/
pe(n)ningen hebben en sal ten zij dat sij [hij] volcomentlic en(de)/
al te male v behoerlic v(er)thijde van allen den rechte/
actie en(de) aensprake die hij totten selven goeden mach/
hebben in e(n)niger manie(re)n cor(am) abs(oloens) dyeve(n) burg(imagist)[ris] et/
plurib(us) aliis de (con)silio januarii xx ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt