SAL7351, Act: R°40.1-V°41.1 (101 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°40.1-V°41.1  
Act
Date: 1457-07-26

Transcription

 by 
Cond zij alle(n) lieden dat gheert boesseman sone wilen gheerts/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van he(re)n/
ja(n)ne va(n) bruessele p(ri)oer des goidshuys van naen hebben(de) des volcome(n)/
p(ro)curacie vande(n) selve(n) goidshuyse in name en(de) va(n) wegen des/
voirs(creven) goidshuys thoff en(de) de goede va(n) beausart de(n) voirs(creven) goidsh(uyse)/
toebehoiren(de) gelege(n) inde p(ro)ch(ie) va(n) bossuyt mette(n) huyse(n) hove(n)/
wynnen(de) lande(n) bosschen beempde(n) eeussele(n) chisen rinte(n) pachte(n)/
ende allen andere toebehoirte(n) gelijkerwijs de meeste(r) van beausart/
dat ald(air) gehouden heeft [uutgenome(n) thuys te loeven(en) mette(n) chise d(air) toebehoiren(de)] Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) va(n)/
inganc m(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lange stapha(n)ts/
sonder middel volgende Elcx jaers darenbinne(n) om en(de) voi(r) de/
so(m)me van tweehondert clincarde te xiiii(½) st(uvers) an(te) dat(um) stuc alle/
jare te betale(n) tvierdel dair af talre heylige(n)misse tvierdel/
dair af te kersmisse tvieldel te paesschen en(de) dleste vierdel/
tsint jansmisse de(n) abt en(de) inde wissel te loeven(en) te levere(n) m(ijn)/
he(re) den abt den voirs(creven) p(ri)oer oft ande(re)n des vanden goidshuyse/
voirs(creven) gemechticht q(uo)l(ibet) ass(ecutu)m It(em) de voirs(creven) wynne sal alle/
jae(re) zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende onsen gened(igen) hee(re) en(de) de sijne/
wel en(de) wettelijc v(er)nuege(n) van allen alsulken lasten corweyden/
en(de) van houden scattinge(n) beden gijsten en(de) allen ande(re)n coste(n) en(de)/
exactien die de voirs(creven) goede sculdich zijn oft die ald(air) binne(n)/
de(n) voirs(creven) t(er)mijne toecome(n) mochte also dat de(n) voirs(creven) goidsh(uys)/
d(air) af gheen last en(de) come en(de) algader sonder afslach vander/
p(ri)ncipaelder so(m)men voirs(creven) It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de/
goede te sijne(n) afscheyden laten gelijc en(de) alsoe hij die vant/
te zijne(n) incomen Te weten den aert t(er) zijden vand(er) to(m)me(n)/
neve(n) de(n) wech van gheldenake(n) en(de) de(n) landen vand(en) kyese(n)/
wel en(de) loflijc gewo(n)nen op iiii getidege voren te wete(n) vii boend(er)/
dair af bezaeyt met tarwen vii boend(er) met spelten en(de) dand(er)/
algader met rogge bezayt en(de) algad(er) met goede(n) droege(n) zade/
It(em) de helicht vande(n) zom(er)aerde eens o(m)me gedaen en(de) de/
brake algader eens geackert It(em) sal de voirs(creven) wynne alle/
stroe vande(n) voirs(creven) goede(n) jaerlijcx come(n) int voirs(creven) hoff bringen/
en(de) dat aldair ette(n) met zijne(n) beeste(n) en(de) te meste make(n)/
en(de) alle dmest op de voirs(creven) lande vuere(n) slants meeste(n) p(ro)fite/
alsoe wel te verste(n) als te(n) naesten en(de) te(n) uutgane vande(n)
//
voirs(creven) t(er)mijne sal hij dmest voir den p(er)tstal en(de) sceperie algad(er)/
uut vueren opde voirs(creven) goede en(de) also [dat] die mesthove bloot laten blive/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de bossche vande(n) voirs(creven) hove binne(n) zijne(n)/
t(er)mijne voirs(creven) houwen eens al ov(er) Te wete(n) ts(in)te remeysmisse naest/
comen(de) beghinne(n) aend(en) houw del charlerie en(de) dat deylen half in/
dat selve jaer en(de) dand(er) helicht int jaer van lviii d(air) na It(em) sal/
hij int jaer va(n) lix houwen den houw va(n) linsenvalle en(de)/
dat deylen half dat jaer en(de) half int jaer va(n) lx It(em) tsinte re/
meyssmisse a(nn)[o] lv lxi sal hij houwen den houwe die staet tusscen/
dbosch del charlerie en(de) dbosch va(n) linsmeal deylen(de) dat selve/
oec half dat jaer en(de) dander helicht a(nn)[o] lxii It(em) ts(in)te remeys(misse)/
a(nn)[o] lxiii sal de voirs(creven) gerar houwen den houw reenende aen/
dbosch del charlerie aende(n) wech va(n) couckeroul neve(n) dbosch/
d(er) jouff(rouwe) van grave(n) en(de) dwat(er) gehete(n) le coyarde dwelc dan half/
gehouwe(n) sal werde(n) en(de) dand(er) helicht a(nn)[o] lxiiii It(em) ts(in)te remeys(misse)/
a(nn)[o] lxv sal hij houwen den houw achter dbachuys en(de) deyle(n)/
dat in dat jair half en(de) half int jair va(n) lxvi It(em) ts(in)t remeys(misse)/
a(nn)[o] lxvii sal hij houwe(n) den houw gehete(n) laronval en(de) deylen/
dat halff dat jair en(de) half djaer v(er)volgen(de) a(nn)[o] lxviii en(de) in dierste/
jaer sal hij mette(n) yerstte(n) houwe afhouwen tremana(n)t dat int jair/
van lvi lestleden afgehouwe(n) soude hebbe(n) geweest en(de) binne(n)/
meys sal hij alle jare elke(n) houw volhouwe(n) hebben It(em) sal de/
voirs(creven) gerar de houwe hueden iii jaer lang datter gheen beeste(n)/
in en come(n) en(de) de bossche alsoe beheyme(n) datter gheen scade en/
gesciede En(de) oft d(air) e(n)nige scade gesciede is vorwerde dat de wy(n)ne/
die de(n) goidshuyse oprichten sal te(n) segge(n) van goede(n) ma(n)ne(n)/
eertwy(n)nen hen des verstaende It(em) sal de voirs(creven) gerar op elc/
boend(er) vande(n) voirs(creven) bossche late(n) xii laeteycke(n) sond(er) de ghene/
die d(air) nu op staen It(em) sal de wynne de scaveyen houwe(n) in state/
en(de) ald(air) plante(n) en(de) setten willege(n) popele(re)n en(de) ande(re) plante(n) en(de)/
de goede jaerlijcx beheyme(n) en(de) opheffen en(de) begrichte(n) allo(m)me d(air)s/
behoeve(n) sal ten tide en(de) t(er)mijne soe dat behoirt It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne alle de huysinge kerke(n) moelen(en) en(de) wat(er)loepe alsoe v(er)re/
dat de(n) hove toebehoirt te doene houde(n) wel ende loflijc va(n) absoniu(m)/
[bisextijl en(de) ande(re)n] alle(n) lasten en(de) dat also late(n) te zijne(n) afscheyden wel gerep(ar)eert/
gelijc hem die gelevert zijn te sijnen incomen It(em) waert dat sake
//
dat binne(n) de(n) hove oft de en(de) goede voirs(creven) e(n)nige scade gesciede van mere/
en(de) dat bijquame uut sake(n) en(de) ocsuyne des voirs(creven) gheerts oft zijns huysgesins/
alle die scade soude de voirs(creven) gheert sculdich zijn op te richten/
It(em) om de voirs(creven) huysinge te reparere(n) soe sal t(er) stont de voirs(creven) gheert d(air)/
toe leve(re)n x[c] walms de welke de he(re)n selen doen verwer(re)ke(n) op de last/
vande(n) dachuere(n) d(er) voirs(creven) he(re)n en(de) de wy(n)ne sal de(n) wercliede(n) dair toe den/
montcost gheve(n) En(de) van dan voirtane so sal de voirs(creven) gh(eer)t de huysinge/
houden op sijne(n) cost cost als voirs(creven) is en(de) alle jae(re) ald(air) leve(re)n x[c] walms/
en(de) niet min It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) gheert sculdich sal sijn op/
zijne(n) last tontfane alle p(er)sone ald(air) lijdende en(de) hen te gheve(n) en(de) te distri/
bueren in alder vuege(n) en(de) manie(re)n men dat alt(oes) geploge(n) heeft en(de) de(n)/
goede(n) en(de) hove toebehoirt En(de) oft m(ijn) hee(re) dabt gelieft ald(air) te/
come(n) oft te seynden so sal de voirs(creven) gheert hem en(de) de zijne moete(n)/
ontfaen en(de) admi(ni)stre(re)n des hem behoeve(n) sal uutgesceyde(n) den wijn d(air) en/
sal hij niet inne gehoude(n) zijn En(de) waert dat m(ijn) hee(re) oft de zijne/
dair langer lagen dan drie dage sal hij niet gehoude(n) zijn hem/
yet te gheve(n) Mair oft e(n)nich scade hem toeq(ua)me va(n) tempeeste oft/
gemeynen orloge so is vorwerde datme(n) hem d(air) af rastoir doen/
sal gelijc ande(re) he(re)n en(de) p(re)late(n) hue(re)n wy(n)nen doen selen It(em) waert/
dat e(n)nige [uute(n)] goede q(ua)me(n) te v(er)pachten en(de) uut te gheve(n) in pachti(n)ge(n)/
die sal de voirs(creven) gheert moege(n) uutgeve(n) zeke(re) t(er)mijne(n) alsoe dat/
gewoenlijc is mair niet en sal hij duytgeve(n) van dien moge(n) mynde(re)n/
dant gegouwe(n) heeft sond(er) co(n)sent des he(re)n voirs(creven) en(de) en(de) mach/
gheen goede uutgeve(n) bove(n) xii jae(re) noch benede(n) nege(n) jare(n) It(em) oft/
geboirde dat de voirs(creven) gheert tenig(er) tijt in gebreke ware va(n) betalinge(n)/
in e(n)nige der voirs(creven) paymente(n) in al oft in deele en(de) m(ijn) hee(re) oft yema(n)t/
van zijne(n) wege(n) des gemechticht dair om ald(air) quame en(de) gheen/
betalinge en conste gecrige(n) dat elc vande(n) ghene(n) d(air) om comende/
te p(er)de op de(n) voirs(creven) wynne sal rekene(n) en(de) heffen also lange dat/
gebrec duerde acht stuv(er)s sdaighs sond(er) afslach d(er) so(m)me(n) voirscr(even)/
It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede noch egheen/
van dien uutgeve(n) en sal moege(n) nyeman(ne) van zijnre [hant] om ghichte(n) myede/
oft and(er)ssins ten zij bij weten wille en(de) consente der he(re)n abts en(de) co(n)vers/
voirs(creven) It(em) sal de voirs(creven) gheert tsijne(n) leste(n) jare moege(n) ontvruchte(n) en(de)/
te hemw(er)t behouwe(n) de(n) grote(n) hof acht(er) de g(ro)te schuere sond(er) dair/
af yet te geve(n) It(em) en sal de voirs(creven) gheert nyeman(ne) moege(n) neme(n)/
zijn pechtinge oft hueringe(n) die h(er) jan van bruessele he(n) voirtijts
//
uutgegeve(n) heeft also lange die duere(n) mair sal hen die peyslijc/
late(n) volge(n) It(em) sal m(ijn) he(re) dabt alle jare gheve(n) de(n) voirs(creven) gh(eer)de/
i tabbart lake(n) Hier na volge(n) de presten die de voirs(creven)/
he(re)n den voirs(creven) gheerde gedaen hebben tsijne(n) income(n) getaxeert/
als na bescr(even) steet Inde(n) yersten vijff coye elc voir v lichte/
guld(en) valent xxv licht guld(en) It(em) vi en calve(re) tsame(n) voir xvi/
lichte guld(en) It(em) iiii p(er)de totte(n) grote(n) wagene mette(n) toebeh(oirten)/
tsame(n) om xxxvi r(ijnsche) gul(den) It(em) vi p(er)de tot de(n) cleyne(n) wage(n) mette(n)/
toebeh(oirten) tsame(n) om xxiiii r(ijnsche) gul(den) It(em) vier vuelene tsamen/
om xii(½) r(ijnsche) gul(den) It(em) xxxiiii verken(en) d(air) ond(er) ware(n) iiii zoeghe(n)/
en(de) vii cleyn cuddekens tsame(n) om ix r(ijnsche) gul(den) It(em) vi pluege/
iiii eechde(n) mette(n) ysere(n) kethene(n) iii wagen(en) mette(n) leedere(n) en(de) ii/
carre(n) mede te marghelen tsame(n) om xviii r(ijnsche) gul(den) loepen(de) tsame(n)/
cxx r(ijnsche) gul(den) de welke de voirs(creven) gheert wed(er) keere(n) sal/
te(n) uutgane va(n) zijne(n) t(er)mijne in ghelde oft in gelike(n) haven/
also goet zijnde te(n) p(re)se va(n) goede(n) manieren hen des verstaende/
It(em) heeft noch m(ijn) hee(re) dabt geleent de voirs(creven) gh(eer)de xxiiii pet(er)s/
x m(ud)[de] even(en) x m(ud)[de] coren(en)s loeven(en) en(de) xxv m(ud)[de] even(en) de welke/
hij wederkeere(n) sal ter manisse(n) m(ijn) he(re)n voirs(creven) It(em) heeft m(ijn)/
hee(re) he(m) noch geleent viii[c] vijftich schoeve stroes van coirne/
v[c] en(de) l schoeve even(en) stroes It(em) c g(ro)te en(de) [c] xxv cleyne/
busselen hoys It(em) iiii[c] xxv schoeve erwete(n) metter vrucht It(em)/
vi[c] schoeve crucken alsoeme(n) die te beausart plach te maken/
It(em) noch iiii voed(er) hoys dwelc algad(er) de voirs(creven) gheert wed(er)/
gheve(n) sal te(n) afscheyde(n) va(n) zijne(n) t(er)mijne It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) levere(n) int hof/
te loeven(en) i goet voed(er) hoys op z cost des voirs(creven) gheerts/
En(de) alle dese (con)d(icien) cor(am) abs(oloens) couckeroul jul(ii) xxvi
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-18 by Sabrina Keyaerts