SAL7349, Act: V°369.2-R°370.1 (698 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°369.2-R°370.1  
Act
Date: 1456-05-26

Transcription

2019-01-26 by Walter De Smet
Item henric vander wijct lijsbeth schoefs zijn wijf weduwe jans/
wilen vanden wynckele en(de) anthonijs vand(er) wijct hue(re)r beyd(er)/
sone te voren uuten broode zijns vors(creven) vad(er)s gedaen in p(rese)ncia/
hebben geloeft indivisim dat sij mijne(n) hee(re) den abt des godsh(uys) va(n) sinte/
mychiels tantwerpen volcomentlic afdoen zullen en(de) kuelen alsulken gebrec/
als zhij bevonden hebben [heeft] aende goede geheten bavesande en(de) claesbruel die/
tvors(creven) godshuys voirmaels jegen den selven henr(icke) gecocht heeft en(de) dat/
t(er) manissen des selfs godshuys en(de) desgelix dat zij den selven godsh(uys) afdoen/
sullen de wairscap die tselve godsh(uys) janne zand(er)s van dese(n) goede(n) gelooft/
heeft en(de) den selven ja(n)ne sand(er)s in dien hebben dat hij den vors(creven) godsh(uys)/
der warscap v(er)dragen [sal] en(de) vorts dat zij den selve(n) godsh(uys) opleggen sulle(n)/
en(de) betalen ter goed(er) rekeni(n)gen en(de) dueghdeliker estimacie(n) alsulke(n) costen/
alst [tselve godsh(uys)] geleden heeft om de selve goede te behouden D(air)[af] hem de vors(creven) henr(ic) tande(re)n/
tijden wairscap heeft gelooft en(de) hier op heeft de vors(creven) abt van sinte/
mych(iels) den vors(creven) henr(icke) geslaect tgevangekenisse d(air) hij hier voe(r) te mechelen/
inne was met conditien oft de vors(creven) henr(ic) des vors(creven) is niet en voldade/
dat dan tvors(creven) godshuys van des(en) geloeften opt beloep van rechte bliven sal en(de)/
dair toe zuallen zij [tselve godshuys] den vors(creven) henr(icke) int vors(creven) gevanckenisse te mechlen/
wed(er)om wed manen altijt alst he(m) gelieft En(de) t(er) meerd(er) vestich(eit) van/
desen hebben de vors(creven) iii p(er)sone gesedt ond(er) scepen(en) va(n) loven(en) de brieve/
liggen(de) ond(er) ons in eene ronde dooze [ind(en) came(r) .....?] orlovende dat tvors(creven) godsh(uys)/
ten voldoene van des(en) geloeften [hem] met dien brieve behulpen/
moge en(de) (con)sente(re)nde vorts dat vortane tselve godsh(uys) metten/
selven brieven gheensins gewracht en [sal] worde dat in achterdeele/
vanden vors(creven) gelooften den vors(creven) godsh(uys) [vand(en) vors(creven) geloften] comen mochte sijn Ende hebbe(n)/
vorts gelooft [de vors(creven) p(er)sone ongesundert] dat sij gheen brieve en hebben noch en weten/
meer dan inde vors(creven) dooze liggen d(air) met den tvors(creven) godsh(uys) gepre/
judicieert soude mogen wordden en(de) oft zij namaels e(n)nige meer/
hadden cregen oft vonden dat zij die in behulpe des vors(creven) godshuys/
noch ind(en) vors(creven) doozen souden bringen en(de) henric smols die metten/
beleide liggen(de) ind(en) selver doozen totten goeden des vors(creven) henrix vand(er)/
wyct geleit is heeft gelooft metten selven beleide altijt sonder/
sijnen cost ter manissen des vors(creven) godsh(uys) des selven godsh(uys) totten/
vors(creven) pointen te behulpen Oic mach hij he(m) om henr(ix) goede te/
bescudden metten selven beleide behulpen soe v(er)re dat behulp/
den vors(creven) godshuyse in desen niet en p(re)judicieerde jan van
//
merchtenen die oic geleit is tot des selfs henricx goede heeft/
tselve beleit quijt geschoud(en) so v(er)re dat ten hynde(r) des vors(creven) godsh(uys)/
in desen soude mogen come(n) Ende alle dese pointen hebbe(n)/
de vors(creven) gehuyssche en(de) hue(r) sone ynsgelix gesekert en(de) te/
heyligen gesworen met vorw(er)den wanner tselve godsh(uys)/
ontslagen is aen janne zand(er)s vand(er) warscap hem gelooft/
en(de) gerestitueert bijden vors(creven) p(er)sonen vande(n) costen vorg(enoemt)/
datmen dan den selven p(er)sonen de brieve ind(en) vors(creven) dooze(n)/
wesen(de) ghelijc en(de) al ov(er)geven sal roel(ants) m(er)sb(er)ge maii/
xxvi/
Sententiatum p(er) jacobu(m) gheyte(re) p(ro)curat(orem) mo(na)st(erii)/
(et)c(etera) meld(er)t roelofs oct(obris) xxv/
a(nn)[o] lxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer