SAL7351, Act: R°319.1-V°319.1 (645 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°319.1-V°319.1  
Act

Transcription

2021-01-29 by fernand BERTRAND
Cond zij allen lieden dat gielijs gheerts en(de) henric vand(er) elst sijn neve sone/
wilen jans beyde va(n) tieldonc in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat zij/
genome(n) hebbe(n) van m(ijnre) vrouwe(n) en(de) co(n)ve(n)te des goidshuys vand(er) banck alle de/
lande bempde en(de) eeussele de(n) voirs(creven) goidshuyse toebehoiren(de) gelege(n) te tieldonc/
mette(n) huysingen gelijc die aldair belege(n) zijn houden(de) te gade(r) omtrint/
xliii boende(r) en(de) iii dach(mael) uutgesceyden delsbroec dwelc tvoirs(creven) goidshuys/
behoude(n) sal Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) va(n) halfm(er)te naestcomen(de)/
over een jaer eene(n) t(er)mijn va(n) xii jare(n) lang deen na dand(er) staphants sond(er)/
middel volgende Elcx jaers darenbynne(n) om en(de) voe(r) vijftich en(de) een half/
mudden rocx goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) loeven(e) met wanne ende met/
vedere(n) wel bereyt alle jare tsinte andriesmisse apostels te betale(n) en(de)/
te loeven(e) oft int voirs(creven) goidshuys te levere(n) m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) oft hue(re)n/
geco(m)mitteerde(n) tot des voirs(creven) goidshuys behoeff q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) de voirs(creven) wy(n)ne(n)/
sele(n) alle jare geve(n) en(de) m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) levere(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
hondert haerder keesen tstuc van drie ghelt(en) melcx en(de) lii l(i)b(ra) boteren/
It(em) sele(n) zij noch gheve(n) m(ijnre) vrouwe(n) alle jare jege(n) paessche(n) v platte keese(n)/
en(de) ii[c] eyere en(de) alle jare te sinxen(en) ii l(i)b(ra) botere(n) vi platte keesen ende/
een ghelte goeder s zanen It(em) noch elker van ix jouff(rouwe) vande(n) voirscr(even)/
goidshuyse een l(i)b(ra) botere(n) en(de) een waelput goeder zanen en(de) den ziecken/
een quaerte It(em) de voirs(creven) wynne sele(n) jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
leveren lx mandelen walmere goet en(de) cusber om de voirs(creven) huysinge d(air)/
mede te deckene En(de) alsmen den voirs(creven) walm oft andere(n) walm alsoe vele/
alsmens d(air) behoeft die m(ijn) vrouwe voirs(creven) coepen sal en(de) va(n) al datme(n) d(air)/
decken plecken sal oft oec ander werc wercken aen de huysinge va(n) oude(n)/
wercke d(air) af selen de voirs(creven) wy(n)ne de(n) werclieden de(n) montcost gheve(n)/
en(de) m(ijn) vrouwe sal de dachuere(n) betale(n) It(em) de voirs(creven) wynne selen leem/
dacroede(n) vitselroede(n) en(de) opp(er)cnape(n) leve(re)n tot de(n) voirs(creven) wercke en(de) de/
huysinge houde(n) vander underster rijkele(n) ned(er)w(er)t wel en(de) loflijc op/
huere(n) cost It(em) selen de voirs(creven) wynne alle(n) de(n) chijs en(de) co(m)mer uut de(n)/
voirs(creven) [roeden] gaende jaerlijcx betalen also in tijts dat de(n) voirs(creven) goidshuyse d(air)/
bij gheen schade en gesciede en(de) d(air) voe(r) sele(n) zij heffen den chijs die/
tvoirs(creven) goidshuys ald(air) heffen(de) is te wete(n) te tieldonc en(de) te wespelair En(de)/
oft d(air) yema(n)t ware die de(n) chijs des voirs(creven) goidshuys niet betale(n)/
en woude dat selen de voirs(creven) wynne t(er) stont m(ijnre) vrouwe(n) condige(n) en(de)/
laten weten om dat met rechte te werde(n) v(er)volcht It(em) waert alsoe/
dat m(ijn) vrouwe voirs(creven) opde voirs(creven) goede yet va(n) nuws woude doen/
ty(m)mere(n) dair af souden de voirs(creven) wynne(n) altemale ongehoude(n) zijn sonder/
e(n)nige(n) cost d(air) toe te doene It(em) waert dat sake dat de(n) voirs(creven) gielise/
en(de) henr(icke) bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne e(n)nige scade gesciede va(n) gemeyne(n)
//
orloge oft gemeyne(n) tempeeste d(air) af sal hen m(ijn) vrouwe afslach doen/
gelijc ande(re) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) doen sele(n) gemeynlijc huere(n) pachtene(re)n/
It(em) sele(n) de voirs(creven) wynne(n) alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) sette(n) op de/
voirs(creven) goede xxv willege(n) pote(n) en(de) xxv albome(n) poten en(de) die verdoirne(n)/
jegen de beesten en(de) zij sele(n) de v(er)droechde(n) willege(n) en(de) popule(re)n moege(n)/
afhouwe(n) en(de) voir elke ii levende pote(n) sette(n) vande(n) selve(n) aerde en(de) zij/
selen alle trunceycken moege(n) truncken tot huerre berringe(n) behoef die/
aen die goede staen mair gheen selleblocke en moege(n) zij afhouwen/
sonder consent m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) en(de) de wynne(n) moege(n) opgaende hout/
haerd en(de) ande(r) sleene(n) te(n) besten p(ro)ffite en(de) wassene vanden houte It(em)/
de wy(n)ne selen alle strate(n) wege(n) ende wat(er)leyden die aende voirs(creven) goede/
liggen houde(n) en(de) maken op hare(n) cost datter de(n) goidshuyse voirs(creven) gheen/
schade af en come en(de) zij selen alle de lande hue(re)n t(er)mijn dueren(de) wel/
ende loflijc wynne(n) werve(n) en(de) mesten gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
En(de) te(n) lesten jare late(n) besayt tweelf boender en(de) een half met wynt(er)/
coirne den andere(n) ard storte eens o(m)megedaen en(de) den derden ard brake/
geheel It(em) en selen de voirs(creven) wynne ten lesten jare gheen lant moege(n)/
hoervruchten en(de) allet stroe dat vande(n) voirs(creven) goeden comen sal dat/
sal altoes alle jare int voirs(creven) hoff blive(n) en(de) in proffite vanden voirs(creven)/
goede(n) bekeert werden It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) delsbroeck dat m(ijn)/
vrouwe ald(air) behelt op dierste jaer alst gehouwe(n) sal zijn alsoe bevrede(n)/
dat m(ijn) vrouwe aen die schote(n) vande(n) voirs(creven) elsbroecke gheen schade en/
lijde en(de) d(air) voe(r) sele(n) zij alst drie jaer oudt is dan voirtaen de weyde/
hebben vande(n) voirs(creven) elsbroecke It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) te(n) leste(n) jare/
vande(n) voirs(creven) t(er)mijne late(n) int voirs(creven) hoff allet caff ende tstroe dat zij d(air)/
inne bracht sele(n) hebbe(n) va(n) wat goede(n) dat d(air) inne come(n) sal zijn It(em)/
de voirs(creven) wynne(n) sele(n) te hue(re)n leste(n) jare late(n) int voirs(creven) hoff iiii goede/
slote met hue(re)n sloetelen wel slutende en(de) onsluytende En(de) zij/
selen m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) alle jare houde(n) en(de) vueden twee verckene/
gelijc den huere(n) It(em) m(ijn) vrouwe sal alle jae(re) de wy(n)ne(n) gheve(n) een/
tabbard laken va(n) vijff ellen wollens lakens En(de) alle dese vor/
werde(n) condicie(n) en(de) gelofte(n) kers(makere) couck(eroul) maii p(ri)ma
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-20 by Sabrina Keyaerts