SAL7354, Act: V°164.2-R°166.1 (402 of 773)
Search Act
previous | next
Act V°164.2-R°166.1  
Act
Date: 1460-12-09

Transcription

2021-02-09 by kristiaan magnus
Cont zij allen lieden dat arnd vander strate(n) geheete(n) feye van nurode in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft tegen her ailbrechte tants ende/
reyne(re)n van beverle als volcomelic gemechticht van m(ijn) vrouwe(n) en(de) co(n)vente [he(re)n arnde vynck proefst]/
des goidshuys van ts(er)togen eylande bij ghempe thof desselfs goidshuys gelege(n)/
te nurode mette(n) huysen hove(n) wynnen(de) lande beemden eeussele(n) en(de) alle(n) sijnen/
toebehoirte(n) gelic dat willem bogairt gehoude(n) heeft Uutgesceide(n) dat hem/
nyet volgen en selen die sesse halste(re)n rox die machtelt cogen jairlix sculd(ich)/
es Te houden te hebben ende te wynne(n) van inganc meye naistcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van neghen jae(re)n lanc v(er)volgende Elx jairs dae(re)nbinne(n) de vors(creven) lande/
om en(de) voe(r) tweelf mudden rocx goet en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n wail/
bereit d(er) mate(n) van loeven(en) ts(en)t andriesmesse apostels te betale(n) ende int vors(creven)/
cloest(er) oft taerschot airt den vors(creven) [vors(creven)] proefst [vanden vors(creven) goidshuyse] genuege(n) sal te leve(re)n op des/
selfs arts cost jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] Ende de vors(creven) bee(m)pde/
en(de) eeussele elx jairs om en(de) voe(r) achtentwintich guld(en) hollan(tsch) goet en(de) ghinge/
oft de weerde d(aer)af in ande(re)n goeden ghelde tsinte mertensmesse inde(n) wynt(er)/
te betale(n) den voirs(creven) proefst aelbrechte tans en(de) reyne(re)n van beverle oft ande(re)n
//
des behoirlic gemechticht vand(en) vors(creven) goidshuyse [proefst] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet)/
ass(ecutu)[m] Item heeft noch genomen de voirs(creven) arnd tegen de vors(creven) twee p(er)sone/
als voe(r) de geheele grote thiende van nurode toebehoiren(de) den voirs(creven) cloeste(re)/
alsoe verre also willem bogairt die gehoude(n) heeft eene(n) t(er)mijn van neghe(n)/
jae(re)n lanc due(re)nde Uutgesceiden alsulken thiende als de prochiaen va(n) nurode/
sculdich es te gheven(e) hebbe(n)ne en(de) tot heer toe gehoude(n) heeft Wairt oic/
alsoe datmen e(n)nich lant winnende wee(re) dat nyet gewonne(n) en hadde geweest/
oft datmen wijngairde van wynnen(de) lande dede maken dair de voirs(creven) p(er)soen/
thiende af gehaven hadde dat soude den vors(creven) p(er)soen noch volghen alle arghe/
list uutgesceid(en) Elx jairs de vors(creven) geheel thiende om en(de) voe(r) achtentwintich/
mudden rox en(de) achtentwintich mudde(n) somercorens half gherste en(de) half even(en)/
elx corens goet en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n wel bereit der maten van/
loeven(en) tsinte andriesmesse apostels te betale(n) en(de) te ghempe oft tairschot als/
voe(r) te leve(re)n alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de vors(creven) aert/
jairlix leve(re)n den p(er)soen van nurode xii mandele(n) half wint(er) en(de) half somerstroes/
ende den voirg(enoemde) proefst desgelix een mandele wint(er)stroes It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne/
jairlix betale(n) den pros proefst oft den p(er)soen vors(creven) ts(en)t andriesmesse twee/
halster erweete(n) It(em) hij sal oic geve(n) jairlix den p(er)soen van nurode vors(creven) oft/
den proefst een voeder hoys oft twee gulden clinckarde dair voe(r) Voirt es/
vorweerde dat de wynne vors(creven) alle dande(re) stroe vand(en) vors(creven) landen comende/
en(de) vander thiende(n) half comen(de) int vors(creven) hof bringe(n) sal en(de) dat etten met sijne(n)/
beeste(n) en(de) te meste maken en(de) dat al op tvors(creven) lant vue(re)n ten meeste(n) orbe(re)/
en(de) p(ro)fite It(em) sal de voirg(enoemde) wynne de vors(creven) lande talle(n) drie jae(re)n wel en(de)/
loflic overmeste(n) gelic reengenoete(n) It(em) sal de vors(creven) wynne halen alle/
jae(re) thien voeder merghels op sijne(n) cost en(de) die op tvors(creven) lant vue(re)n tslants/
meeste(n) profite mair de vorg(enoemde) proefst sal den selve(n) merghel moete(n)/
betalen opde cuyle It(em) sal de vors(creven) wynne ten ynde van sijne(n) voirscr(even)/
t(er)mijne late(n) den winterart besaeyt met wint(er)coerne wel en(de) loflic bereydt/
op vier getidege voren en(de) den somerart wel bereyt en(de) besaeyt met/
somercoerne op drie getidege vore(n) en(de) de brake op een vore It(em) sal de/
vors(creven) wynne houden verren ende beeren tot behoif des dorps van nurode/
alsoe dat tvoirs(creven) cloest(er) dair af gheen schade en lide Ende oft den vors(creven)
//
cloest(er) dair af e(n)nige schade quame dat soude de vors(creven) wynne den/
cloeste(re) oprichte(n) Voirt es vorweerde dat de vors(creven) wynne houden/
sal alle de huysinge vand(en) vors(creven) hove op sijne(n) cost en(de) last van/
halfmerte naistcomen(de) sijne(n) t(er)mijn lanc due(re)nde wel en(de) loflic van/
wande en(de) van dake watervast ende wyntvast Ende wairt oic dat/
dair e(n)nige kepe(re) oft rijkele int vors(creven) hof brake oft ned(er)schote dat sal/
de voirg(enoemde) proefst doen ty(m)me(re)n en(de) de wy(n)ne vors(creven) sal thout aenvoe(re)n/
en(de) den ty(m)merman den cost gheve(n) en(de) al toe maken als voe(r) En(de) ten/
ynde vand(en) t(er)mijne van neghe(n) jae(re)n vors(creven) sal de proefst voirg(enoemt) en(de)/
de wy(n)ne vors(creven) elc neme(n) twee goede ma(n)nen om dat vors(creven) hof de/
visente(re)n en(de) te taxe(re)n alle de huysinge(n) oft sij bet(er) oft arger sijn dan/
hij die vant dat altijt te ghelden(e) in prise vand(en) goede(n) ma(n)nen It(em)/
wairt alsoe dat e(n)nich tempeeste gesciedde van bove(n) tcore(n) inde/
velde wesende oft schade van gemeyne(n) orloghe tot ons(er) liever/
vrouwe(n) daghe liechtmisse d(aer)af sal de vorg(enoemde) proifst den voirscr(even)/
wynne rastoir doen oic t(er) taxacie(n) van goede(n) ma(n)nen in beide(n) sijde(n)/
genome(n) op alsoe dat de vors(creven) wy(n)ne dat cundicht den proifst ende/
bewijst met goed(er) wairh(eit) binne(n) xiiii dage(n) en(de) and(er)s niet It(em) sal de/
vors(creven) wy(n)ne hebben berringhe opte vors(creven) goede in redelicheid(en) dairme(n)/
hem die bewijsen sal ter mynster schaden Ende oft e(n)nige boome aldair/
verdroichden die sal hij afhouwe(n) tsijnre berringe(n) behoif en(de) voir elke(n)/
twee levende poete(n) setten vand(en) selven arde en(de) die wel bevrede(n) en(de)/
bewaren en(de) de wynne vors(creven) en sal gheen bewint hebbe(n) inde(n)/
scoerbosch noch inde(n) ande(re)n voirde smisse met gheend(er)hande beesten/
Ende want den wynne vors(creven) gelevert sijn int hof vors(creven) twee melcoyen/
eene(n) verre en(de) een soch getaxeert op xiiii gul(den) holl(ansch) goet en(de) legael/
Soe sal hij den vors(creven) goidshuyse die alsoe goet weder leve(re)n ter taxacie(n)/
van goede(n) ma(n)nen ten uutgane des vors(creven) t(er)mijns It(em) es vorw(er)de dat/
de vors(creven) wy(n)ne een rint wynte(re)n sal en(de) some(re)n sal den vorg(enoemde) proefst/
gelijc sijne(n) beeste(n) It(em) noch sal de wy(n)ne vors(creven) den proefst oft den/
goidshuyse doen een corweyde van eene(n) daghe En(de) alle dese vorw(er)de(n)
//
hier af sijn borghe(n) des vors(creven) wy(n)nen jan leema(n) geheete(n) y(m)merma(n) en(de)/
weyn meys woenen(de) te houdert Et p(ri)m(us) nausnyde(re) colonia decembr(is) ix/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-21 by Kristiaan Magnus