SAL7349, Act: R°366.1 (692 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°366.1  
Act
Date: 1456-06-13

Transcription

2019-01-22 by Walter De Smet
Item also voir den raide vander stat comen zijn gheert van herwijn/
en(de) sander van oerbeke met meer ande(re)n hue(re)n medeplichte(re)n die/
met scepen(en) brieven van loven(en) van he(re)n rase de rijke priester/
gegoedt en(de) gheerft zijn in alle de goede en(de) renten jans/
wilen de roeve(re) des jongen in deen zijde her augustijn vande(n)/
borchoven ridde(r) jan de pape augustijn van dormale tielman/
van tsestich en(de) meer andere insdeels geleit en(de) insdeels totten/
goeden des selfs wilen jans de roeve(re) en(de) insdeels ongeleit/
en(de) gebrec hebbende van zeke(re)n renten en(de) sculden dair inne/
dat de selve jan de roeve(re) aen hen v(er)bonden stont in dande(re)/
Alse vanden selven goeden die de vors(creven) gheert en(de) zijn/
medeplichte(re)n meynde(n) te trecken en(de) den vors(creven) ande(re)n sculde(re)n/
voirtegane uut crachte vander vors(creven) guedingen en(de) oic eender/
termijnacien die also zij seyden hen diene(n) soude geregistereert/
staende op den xxiiii dach van januario int boec xiiii[c] twee/
en(de) vijftich Dair tegen de vors(creven) her augustijn en(de) zijn/
medep(ar)tien onder den ande(re)n opdeden dat hen bijden burg(er)meest(ere)n/
en(de) wethoude(re)n vand(er) stat te weten jasp(ar) absoloen en(de) henricke/
van lynte(r) en(de) ande(re)n vanden vollen raide die wae(re)n int/
jair xiiii[c] li toegeseeght wae(re)n dat zij om de costen te/
schouden hen metten vors(creven) beleide(n) te doene op jans roev(er)s/
goede niet en vorderden ende want zij gemeynlic voir/
hue(r) gebrec metten vors(creven) gheerde en(de) sijnen medeplichte(re)n/
ghevolght hadden te geliken laste dat zij dair om gelijc/
proffijt en(de) onp(ro)ffijt souden hebben Alsoe zij dat oppembairlic/
hebben gethoent soe es ov(er)dragen en(de) get(er)mijneert op/
heden inden vollen raide rypelic aengesien de gelegenth(eit)/
vand(en) vors(creven) guedingen t(er)minacie(n) en(de) toeseggen en(de) anders/
des elc vand(en) vors(creven) p(ar)tien heeft willen seggen en(de) op doen/
dat de vors(creven) guedinge den vors(creven) he(re)n augustijne(n) noch/
ande(re)n gebrec hebben(de) uutstaende met scepen(en) brieve(n) va(n)/
loven(en) aenden vors(creven) janne de roeve(re) gheen prejudijs/
dragen en sal mair dat zij dair af gelijc t(er) ordinancie(n)/
vand(er) stat als van hue(re)n principalen gebreken staen/
sullen en(de) hebben des de stat dair inne ov(er)dragen zal/
En(de) oft hier inne e(n)nich letsel oft gebrec oft donckerheit/
geviele dair af hult de rait vand(er) stat dese t(er)mijnacie/
altijt stat grijpen(de) de int(er)pretacie en(de) tvercleren te huerweert Actu(m)/
in pleno (con)silio junii xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer