SAL7351, Act: R°274.1-V°275.1 (565 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°274.1-V°275.1  
Act

Transcription

2021-10-26 by fernand BERTRAND
Cont zij allen lieden dat henric van bullestrate(n) sone wilen/
arnst van bullestraten vander bueken in p(rese)ncia heeft genomen en(de)/
bekint dat hij ghenomen heeft van vruwe marien van liefkenrode/
abdisse en(de) convente des godshuys van vruwepercke thof des/
selfs godshuys geheten ten eycken metten wynnen(de) lande beempde(n)/
eeuselen weyden en(de) allen ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) soe verre arnt/
van bullestrate(n) die voirtijts gehouden heeft oft van zijne(n) hande(n)/
uutgegeven heeft Te houden te hebben en(de) te wynnen van half/
merte lest voirleden eenen termijn van sesse jae(re)n deen na/
dander zonder middel vervolgen(de) Elx jars dae(re)nbynnen om/
en(de) vore vijfen(de)vijftich mudden rox verthien mudden gersten/
en(de) verthien mudden even(en) elx grains goet en(de) payabel der/
maten va(n) loven(en) met wanne en(de) vede(re)n wail bereit te/
weten achter halster voir elc mudde gerekent jaerlix tsinte/
andries messe apostels te betalen en(de) int vors(creven) godsh(uys) te leve(re)n/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] der vors(creven) abdissen oft hue(re)n procur(eur) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item/
es vorweerde dat de vors(creven) wynne jairlix oic sculdich sal sijn/
inne te halen alle den buyten pachte en(de) dien leve(re)n als vo(r)e ts(inte) andr(ies)/
[messe] op sijne(n) cost Te weten inden yersten te stercbeke seven mudden/
rox en(de) een half lovensche Item te lare bij vilvorden xvii halster/
rox d(er) selver mate(n) aende jouffruwe vander borch Item xxii(½) halste(re)n/
rox d(er) selver maten aende vruwe vand(er) ca(m)men Item xvii halste(re)n rox/
Item v mudden gersten Item v mudden even(en) alsme(n) den cloeste(r)/
voirs(creven) jairlix sculdich is te lare vors(creven) vilvortsche mate Item/
sal de vors(creven) wynne der vors(creven) abdissen jairlix geven zijnen vors(creven)/
termijn lanc due(re)nde sesse antwerpsche scilde metten vier/
leeuwen goet van goude en(de) zwair van gewichte oft de weerde dair/
af in ande(re)n goeden gelde ts(inte) remeysmesse Item sal de vorscreve(n)/
wynne gheven m(ijn) vruwen en(de) hue(re)n (con)vente jairlix ts(inte) remeys/
messe voir vier vette vercken(en) xxiiii mottoene te weten(e)/
xxvii(½) pl(a)c(ken) voir twee mottoene gerekent Item sal de vors(creven) wy(n)ne/
hebben vander vors(creven) m(ijn) vruwen en(de) hue(re)n (con)vente alle weken twee/
proni(n)gen broets en(de) xxviii gelten biers alsmen tont en(de) anders/
niet Dwelcmen den vors(creven) wynne te vruwe percke leve(re)n/
sal Item sal de vors(creven) wynne jairlix m(ijn) vruwen en(de) hue(re)n (con)ve(n)te/
leve(re)n vier goede costbare calve(re)n te beloken paesschen Item sal/
de vors(creven) wynne jairlix leve(re)n en(de) gheven der selver abdissen/
vijftich goede costbare perskese Item sal de selve wynne jarlicx/
gheven der kelderessen vanden vors(creven) cloeste(r) twee hondert perskese/
goet en(de) costbair en(de) elc inder maten va(n) vi gelten goets melcx
//
Item sal hij gheven der selver abdissen voir de broet proningen verthien/
pont bote(re)n en(de) veerthien perskese inder maten vors(creven) Item sal hij geve(n)/
m(ijn) vruwen vors(creven) xv[c] eye(re) en(de) der firmaressen vanden selven v[c] eye(re)/
alle jare te palmsondage Item sal hij geven en(de) leve(re)n int vors(creven) hof/
driehondert en(de) xxv bosselen stroes om de huysinge aldair mede te/
decken en(de) xxv bosselen stroes inde herberge te loven(en) des vorscr(even)/
godshuys m(er) des sal hij ongehouden zijn de huysinge te houden/
Item soe wanner men int vors(creven) hoff dect oft plect sal de selve wynne/
sculdich zijn te gheven den cost vanden wercluden en(de) oft den/
werclude gebrake leem oft latten die sal hij oic met zijnen wagen(e)/
sculdich zijn te halen op zijnen cost Item sal de selve wynne jairlix/
gheven totten dachue(re)n twee gripen en(de) niet meer Item sal de/
selve wynne tsijnd(er) moetten bynnen sijnen drie yersten jae(re)n m(ijn)/
vruwen gheven en(de) betalen xxv hollan(sche) guld(en) als vervolghde schout/
Item sal de firmaresse vanden vors(creven) cloest(er) jairlix hebben half dooft va(n)d(en)/
bogarde en(de) de selve wynne sal alle jare gheven x l(i)b(ra) pay(ments) om ooftboeme/
aldair te setten half vanden zijnen en(de) half vander firmaressen Item/
sal hij m(ijn) vruwen d(er) abdissen en(de) den gheven die met hae(r) comen zullen/
wel i ontfaen van eten en(de) van drincken en(de) elker jouffr(ouwe) gheven/
eene halve gelte wyns des daeghs Item sal de selve wynne den/
brueders en(de) meesters van vruwepercke die aldair comen zullen/
wel ontfangen va(n) eten en(de) drincken en(de) hue(r) p(er)den voede(re)n elc met/
vier spynden corens Item sal hij tvors(creven) hof van eyken houden van/
alle(n) corweyden van tshe(re)n luden van ridde(re)n en(de) knechten ende/
van she(re)n honden en(de) van allen co(m)mer gelijc de brueders van vruwe/
p(er)cke hier voertijts gehouden hebben en(de) oft m(ijn) vruwe en(de) (con)vent/
selve hielde Item sal de vors(creven) wynne de straten en(de) grechten/
liggen(de) aent vors(creven) hof goet vand(en) eyken houden en(de) maken jarlix/
op zijne(n) cost en(de) last en(de) oft den cloeste(r) dairaf enige scade/
quame alse dat hijs in tijts niet gemaect en hadde dat zoude/
de wynne oprichten en(de) v(er)gelden Item wart sake dat orloghe/
wae(re) oft datmen orloge dochte op e(n)nigen tijt dat tcoren inde/
schue(re) wae(re) en(de) tvors(creven) godshuys dat hebben woude da sal de selve/
wynne dan moete(n) dersschen en(de) vue(re)n allet coren op sijnen/
cost dart ment zeker zij en(de) oft hij dat also niet en dade datme(n)/
dan dersschers op zijnen cost soude moegen hueren Item wa(r)t/
dat sake dat den vors(creven) godshuyse e(n)nige scade geschiede int/
vors(creven) hof van brande oft van enigen ande(re)n saken van des vors(creven)/
wynne wegen dat zoude [hij] m(ijn) vruwen en(de) hue(re)n (con)vente oprichte(n)/
en(de) vergelden tot hondert r(insch) guld(en) tot ende niet voird(er) Uutgenome(n)
//
in gemeyne(n) orloge oft te(m)peeste datme(n) lijden moeste dat soude hem m(ijn) vruwe/
ende (con)vent oprichten gelijc ande(re) p(re)laten boven ende beneden doen zouden/
en(de) gheene ande(re) It(em) oft int voirs(creven) hof grof ty(m)meringe gebrake d(air) sal/
die wynne thout te vruwe p(er)cke doen halen en(de) ald(air) doen v(er)ty(m)mere(n)/
dair af hij de werclude vueden sal en(de) m(ijn) vruwe de dachue(re)n betale(n)/
It(em) sal hij opt voirs(creven) goet jairlijx setten en(de) plante(n) ii[c] levend(er) poten/
en(de) oft hij e(n)nige v(er)droeghde willige(n) afhieuwe d(air) soude hij voir setten/
ii levende poten Item en sal de voirs(creven) wynne bynnen de twee/
leste jae(re)n gheene eeusele noch beempden mogen besayen noch breke(n)/
Item en sal hij aen dbosch noch aen topgaende hout gheen recht hebbe(n)/
te houwen noch te doen houwen Item sal de selve wynne m(ijn) vruwe(n)/
jairlijx te halfmerte te vruwep(er)cke leve(re)n op sijne(n) cost duysent/
goeder williger wijngartstaken It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijx doen/
m(ijn) vruwen ii carweden met sijnen groete(n) wagen mette(n) v p(er)den/
te mechelen op sijne(n) cost Item en sal de voirs(creven) wynne egheen mest/
walme(re) noch stroe comen(de) vand(en) voirs(creven) goeden moege(n) v(er)coepen noch elde(r)/
vue(re)n dan opt [des] voirs(creven) cloest(er) goet Item en sal de voirs(creven) wy(n)ne gheene/
hout moegen houwen noch truncken het en zij tijt verdich Ite(m) en sal/
de wynne gheen hout moege(n) houwe(n) dan tvoirs(creven) goedt met te beheyme(n)/
en(de) te bevreden oft te(n) zij tot zijne(n) viere int hoff ten eyke(n) te v(er)berren/
in goeder wijs It(em) en sal hij totte(n) bachuyse gheen hout orbe(re)n dan dorren/
hage(n) die hij ald(air) sal mogen doen maken aen tvoirs(creven) goet It(em) sal de/
voirs(creven) wynne den wynt(er)ardt aldair mesten en(de) besaeit laten op sijn/
vier getidige vo(r)en gelijc sijnen reengenoeten Ende oft hijs niet en/
dade de leste drie jair va(n) jaer te jae(re) mach dan m(ijn) vruwe voirs(creven)/
come(n) en(de) dat doen taxe(re)n en(de) soe wes gebreck datme(n) d(air)inne vyndt/
dat sal de wyn moeten oprichten It(em) sal de wyn besayt late(n) op/
dleste jair vi boend(er) tarwen voer rogge en(de) de stortte sal hij om/
doen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlijx vue(re)n op sijne(n) cost ii voeder/
houts mette(n) groete(n) wagen int scloesters herberge te loven(en) Item/
es ond(er)sproken dat de voirs(creven) wynne bynne(n) desen t(er)mijne sijns/
selfs hoff niet en sal mogen houden noch selve mesten wynne(n)/
It(em) en sal de wy(n)ne int voirs(creven) bosch gheen horen vede moege(n) doen
//
Item sal m(ijn) vruwe hebben half de duyve(n) int hoff voirs(creven) dies soe sal/
mij(n) vruwe henr(icke) laten x mudden have(re)n en(de) die sal hij weder/
geven bynnen den drie yersten jae(re) Hier af zijn borgen des voirs(creven)/
wy(n)nen wout(er) ende aert van bullestraten zijn kynde(re) jan de ruyte(re)/
reyne(r) va(n) hoeb(er)ge ende machiel van eelwijt Et p(rim)i t(re)s Et p(ri)mus r(e)liq(uo)s/
cor(am) opp(endorp) borchoven marcii xxi Dits de scattinge vand(er) haven Ierst eene(n) groeten wagen met vi p(er)den en(de) hue(r) getouwe(n)getaxeert op lxii/
holl(ansche) guld(en) Ite(m) eene(n) cleynen wagen met iiii p(er)den en(de) hue(r) getuwen/
getaxeert op xxviii holl(ansche) guld(en) It(em) ix melcoye getaxeert op xxxv/
guld(en) holl(ansche) It(em) xii vercken(en) getaxeert op xiiii guld(en) holl(ansche) It(em) iii/
ploege en(de) iiii eghden getaxeert op vi holl(ansche) guld(en) It(em) ii bedden/
getaxeert op viii mott(oene) sargien slapelaken(en) getaxeert op lxv pl(a)c(ken)/
It(em) i groete(n) matalen pot va(n) v gelten wegen(de) xl pont i cleynen/
matale(n) pot wegen(de) vi pont It(em) vi oude sacke i hafteel It(em) twee/
scermsele i groete(n) brantrode iiii vissele(n) i lant(er)ne i melc cruycke va(n)/
xi quarten i roester met vi tacken i leere va(n) xx voete(n) vi bencke/
iiii erden teylen i soutvat i melc pot i hael i emer i bijl ii riecke/
ii mesthaecke xl mandelen stroes half wynt(er) en(de) half zomer/
en(de) i groete myte orete(n) en(de) dit heeft de wynne geloft ten uutscheide(n)/
va(n) sijne(n) t(er)mijne d(er) voirs(creven) abdissen alsoe goet te laten en(de) wed(er) te leve(re)n h(ier) af/
sijn borgen de vors(creven) p(er)sone Et tres p(ri)mi insup(er) p(ri)m[(us)] eisd(em)
Contributorsfernand BERTRAND , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-20 by Sabrina Keyaerts