SAL7348, Act: V°345.2-R°346.1 (601 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°345.2-R°346.1  
Act
Date: 1455-05-17

Transcription

2021-02-05 by Jan Boncquet
Het es get(er)mineert bijden raede vand(er) stat tusscen lodewijke uut(er) helicht/
en(de) meest(er) ja(n)ne calaber t(er) eenre zijden secretarijs der selv(er) stad in/
deen zijde ende jouffr(ouwe) katline(n) weduwe henricx wijlen del haye/
in dande(re) alse vanden coerne liggen(de) tot jandreyn in eend(er) schue(re)n/
ald(aer) inden name lodewijcx en(de) meest(er) jans voirs(creven) gecome(n) vande(n) lande/
d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de) bij (con)sente van hae(r) ind(er) selv(er) schue(re)n/
geleecht om dat ghedorsschen te wordden(e) en(de) lodewijke en(de) meest(er)/
janne d(aer) af betalinge te gesciedene in cortingen vand(er) v(er)lopen(en) pachte/
van xiii mudden terwen die zij opde voirs(creven) goede jairlijcx/
hebben(de) sijn Ierst want de voirs(creven) p(ar)tijen accorde(re)n in dien datme(n) tvoirs(creven)/
coren sal dorsschen en(de) dat leggen op eene(n) greynier en(de) de slotels/
vander schue(re)n alle avonde leggen in handen vand(en) scepene(n)/
van jandrayn tot dat al gedorsschen sal zijn om dan tgedorsschen/
coe(re)n den voirs(creven) lodewijke en(de) meest(er) janne te volgen(e) Soe es/
get(er)mineert dat zij dien naevolgich selen wezen sond(er) dat de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne oft hue(r) kinde(re) dat sullen pijne(n) met/
e(n)nigen afdragen(de) woorden oft wercken te beletten(e) Ende vanden/
stroe d(aer) inne zij discoordeerden es get(er)mineert datme(n) d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) d(aer) af sal laten volgen iiii oft v schoeve teene(n) male/
om hae(r) beesten mede te vueden ende die veredt zijnde salme(n)/
hue(r) ande(re) voederinge laten wordden soe verre de beesten dat/
verte(re)n selen mogen en(de) sal oic gehoud(en) sijn de vereeten vanden/
beesten te meste te maken(e) ende op dlant den hove en(de) nyeman(de)/
and(er)s toebehoe(re)nde moeten vue(re)n slants p(ro)fijte Item want de/
selve jouffr(ouwe) meynde datme(n) alle gheltrinte(n) uute(n) voirs(creven) goeden/
gaen(de) neme(n) soude en(de) betalen vanden voirs(creven) coirne dwelc/
hue(r) de voirs(creven) lodewijc en(de) meest(er) jan ontkinde(n) maer kinde(n)/
genoech datme(n) de co(m)mer van greyne voe(r) uute(n) voirs(creven) goeden/
/ gaen(de) d(aer) af soude mogen gelden nae d(er) vorweerd(en) die d(aer) af/
tusscen hen voir scepen(en) van jandrayn gedaen en(de) geslote(n) es/
Soe steet zij van dien op huer thoenisse op en goensdaighe/
naestcomen(de) voe(r) den raide vand(er) stat En(de) van des zij voe(r) beledt/
den voirs(creven) lodewijke en(de) meest(er) janne gedaen heeft dat hen de/
voirs(creven) vruchten peyslijc niet en hebben mogen volgen d(aer)/
af heeft zij gelooft bet(er)nisse te doen naed(er) stat recht ende voirt/
oft zij hier tegen quame oft dade in woerden oft in wercken/
soe heeft zij haer van dien oic geheelijc gesubmitteert t(er)/
correctien vand(er) stat Act(um) in pleno consilio maii xvii a(n)no lv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt