SAL7352, Act: R°188.3-V°188.1 (412 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°188.3-V°188.1  
Act

Transcription

2020-08-28 by kristiaan magnus
Vander questien die was voe(r) den raide vand(er) stat tusscen de edele jouffr(ouwe)/
jehanne van assche weduwe jonch(e)r gielis hee(re) te ghete te heerge en(de) te/
bioul en(de) met hue(r) jannes de donder als aenlegge(re)n in deen sijde Ende/
de weduwe joes wile(n) absoloens besutcius van besuets en(de) ande(re) borgen/
vanden wissele bertelmeeus alfer in dande(re) alse van eend(er) so(m)men van pe(n)ninge(n)/
die voirmaels ten tide des self bertelmeeus de jonch(e)r van gheete tot/
behoif meest(er) jans ostonis raid ons liefs gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) opten wissel/
om seke(re) rinte(n) afte legge(n) hadde gesedt ende die de selve meest(er) jan niet/
en hadde wille(n) aenveerden die de vors(creven) jouffr(ouwe) van ghete en(de) jannes de/
donde(re) nae uutwijsen vanden vors(creven) wissele(re)n reg(ist)re begheerde(n) en(de) v(er)sochte(n)/
hen bijde(n) vors(creven) borge(n) gerestitueert en(de) uutgereyct te wordde(n) Dair tege(n) hen/
de selve borgen met alrehande reden(en) opponeerde(n) en(de) meynde(n) sund(er)linge/
wa(n)t de vors(creven) meest(er) jan ostonis uut(er) vors(creven) so(m)men een so(m)me va(n) pe(n)ninge(n)/
aende(n) vors(creven) bertelmeeuse hadde ontleent dat hij die e(m)mer en(de) voir al
//
aende vors(creven) so(m)me corten soude en(de) dat de vors(creven) jouffr(ouwe) hen oic oplegge(n) oft/
cortte(n) soude moete(n) desmen bij des vors(creven) bertelmeeus boeke(n) bevonde dat/
de vors(creven) wilen jonch(e)r van ghete en(de) de vors(creven) jouffr(ouwe) sijne huysv(ro)uwe/
den selven bertelmeeuse van zijdenen lakene en(de) geleende(n) gelde sculdich/
wae(re)n Hier op w(ar)t ten uut(er)sten bijden raide vand(er) stat notabelic v(er)gadert de/
vors(creven) p(ar)tien al int lange met hue(re)n vriende(n) in wed(er)zijde(n) gehoirt sijnde/
en(de) oic voir al gehoirt den vors(creven) meest(er) janne ostonis va(n) des hij wed(er)/
aende(n) vors(creven) bertelmeeuse mocht hebbe(n) getoge(n) die ontkinnen(de) yet vander/
vors(creven) gesetter so(m)men gehaven te hebben Meynen(de) oic dat tregist(er) vand(en)/
wissele dat niet en beg(re)pe mair p(rese)nteerde oftmen hem van e(n)nige(n) pe(n)ni(n)ge(n) woude aenspreke(n) die hem bertelmeeus soude hebbe(n) gedaen oft dwisselboec/
inhadde dat hij dair af tegen de vors(creven) borge(n) en(de) alle ande(re) recht d(aer) toe hebben(de)/
rechts plege(n) woude en(de) te rechte innestaen voir den hee(re)n cancelle(re) en(de) raide/
ons gened(ichs) he(re)n in braba(n)t oft voir tgerichte te loven(en) oft te bruessel zunder/
linge gevisenteert tvors(creven) wisselboeck Get(er)mineert voirt reden(en) en(de) recht/
dat de vors(creven) borgen den vors(creven) jannese dond(er) en(de) jouffr(ouwen) van ghete nae/
uutwise(n) vande(n) vors(creven) wisselboeke gehoude(n) soude(n) sijn te v(er)nuege(n) en(de) te voldoen(e)/
En(de) hadde(n) sij den vors(creven) meest(er) janne yet te volge(n) dat sij dat soude(n) moge(n) doen/
naevolgende sijnd(er) vors(creven) p(rese)ntatie(n) En(de) dat de vors(creven) jouffr(ouwe) van ghete en(de) jannes/
gehoude(n) sijn soude(n) den vors(creven) borge(n) voir tvoirs(creven) voldoen te stelle(n) goide caucie/
Wes de vors(creven) borge(n) gewynne(n) conste(n) opder vors(creven) jouffr(ouwen) vanden vors(creven) scouden/
van wege(n) wile(n) tsvors(creven) jonch(e)rs van ghete van zijdenen laken(en) oft gelde int/
wisselboec staen(de) Dat sij dair af den vors(creven) borghen te hulpe(n) van hue(re)n laste/
als mechtich d(er) goede des vors(creven) bertelmeeus wed(er)om te rechte innestaen soude(n)/
Act(um) cor(am) kersmake(re) couker(oul) burg(imagistris) et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio febr(uarii) xiiii
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-13 by Sabrina Keyaerts