SAL7355, Act: R°118.1-R°125.1 (270 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°118.1-R°125.1  
Act
Date: 1461-12-18

Transcription

2020-01-10 by kristiaan magnus
Item de eerweerdige hee(r) en(de) edele hee(r) her jan van bourg(oign)[en] busscop/
van camerijc en(de) greve van camrezijs en(de) philips van bourg(oign)[en] sijn/
na(tur)lic sone dien hij heeft van jouffr(ouwe) cleren vand(en) hoede in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijd openbairlic dat voir hen hue(re)n erve(n) ende/
nacomelingen besitte(re)n vand(en) goeden vand(er) horst met hue(re)n toebehoirt(en)/
dat zij van amelrike pynnoc en(de) jouffr(ouwe) mag(ri)ete(n) van scoenhove(n)/
sijnre huysvrouwen die de selve goide v(er)cocht hebben ontfange(n)/
en(de) aenveert hebben alle de brieve die hier nae sijn geinve(n)/
tarieert Inden yersten eenen brief d(aer) mede gielis van rode/
dieme(n) heet van eerenbodegheem kende v(er)cocht te hebben eenen/
geheete(n) willem van bistervelt de heerlich(eit) van koren ende/
pontgelde It(em) in erfchijse xiiii s(cellingen) vier d(enieren) eene(n) hellinc goets/
gelts It(em) vii yngere(n) tsjaers It(em) vijf sindagen en(de) vijf hoydage(n)/
tsjaers It(em) thien ganse en(de) xvii cap(uynen) tsjaers en(de) derthien mol(evate)/
even(en) tsjaers dwelc gesciedde voir amelrike bote als man [hee(r)]/
van leene d(er) vors(creven) goeden en(de) sijne manne(n) van leene begi(n)nen(de)/
den selve(n) brief amelric bote doe cont allen lude(n) dat opden/
dach dat(um) des briefs voir my p(rese)ncium (et)c(etera) vand(en) daet duyse(n)t/
driehond(er)t en(de) driennegentich xxix dage in julio It(em) eene(n)/
brief van eygengenoete(n) voir scepen(en) van loeven(e) overbracht en(de) met/
hue(re)n segelen besegelt d(aer) mede her jan van lantwijc ridde(r)/
gegoidt en(de) geerft heeft amelriken bote poirte(r) van bruessele/
inde eygengoede in chijse(n) cap(uynen) even(en) ganzen kue(re)n ing(er)dagen/
met allen den heerlich(eiden) en(de) rechten d(aer) toebehoirt(en) geleg(en) te/
montbrouc en(de) kiebruggen opde diverse goide ald(aer) en(de) mette(n)/
weghe geheeten roeswech beginnen(de) Not(um) sit univ(er)s(i)s q(uod)/
d(omin)us joh(ann)es d(i)c(t)us de lantwijc miles sup(er)port(avit) cu(m) cespite et ramo/
bo(na) alli(git)a in censu capo(n)ib(us) avenis anc(eribus) elco(n)ib(us) et in dieb(us)/
d(i)c(t)is yng(er)dage (et)c(etera) vand(en) daet duyse(n)t driehond(er)t sexagesi(m)o/
nono septembr(is) xiii Item eenen leenbrief van vrouwe/
jehannen dair mede amelrike bote tot zijne(n) ande(re)n leengoeden/
v(er)gadert wae(re)n de goede nae beschreve(n) die toete behoi(re)n plagen
//
lodewijke van e(re)nboudegheem dieme(n) heet van rode Inden/
yerste(n) drie pe(n)ni(n)ge chijs tsjaers aen tgoet dat lodew bety(m)mert/
was It(em) v l(i)b(ra) borsegelts xliii s(cellingen) viii d(enieren) chijs xiii(½) ynger/
neghen siecken negen gaffelen xiii sist(er) even(en) xxvii ganse/
xxvii cap(uynen) en(de) tsetten van eend(er) p(ar)tien van scepen(en) int dorp/
van rode en(de) dmaene(n) van hem oft va(n) sijne(n) richte(r) dien hij/
d(aer) sedt en(de) vand(en) vors(creven) rechte theerscap vand(en) ponde twee/
scellinge oft alsoe vele als thof te rechte heeft en(de) vier/
volle leene dieme(n) voirt van amelrike houden(de) es begi(n)nen(de)/
Jehanne bid(er) gr(aci)en goids h(er)toginne van lutcenborch van lothr(ingen)/
van brab(ant) (et)c(etera) vand(en) daet duyse(n)t driehond(er)t xcii na cos/
x dage in januar(ii) na costu(m)e shoofs va(n) cameric It(em)/
eene(n) brief van eygengenoete(n) voir scepen(en) van loven(en) ov(er)bracht/
en(de) van hen besegelt d(aer) mede h(er) jan van lantwijc hee(r)/
van rethie ridde(r) goidde amelr(icke) bote inde eygengoede h(ier) nae/
bescr(even) geleg(en) inde p(ro)chie va(n) rode bij cortelke behoiren(de) totte(n)/
hove vand(er) horst Te wete(n) yerst acht boend(er) lants eygene(n)/
luttel myn oft meer geleg(en) voir thune(n) opde wolfseyke It(em)/
ii(½) boend(er) eygens lants luttel myn oft meer geheete(n) tgroet/
prindael geleg(en) ald(aer) It(em) (½) boend(er) eygens lants ge luttel/
myn oft meer geheete(n) tcleyn prindael gelic zij ald(aer) geleg(en)/
sijn beginnen(de) Not(um) sit univ(er)s(i)s q(uod) d(omin)us joh(ann)es de lantwijc/
d(omin)us de rethie miles sup(er)port(avit) cu(m) cespite (et) ramo bo(na) alli(gat)a (et)c(etera)/
vand(en) daet duyse(n)t driehond(er)t negene(n)tsestich op ons(er) v(r)[o]uwe(n)/
dach nati(vi)t(atis) It(em) i scepen(en) brief van rode d(aer) mede jan/
de gouwe(re) geheete(n) aliten goide amelrike py(n)noc in een/
dach(mael) lants luttel myn oft meer geleg(en) bened(en) die wolfsseyke/
tussce(n) de goede des selfs amelr(ix) t(er) eenre sijde(n) en(de) nans/
vand(en) velde van thuene(n) t(er) ande(r) gelic datme(n) houdt vand(en)/
abt van he(re)np(er)ke als he(r) vand(en) gronde begi(n)nen(de) Cont
//
zij allen lude(n) dat jan de gouwe(re) dieme(n) heet alite(n) in tege/
woirdich(eit) (et)c(etera) vand(en) daet m cccc xlii xv dage in april/
It(em) i scep(enen) brief va(n) s(in)[te] pet(er)s rode d(aer) mede katlijne morcx/
marcx wilen weduwe jans va(n) vlasselair als tocht(er)sse/
en(de) hue(r) kinde(re) gheert verheid(en) als mo(m)boir sijns wijfs en(de)/
art de pelse(re) als mo(m)boir sijns wijfs tsestich roede(n) lan/
gegoidt hebbe(n) amelr(icke) py(n)noc in tsestich roede(n) lants/
geleg(en) inde delle tussce(n) de goede amelrix vors(creven) in/
beid(en) sijde(n) beginnen(de) Cont sij allen lied(en) dat in tege/
woirdich(eit) d(er) scep(enen) va(n) s(in)[te] pet(er)s rode (et)c(etera) vand(en) daet/
m cccc en(de) xlvi opde(n) xvi[te(n)] dach van dece(m)ber It(em)/
eene(n) scepen(en) brief van houdert d(aer) mede h(er) jan van lantwijc/
ridde(r) gegoidt heeft amelrike boete in sesse dach(mael) eeussels oft/
weyden geleg(en) int lant va(n) rode alt(oes) luttel myn oft meer/
geheete(n) den calv(er)beempt beginnen(de) Not(um) sit univ(er)s(is) p(rese)ntes l(itte)ras/
visur(is) et auditur(is) q(uod) d(omin)us joh(ann)es d(i)c(t)us de lantwijc (et)c(etera) vand(en)/
daet m ccc[o] lxix[o] septe(m)br(is) duodeci(m)a It(em) eene(n) leenbrief/
van vrouwe jehanne(n) en(de) hue(re)n ma(n)nen van leene d(aer) mede/
amelr(ic) boete v(er)creech tege(n) he(re)n ja(n)ne van lantwijc ridde(r)/
den vierde(n) scoef te rode die beke te gempe tott(er) moele(n) te/
rode die warande tot rode tweelf manscape(n) d(aer) toe hoe(re)nde/
gelic die va(n) vrou jehanne(n) vors(creven) in leene rue(re)nde sijn beginnen(de)/
Johanne bid(en) gr(aci)en goids h(er)toginne van lutcenb(orch) va(n) lothr(inge) va(n)/
brab(ant) va(n) lymb(orch) en(de) m(ar)cgravi(n)ne des heilichs rijcx doen kunt/
alle(n) lude(n) (et)c(etera) vand(en) daet thien dage in septembri int jair/
m ccc tsestich en(de) neghene It(em) een guedinge uute(n) beleyde/
voir scepen(en) van loven(en) gesciet d(aer) mede willem va(n) ophe(m) de/
jonge sone wij willems va(n) ophe(m) geheete(n) meest(er) jans geleid/
sijnde totte(n) erfrinte(n) nae bescreve(n) jouffr(ouwe) lijsbetten weduwe loenis/
wilen van boechout te wete(n) totte(n) derde(n) gedeelte va(n) hond(er)t g(ulden)/
gehete(n) chijs guld(en) te xxxi p[l(acken)] tstuc erflic te behoirlike(n) tide/
te betale(n) die de selve jouffr(ouw) lijsbeth hadde aen en(de) op alle die
//
goede geheete(n) vand(en) horst te wete(n) op tslot t(er) horst en(de) op/
de woeni(n)ge geheete(n) dned(er)hof alsoet ald(aer) geleg(en) es mett(er)/
heerlich(eit) chijsen pachte(n) heerlich(eit) geheet(en) hofrecht wate(re)n land(en)/
bosscen beemd(en) eeusselen molen(en) wijng(ar)d(en) warand(en) laetschape(n)/
leenschape(n) soe wair die geleg(en) sijn op desside d(er) herstraten/
van gempe te rode w(er)t gelic amelric wilen boete de vors(creven)/
goede ald(aer) te houde(n) plach d(er) heerlich(eiden) geheete(n) hofrecht/
vand(en) goeden van libbeke alleene uutgesceid(en) goedde amelr(ix)/
pynnoc inde selve rinte Op (con)dicie en(de) bespreke dat jouffr(ouw)/
lijsbeth van boechout weduwe loenijs wilen van boechout/
hebben en(de) behoud(en) sal hue(r) tocht inde vors(creven) rinte(n) also lange/
zij leve(n) sal sond(er) yema(n)ts wed(er)seggen beginnen(de) tselve beleit/
Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) villic(us) lovan(iensis) med(iantibus) scab(in)is lov(aniensibus) add(uxi)[t] r(ati)o(n)e/
do(min)[ii] will(el)mu(m) de ophem (et)c(etera) vand(en) daet xiiii[c] xxxiiii[to] octobr(is)/
xiiii[ta] en(de) de guedinge d(aer) aen gea(n)nexeert beginnen(de) Not(um) sit/
univ(er)s(is) q(uod) cu(m) will(el)m(us) de ophem iu(n)ior (et)c(etera) vand(en) daet xiiii[c]/
xxxiiii[to] octobr(is) xviii It(em) een guedinghe uute(n) beleide voir/
scepen(en) van loven(e) gesciet d(aer) mede henric absoloens geleid sijnde/
totte(n) seste(n) gedeelte van hond(er)t chijsgul(den) te xxxi(½) pl(acken) tstuc/
erflic vrouwe mag(ri)ete(n) wed(uwe) he(re)n wout(er)s wile(n) va(n) quaderebbe/
ridd(er)s he(re)n symoens pynnox ridd(er)s en(de) vrou katlijne(n) van/
quaderebbe sijnre werdynne(n) docht(er) der vors(creven) vors(creven) wilen/
her wout(er)s en(de) vrou mag(ri)ete(n) Welc seste gedeelte d(er) vors(creven)/
c gul(den) de vors(creven) p(er)sone(n) hadden aen en(de) op tslot en(de) [thof] de goede/
geheeten ter horst nu [wile(n)] amelr(ix) pynnox brued(er)s des vors(creven) he(re)n/
symoens geleg(en) te rode bij cortelke mette(n) woeni(n)gen huyse(n)/
hove(n) wynnen(de) landen beemde(n) eeussele(n) mette(n) chijse rinte(n)/
en(de) pachte(n) en(de) alle hue(re)n toebehoirt(en) alsoe de tselve seste ge/
deelte de(n) vors(creven) he(re)n symoene viel en(de) bleef nade doot/
jouffr(ouwe) mag(ri)ete(n) wilen marien wile(n) boots sijnre moeyen/
goidde he(re)n lodewike py(n)noc ridde(r) tot behoif jouffr(ouwe) mag(ri)ete(n)/
docht(er) amelrix pynnoc Op (con)dicie dat nade doot d(er) selv(er)
//
jouffr(ouwe) mag(ri)ete(n) tselve seste gedeelte d(er) vors(creven) rinte(n) bliven() sal/
en(de) verschijne(n) janne pynnoc brued(er) d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) mag(ri)ete(n)/
en(de) sijne(n) nacomel(ingen) Behoudelic oic dat jouffr(ouw) lijsbeth wed(uwe)/
loenijs wilen van boechout moeye d(er) vors(creven) he(re)n symoens en(de)/
amelrix hebben en(de) behoud(en) sal hue(r) tocht int selve seste/
gedeelte d(er) rinte(n) vors(creven) hue(r) leefdage beghinnen(de) tselve/
beleid Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) villic(us) lovan(iensis) med(iantes) scabinis/
lovan(iensis) add(uxi)t r(ati)o(n)e do(min)[ii] henricu(m) absoloens ad sexta(m) p(ar)te(m) centu(m)/
florenor(um) (et)c(etera) vand(en) daet xiiii[c] xxxiiii[to] febr(uarii) xxiii ende/
de guedinge d(aer) aen gea(n)nexeert beginnen(de) Not(um) sit univers(is)/
q(uod) cu(m) henric(us) absoloens med(iante) villico (et)c(etera) vand(en) daet xiiii[c]/
xxxv[to] septembr(is) nona en(de) de satisfactie oic d(aer) aen gea(n)nex/
eert die her symoen geloift heeft alleene vand(en) selve(n) seste(n)/
gedeelte d(er) rinte(n) vors(creven) beginnen(de) Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) d(omin)us symon/
pynnoc miles in p(rese)ncia (et)c(etera) vand(en) daet xiiii[c] xxxv[to] sept(embris)/
ix It(em) een quitancie voir scepen(en) van bruessele die her/
jan van landwijc he(r) van retie ridde(r) gedaen heeft amelrike(n)/
bote alse van ii[m] ix[c] en(de) xxiii(½) guld(en) pe(n)ninge geheete(n) mottoen(en)/
d(er) mu(n)ten van vilvoirden ons he(re)n ts(er)toge(n) van brab(ant) goed en(de)/
gave en(de) xv[c] en(de) lvi guld(en) florine te wete(n) drie oude/
guld(en) pe(n)ninge geheete(n) scilde goede en(de) gave voir vier guld(en)/
florine alse vand(en) goiden eygen erve en(de) leene die de/
vors(creven) amelric tege(n) hem wel en(de) wettelic v(er)crege(n) heeft en(de)/
gecocht (et)c(etera) beginnen(de) Cond zij allen dat h(er) jan van land/
wijc hee(r) van retye ridde(r) (et)c(etera) vand(en) daet m ccc tsestich en(de)/
negene opde(n) achste(n) dach van octobri It(em) een quitan(cie) voir/
scep(enen) van loeven(e) gesciet die va(n) dat h lodewic py(n)noc ridde(r)/
quijtscouwt sijn beleid opde goede vand(er) horst met hue(re)n/
toebehoirte(n) he(re)n henrix pynnoc ridd(er)s sijns oems beginnen(de)/
Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) d(omin)us ludovic(us) py(n)noc miles quit(is)clamavit/
(et)c(etera) vand(en) daet xiiii[c] qui(n)to in die b(ea)ti dyonisii It(em) eene(n)/
scepen(en) brief van rode bij cortelke d(aer) mede katlijne dieme(n) heet costers
//
bekinde v(er)cocht te hebben machtelde(n) dieme(n) heet scarts xxxv scellinge/
tsjairs alsulcx pay(ment) als te dien tide gemeynlic in borse(n) ghinc erflic/
op een hof huys en(de) hof geleg(en) te rode aende biest gelic ment/
houdt vande(n) abt van he(re)np(er)cke alle jae(re) s(in)[te] remeysmisse vallen(de)/
beghinnen(de) Et zij cond yegewelken dat katlijne dieme(n) heet cost(er)s/
uut(er) prochien van rode na(tur)lic docht(er) jans dieme(n) heet van aetrode/
qua(m) inde(n) hof (et)c(etera) vand(en) daet m ccc lii te half wedemaende/
It(em) eene(n) scepen(en) brief van loeven(e) van quijtsceldinge(n) d(aer) mede her/
jan van scoenhove(n) ridde(r) en(de) vrouwe barbele sijn geselli(n)ne quijt/
gescouwe(n) hebben openbairlic tot behoef loenijs van boechout en(de)/
jouffr(ouwe) lijsbetten sijnre gesellinne(n) die tsestich oude scilde van goude/
goet en(de) gheve erflik(er) rinte(n) die de selve her jan en(de) vrouwe/
barbele hadde(n) en(de) houden(de) wae(re)n opde goide vand(er) horst met/
allen hue(re)n toebehoirte(n) gelic amelric py(n)noc wile(n) boete vad(er)/
d(er) vors(creven) vrou barbele(n) en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n) die vors(creven) tsestich/
oude scilde den selve(n) he(re)n janne va(n) scoenhove(n) gegev(en) hadde/
in huwelik(er) vorw(er)de(n) mette(n) selv(er) vrouwe barbele(n) sijnre docht(er)/
ut beghinnen(de) Cont zij allen liede(n) dat h(er) jan van scoenhove(n)/
ridde(r) en(de) vrouwe barbele sijn geselly(n)ne sijn come(n) (et)c(etera) vand(en)/
daet xiiii[c] en(de) vive op s(in)[te] denijs dach It(em) een scepene(n)/
guedinghe van loeven(e) uute(n) beleyde bij bevele smeyers van loven(e)/
gesciet en(de) bij scepen(en) van rode bij cortelke tselve beveel overbracht/
d(aer)mede yweyn geheete(n) pasteel van nuwerode geleid sijnde totte(n)/
chijse mett(er) heerlich(eit) rechte(n) en(de) allen sijne(n) toebehoirte(n) lodewijcx/
geheete(n) van rode van e(re)nboudegheem sone lodewijcx wijlen/
geheete(n) va(n) rode va(n) e(re)nboudeghe(m) geleg(en) te rode en(de) d(aer) omtri(n)t/
gelic de selve lodewijc den vors(creven) chijs mett(er) heerlich(eiden) rechte(n)/
en(de) sijne(n) toebehoirte(n) ald(aer) houden(de) was goidde inde selve/
he(re)n henrike pynnoc ridde(r) beghinnen(de) tselve beleid Notu(m)/
sit univ(er)s(is) q(uod) arnold(us) d(i)c(t)us vand(en) poele joh(ann)es di(ctu)s ouderogge/
egidi(us) d(i)c(tu)s becke(re) et joh(ann)es d(i)c(tu)s tielens henric(us) d(i)c(tu)s man et/
henric(us) d(i)c(tu)s vand(en) eect scabini de rode iuxta cortelke in p(rese)ncia (et)c(etera)
//
scabinor(um) lov(aniensium) (con)stituti (et)c(etera) vand(er) daet m ccc en(de) xci februarii/
duadeci(m)a en(de) de guedinge d(aer) aen gea(n)nexeert beghinnen(de) Not(um)/
sit univ(er)s(is) q(uod) ywan(us) d(i)c(tu)s pasteel de nuwerode median(tibus) villico/
et scabinis de rode iuxta cortelke (et)c(etera) vand(en) daet xiii[c] xci/
febr(uarii) xxii It(em) een quitancie voir scepen(en) van loeven(e) d(aer) mede/
lodewijc van e(re)nboudegheem gehete(n) va(n) rode quijtscouwt amelr(icke)/
bote van tweentwintich simpele(n) mottoen(en) goede en(de) ghinge/
jairlix chijs en(de) erflik(er) rinte(n) Te wete(n) die en(de) alsulke als de/
selve amelric de(n) vors(creven) lodewijke gelooft hadde te bewijsen/
op loflike pande voir seke(r) jairlijcsce i chijse mett(er) heerlich(eiden)/
d(aer) toe behoiren(de) geleg(en) te rode bide(n) vors(creven) amelrike tege(n) de(n) vors(creven)/
lodewijke gecocht en(de) v(er)crege(n) Ende oic van dien neghentien/
simpele(n) mottoen(en) inde welke de selve amelric d te(n) selve(n)/
lodewijc w(er)t gehoud(en) was voir seke(re)n jairlijcsche(n) chijs geheete(n)/
pantchijs mett(er) heerlich(eiden) d(aer) toe behoiren(de) geleg(en) oic te rode/
de(n) vors(creven) amelrike bide(n) vors(creven) lodewijke d(aer) voe(r) v(er)cocht ende/
dae(re)nbove(n) van allen en(de) yegewelken sculde(n) gelufte(n) en(de) allen/
saken inde welke de vors(creven) amelric de(n) [te(n)] vors(creven) lodewike w(er)t/
gehoud(en) mocht sijn uut wat saken dat wae(re) beghinnen(de)/
Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) ludovic(us) de e(re)nboudegheem d(i)c(tu)s de rode/
in p(rese)ncia scabinor(um) lov(aniensium) (con)stitum quiticlamavit expresse amelr(icum)/
boete (et)c(etera) vand(en) daet m[o] ccc[o] nonagesi(m)o tercio martii die/
deci(m)asexta It(em) eene(n) sce een scepen(en) briefken van loven(e) d(aer)/
mede
rode bij cortelke d(aer) mede jan crancholpe met (con)sente/
lijsbette(n) sijnre werdynne(n) belaste de helicht he(m) van des selfs/
sijns wijfs wege(n) toebehoiren(de) inde drie gedeelte(n) vand(en) moelen/
met hue(re)n toebehoirte(n) geheete(n) in dietschen voren lijsen molen/
geleg(en) te rode onder de kercke beneden opde wynge en(de) voirt/
alle trecht dat hij hadde oft hebbe(n) mochte inde selve goede/
met vier l(i)b(ra) jairlix chijs borsegelts deen helicht ts(in)t jansmesse/
bap(tis)[te(n)] en(de) dand(er) helicht te kersmesse te betale(n) janne blanckart/
en(de) sijne(n) nacomelinge(n) en(de) d(aer) quam voirt arnd uute(n) lye(ming)[en]
//
lyemi(n)gen brued(er) des vors(creven) jans blanckart inde(n) name en(de) tot/
behoif desselfs jans sijns brued(er)s totte(n) gronde beghinnen(de)/
Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) joh(ann)es d(i)c(t)us crancholpe de rode prope/
cortelke de licencia elis(abethe) el uxor(is) sue sup(er)port(avit) (et)c(etera) vand(en)/
daet m ccc die b(ea)ti remigii It(em) eene(n) laetbrief voir scepen(en)/
van rode ov(er)bracht en(de) van hen besegelt d(aer)mede arnoudt/
van lantwijc opdroech en(de) verteech voir late shoofs vand(er)/
horst i stuc beemps metten grechte(n) een roede breet alsoe/
alst geleg(en) es neve(n) de cleyne kyebrugge half te dierix behoif/
van morchove(n) op eene(n) pe(n)ni(n)c i chijs erflic de(n) vors(creven) arnoude te kerssa[vo(n)t]/
te betale(n) jairlix en(de) dand(er) helicht tot behoif willems wile(n)/
heyns sone was vand(er) straten va(n) nurode als momboir/
jouffr(ouwe) lijsbette(n) en(de) mag(ri)ete(n) dochte(re)n dierix van morchove(n)/
oic op eene(n) pe(n)ni(n)c chijs erflic te kerssavonde alle jae(re) te v(er)geld(en)/
den selve(n) arnoude van lantwijc [(et)c(etera)] beginnen(de) Allen den ghene(n)/
die dese(n) brief selen sien en(de) hoe(re)n lesen arnoud van ghele richte(r)/
ind(en) hove vand(er) horst (et)c(etera) vand(en) daet m driehondert en(de) xxiii/
des densdaichs voir s(in)t jor(is) dach It(em) eene(n) scepen(en) brief/
van houdert d(aer) mede de rintmeest(er) tsheerscaps van houdert bij/
raide arnts vand(en) wate(re) meyers te sichen(en) en(de) des geheel dorps/
van houdert ten meeste(n) orbe(r) en(de) profite goedde en(de) cleedde in/
manie(re)n van p(er)mutacie(n) en(de) verwisselingen arnde van lantwijc/
in een strate geheete(n) den roestwech geleg(en) neve(n) de kiebrugge/
d(aer) voe(r) de selve arnd een strate doer de selve plaetse geheete(n)/
de kyebrugge beweese(n) heeft te gaen(e) gelic die bide(n) vors(creven)/
rintmeest(er) in tegewoirdich(eit) des vors(creven) meyers en(de) ordinan(cie) d(er)/
vors(creven) scepen(en) begrecht en(de) bepaelt steet Ende dat de vors(creven)/
arnd vand(en) v drie brugge(n) die hij ald(aer) besorchde gemaict/
te werdde(n) d(aer) af voirtaen ongehoud(en) soude sijn van e(n)nig(er)/
refectien (et)c(etera) beghinnen(de) Univ(er)s(is) p(rese)ntes li(tte)ras insp(ec)tur(is) nos/
scabini ville de houdert sal(ute)m cu(m) noticia v(er)itat(is) (et)c(etera) vand(en)/
daet m ccc deci(m)onono f(er)ia t(er)cia post octavas penthecost(um)
//
It(em) een quitancie van scepen(en) van loeven(e) d(aer) mede her henric/
pynnoc ridde(r) en(de) vrouwe katlijne sijn gesellynne quijtge/
scouwe(n) hebben openbairlic tot behoef loenis van boechout/
en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n) sijnre gesellynne(n) die tsestich oude scilde/
van goude goide en(de) geve erflik(er) rinte(n) die de selve her/
henric en(de) vrou katlijne hadden en(de) houden(de) wae(re)n opde/
goide vand(er) horst met allen hue(re)n toebehoirte(n) gelic amelr(ic)/
wile(n) bote vad(er) d(er) vors(creven) vrou katlijne(n) en(de) jouffr(ouwe) lijsbetten/
de vors(creven) lx oude scilde den vors(creven) he(re)n henrike pynnoc/
gegeve(n) hadde in huwelik(er) vorw(er)d(en) mett(er) selv(er) vrou katlijne(n)/
sijnre docht(er) beghinnen(de) Cont zij allen lude(n) dat h(er) henric/
pynnoc ridde(r) en(de) vrou katlijne sijn geselly(n)ne sijn come(n) (et)c(etera)/
vand(en) daet duyse(n)t vierhond(er)t en(de) vive op s(in)[te] denijs dach/
It(em) eene(n) scepen(en) brief va(n) s(in)[te] pet(er)s rode d(aer) mede amelric py(n)noc/
uutgegev(en) heeft [erflic] henrike trudens yerst i huys en(de) hof gelic/
dat geleg(en) es aende biest te rode mette(n) eene(n) ynde en(de)/
mett(er) eenre sijde(n) aende goide jan trudens en(de) mett(er) ande(r)/
aende goide henrix du(n)nemelc It(em) noch een half dach(mael)/
lants geleg(en) opt moelevelt tusscen de goede wilen arnts/
vand(en) ast t(er) eenre sijde(n) en(de) de goide giel(is) tielens t(er) ande(r)/
gelic datme(n) dat vors(creven) huys en(de) hof houdt va(n) m(ijn) he(r) den/
