SAL7349, Act: V°237.3 (498 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°237.3  
Act
Date: 1456-03-15

Transcription

2019-10-10 by Walter De Smet
Item jan vanden wate(re) sone henricx vanden wate(re) in p(rese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijdt dat de vors(creven) henric zijn vad(er) hem volcomen/
genoech gedaen heeft en(de) gecuelt in gereeden pe(n)ningen van die/
mudde drie rijd(er)s lijfpensien die de vors(creven) jan des vors(creven) zijns/
vaders leefdage lanc vanden selven sijnen vad(er) sculdich was/
te hebben na begrijp van eene(n) scepen(en) brieve vander vue(re)n/
tusschen hen gepasseert vander daet xiiii[c] lii vii dage in janua(rii)/
den selven scep(enen) br(ieven) and(er)s in zijnd(er) macht bliven(de) Insgelix heeft hij/
hem gecuelt en(de) te vreden gestelt van alle handelinge(n) oft hante/
ringen die hij van e(n)nigen zijne(r) goeden hoedanich die zijn oft verstorve(n)/
van wat zijden hem die aencomen oft gemaect mogen zijn geha(dt)/
mach hebben en(de) dair toe van alle den vliegen(de) erve dat den vors(creven)/
janne v(or)schrive(n) is na doot katlijnen wilen van poille zijnder/
moed(er) en(de) die hem na doot zijns vad(er)s voirs(creven) toecomen soude/
Bekynnen(de) hem van allen desen bijden vors(creven) zijnen vad(er) genoech/
gedaen sijnde den selven hier af en(de) va(n) allen ande(re)n haefliken/
tichten actien oft aensp(ra)ken volcomelic quijtscelden(de) geloven(de) hem/
van dien ny(m)m(er)meer aentespreken sonder p(ro)vidijs van de vors(creven)/
jans erflich(eit) die hij na doot zijns vad(er)s met rechte/
v(er)volge(n) sal mogen hortbeke m(er)sberge m(ar)cii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-21 by Jos Jonckheer