SAL7354, Act: R°213.1-R°214.1 (497 of 773)
Search Act
previous | next
Act R°213.1-R°214.1  
Act
Date: 1461-01-20

Transcription

2021-02-09 by kristiaan magnus
It(em) jan liedens sone goird liedens van wynxele ende katlijne zijn wijf in p(rese)ncia/
hebben genomen en(de) bekint dat zij genomen hebben van arnoldo kyp de goide hier na/
bescreven Te weten dwinhof metten huysen d(aer)toe behoe(re)nde geleg(en) te wesemale tussce(n)/
den hert en(de) de goede jans van haren metten coelhove dair achter liggen(de) en(de) den oefte d(aer)/
inne wassen(de) en(de) mett(er) weyen vand(en) bog(ar)de en(de) gebruyke vand(en) drinckwate(re) sond(er) in doeft/
e(n)nich recht te hebben(e) dan van afvalle sonder wintslach It(em) deeussel geheete(n) den ned(er)/
beempt It(em) deeussel geleg(en) tusscen den ouden hofwech en(de) yden ratelairts It(em) i(½) dach(mael)/
eeussels in kerckhoverbeemde It(em) een dach(mael) beempts opte deme(re) It(em) boven de lake/
met xxv roede(n) beemps op kerbroec It(em) sesse dach(mael) lants geleg(en) aen en(de) bove(n) den/
hof gheerts vand(en) panhuyse It(em) dbloc aen de hertshage dat jan paeps was It(em)/
ii(½) dach(mael) lants opden winckel beneden aen thoecheeussel It(em) een dach(mael) en(de) xvi/
roeden op dwesemaeld(er)velt biden appelte(re) It(em) (½) boend(er) en(de) xl roede(n) bove(n) de kercke/
It(em) i(½) dach(mael) bijde banckeycke It(em) drie vierdeel aen dwouwerken It(em) (½) dach(mael) aen/
de wolfeycke It(em) (½) boend(er) dair onder It(em) i(½) dach(mael) aend(en) roemoirte(re) It(em) drie vierdeel/
opte(n) winckel aenden gaesbeempt It(em) dbloc geheeten den gaesbeempt soe verre/
alst te lande nu leeght It(em) (½) boender bloecx aen tcruysken It(em) dbloc gehete(n)/
de grote heyde It(em) drie vierdeel ter hulst It(em) dbloc geheeten den waelhof/
It(em) i(½) dach(mael) opten leempoel It(em) (½) dach(mael) opte hertshaghe It(em) i stuc lants/
geleg(en) noch opten winckel bijde goete It(em) (½) boend(er) opden winckel bove(n)/
deeussel wout(er)s van ghele in tween stucken It(em) dbloc ten bog(ar)de geheete(n) Item/
ii(½) dach(mael) lants bove(n) de woeni(n)ge gheerts van uthe(m) alsoe gheert vand(en) voirde/
de vors(creven) goide gehouden heeft Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanck d(aer)na volgen(de) Elx jairs/
dae(re)nbinne(n) de vors(creven) weye om veerthien clinckarts tstuc te xiiii st(uvers) nu lopen(de)/
ts(en)te m(er)tens messe te betalen en(de) de voirs(creven) p(ar)tien van lande om de helicht vand(en)/
coirne en(de) vruchten d(aer)op wassen(de) die de wynne(n) sale(n) doen afdoen binden ende/
inne vue(re)n thure(n) laste en(de) alsme(n) die binde(n) sal sal de vors(creven) arnold(us) yeman(ne)/
van sijnen weghen oft hem gelieft om te hulpen deilen d(aer) bij sinden dien de/
wynne(n) den montcost sale(n) gheve(n) en(de) de vruchten gedeilt opte(n) velde sele(n) de/
wynne(n) arnold(us) helicht yerst leve(re)n inde schue(re) opte hofstad t(er) strate(n) en(de)/
alsme(n) die dorscht selen de wynne(n) den dorsschers den montcost gheven en(de)/
arnold(us) de dachue(re)n betalen en(de) de(n) wynnen voe(r) de criencsshen elx sdaichs/
(½) molevat rox It(em) selen de wynnen hebben thue(re)n profite de v(er)droighde
//
willeghen plantende voir elke twee vand(en) selve(n) arde en(de) tot dien elx/
jairs xxv willege(n) pote(n) dairs meest behoift die sij opde goide tru(n)cken/
sale(n) [selen] en(de) plante(n) It(em) de vors(creven) wynne(n) sele(n) moige(n) truncken ten behoirliken/
tide trunckeyken haghen en(de) opte grechte(n) vand(en) vors(creven) goiden in redelicheid(en)/
mede te bevreden en(de) tsijnre [tot hue(re)r] berringe(n) behoif ter mynster schaden uutgesceid(en)/
den houtwas vand(er) grot(er) heyden vors(creven) Behoudelic dat sij den houtwas/
vand vand(en) trunckeycken haghen en(de) grechte(n) vors(creven) tsijne(n) [tot hue(re)n] afsceiden late(n)/
sele(n) in alsulken state als sij dien beveynde(n) sele(n) Desgelix sal selen de/
wynnen de willege(n) en(de) popele(re)n opde goide staen(de) dair ment hen bewise(n)/
sal moghen truncken tot volheymen vand(en) selve(n) en(de) niet voirde(re) It(em) [selen] de/
wynnen tgeheel stroe en(de) voeste(ri)nge vand(en) goede(n) comen(de) desgelix tstroe/
comen(de) vand(en) vierdeele vand(en) thiende(n) also langhe als de vors(creven) arnold(us)/
hen die doet hebben int hof slite(n) en(de) te meste maken en(de) dmest d(aer) af/
comen(de) opt vors(creven) lant vue(re)n tslants meeste(n) profite It(em) de vors(creven) wynne(n)/
selen hebben tprofit vand(en) greyne d(er) vors(creven) thiende(n) betalen(de) den pacht en(de)/
last gelic den ande(re)n d(aer) inne deylen(de) alsoe die inne genome(n) is oft namaels/
sal werdde(n) It(em) de vors(creven) wynnen en selen gheend(er)hande stroe vand(en)/
goeden oft thiende(n) moge(n) vercoepe(n) noch ande(re) lude lande wynne(n) noch de/
vors(creven) lande oft goide ande(re)n uutgheve(n) oft verhue(re)n sond(er) (con)sent des voirs(creven)/
arnold(us) It(em) de vors(creven) wynnen selen jairlix leve(re)n vand(en) vors(creven) stroe/
xl bolste(re)n walme(re)n diemen ten montcoste vand(en) wynne(n) en(de) dachue(re)n/
des vors(creven) arnold(us) opde huysinge verdecken sal en(de) d(aer)toe selen de wy(n)nen/
snijden theen en(de) dackroeden en(de) halen elx jairs oft behoift vijf voed(er)/
leems d(aer) arnold(us) dien sal doen steken en(de) tot dien sele(n) de wynne(n) tcappel/
van stroe leve(re)n It(em) de vors(creven) wynnen selen de vors(creven) landen wel en(de) loflic/
wynnen mesten ende besaeyen op getidege voren en(de) oft sij e(n)nige bij/
arnold(us) weten(e) hoervruchte(n) sele(n) de wynne(n) die tweewerf binnen/
drie vruchte(n) mesten ende bezaeyen elx jairs een dach(mael) oft i(½) dach(mael)/
rapen te halve(n) vate te deilen en(de) de wynne(n) selen tcruyt behoude(n) It(em) de/
wynne(n) sele(n) arnold(us) jairlix bezaeyen een halst(er) lijnsaets en(de) tvlas vue(re)n/
en(de) te loven(en) leve(re)n sond(er) inde hante(ri)nge gehoude(n) te sijne en(de) des selen/
de wynne(n) insgelix lijnsaet moige(n) zaeyen tot huers selfs slijten ter/
selver plaitse(n) na hue(re)r gelieften It(em) de wynne(n) sele(n) arnold(us) helicht/
van allen vruchte(n) vand(en) goede(n) comen(de) te loven(en) oft tairschot dairt arnold(us)
//
gelieft mote(n) leve(re)n en(de) desgelix elx jairs een voeder froyts alst gelesen is/
It(em) de vors(creven) wynnen selen de huysinge(n) houde(n) vander underst(er) rijkelen/
nederw(er)t desgelix repare(re)n van des uut ocsuyne van hen oft hue(re)n beeste(n)/
aldair versuempt oft gebroken wordde en(de) die laten tshuen [tot hue(re)n] afsceiden in goede(n)/
state diemen hen alsoe leve(re)n sal It(em) de vors(creven) gehuysscen selen van/
arnold(us) houden schape na d(er) costume(n) ald(aer) te deilen dair af zij tproffijt en(de)/
omproffit te gelike hebben selen vand(en) wollen van schapen la(m)me(re)n ende/
vervueden(e) en(de) des sal arnold(us) hebben elx jairs vand(en) gemeyne(n) een goet/
lam te beloeken(en) paesschen It(em) de vors(creven) arnold(us) oft gehuysschen selen moigen/
scheide(n) te halve(n) tide Bij alsoe dat de ghene die scheiden wilt dat den/
ande(re)n een jair te vore(n) cundigen sal It(em) de wy voirs(creven) gehuysschen selen te/
hue(re)n afsceiden alle tstroe en(de) mest vand(en) goeden en(de) thiende(n) gecome(n) int hof/
late(n) It(em) de vors(creven) gehuysschen selen de bloke eeussele en(de) goede vors(creven) strate(n)/
grechte(n) en(de) waterleiden d(aer)aen liggende sijnen [hue(re)n] t(er)mijn due(re)nde bevreden oprichte(n)/
en(de) verheffen die maken veghen en(de) ruymen wel en(de) loflic tot hue(re)n laste/
uutgescheid(en) van nuwen grechten Behoudelic dat zij thue(re)n afsceiden in/
vrede van [den] eeusselen te maken niet gehoude(n) en selen sijn It(em) selen de vors(creven)/
gehuysschen de [jonghe] oeftboeme en(de) poten opte goede staen(de) also bevreede(n) dat/
de beesten d(aer)aen gheen schade en doen It(em) want de vors(creven) gehuysscen/
bevond(en) hebben dbloc geheeten den gaesbeempt drie vierdeel t(er) hulst (½)/
dachmael inde hertshaghe dbloc dat jan paeps was i(½) dach(mael) aen de/
banceycke met braeckroggen i(½) dach(mael) [boender] bij tpanhuys hoff (½) boend(er) benede(n)/
de wolfseycke (½) dach(mael) ald(aer) opw(er)t i(½) dach(mael) aende(n) roemoirte(re) i(½) dach(mael) aen/
den leempoel dbloc geheete(n) den wielhof (½) boend(er) opden winckel dbloc/
te cruyce ii(½) dach(mael) aen jans van langhdorp met stoppelroggen loflic gewo(n)ne(n)/
en(de) besaeyt en(de) dande(re) vors(creven) lande brake eens o(m)megedaen Soe sele(n) de vors(creven)/
gehuysschen die also late(n) thue(re)n afsceide(n) en(de) al sond(er) arghelist Ende alle/
de vors(creven) w vorweerd(en) condicie(n) en(de) gelofte(n) vors(creven) (et)c(tera) Roelofs colonia januar(ii) xx/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-26 by Kristiaan Magnus