abt vand(en) p(er)ke als hee(r) vand(en) gronde en(de) dlant van amelr(icke)/
py(n)noc vors(creven) Opd(er) he(re)n recht vand(en) gronde en(de) voirt op/
twee mudden even(en) jairlix te kersmisse te betale(n) de(n) vors(creven)/
amelr(ike) en(de) sijne(n) nacomel(ingen) beghinnen(de) Cont zij allen/
lude(n) dat amelr(ic) pynnoc in tegewoirdich(eit) d(er) scep(enen) van s(in)[te]/
pet(er)s rode bij cortelke gestaen (et)c(etera) vand(en) daet m cccc en(de)/
xlv opde(n) x[te(n)] dach van januar(ii) It(em) een (con)sent en(de) ov(er)geve(n)/
voer he(r) en(de) manne(n) va(n) leen gesciet d(aer) mede godevaert/
van e(re)nboudegem georloift en(de) ge(con)sent(er)t heeft adame van/
landewijc dat hij maken mach alsoe vele late als de selve/
adam wilt en(de) kan als vand(en) nameliken leene dat hij
//
vand(en) selve(n) godev(ar)de houden(de) es Behoudelic dat de selve/
adaem d(aer) af man blive(n) sal des vors(creven) godev(ar)ts besegelt/
mette(n) segele dessels godev(ar)ts en(de) drie sijne(n) leenma(n)nen/
beghinnen(de) Cont zij allen luden dat ic godevart va(n)/
e(re)nboudegheem orlove en(de) (con)sente(re) (et)c(etera) vand(en) daet m/
ccc veertich en(de) sesse des sondaichs nae ons(er) vrouwen/
liechtmesse It(em) een guedinghe van a(m)man en(de) scepen(en) van/
bruessele d(aer) mede ghijsbrecht van teylingen dien aengewijst/
sijn mits machte van scepen(en) brieve(n) van bruessele voir de so(m)me va(n)/
ii[m] l(i)b(ra) gr(ote) oud(en) turn(oise) d(er) mu(n)te(n) sconi(n)x van vranckrike d(aer) inne/
h(er) jan van landwijc ridde(r) tot he(re)n woute(re)n w(er)t van duffle ridde(r)/
oft ten bringe(r) vand(en) brieve gehoud(en) was de goede des selfs he(re)n/
jans van lantwijc hier nae bescreve(n) Te weten yerst eene(n) beempt/
geheete(n) den bruggenbeempt It(em) eene(n) beempt geheete(n) den specbeempt/
It(em) eene(n) beempt oft eeussel gehete(n) de ghere gelic de vors(creven) goide/
geleg(en) sijn te rode en(de) d(aer) omtri(n)t en(de) gelic men die houdt/
van he(re)n gheerde he(r) va(n) vorslair castelain van geldenake ridde(r)/
Bekinde vercocht te hebben de selve goede en(de) goedde d(aer) inne/
amelrike boete voir een so(m)me van v[c] guld(en) te wete(n) drie/
oude scilde voir vier der selver guld(en) gerekent beghinnen(de)/
Univers(is) p(rese)ntes l(itte)ras insp(e)c(t)uris godefrid(us) de s(an)c(t)o gaug(eri)co will(el)m(us)/
de kesterbeke iu(n)ior bernard(us) d(i)c(t)us vand(en) spobt et joh(ann)es d(i)c(t)us/
clutinc f(ilius) reneri d(i)c(t)i cluting scabini bruxellen(ses) salute(m) cu(m)/
noticia veritat(is) noveri(n)t univ(er)si q(uod) cu(m) p(ro) debit(o) duor(um) miliu(m)/
librar(um) grossor(um) turonen(sium) antiquor(um) (et)c(etera) vanden daet duysent/
driehondert sexagesi(m)onono die septi(m)adecima mens(is) octobris/
It(em) eene(n) scepen(en) brief van rode bij cortelke d(aer) mede jan vand(en)/
hoeve(n) goedde amelrike pynnoc in een huys en(de) hof voir dat/
geleg(en) es aende biest t(er) eenre sijde(n) aende goide henrix van/
du(n)nemelke en(de) t(er) ande(r) zijde(n) aende goide jans trudens gelic/
datment hout vand(en) abt van he(re)np(er)cke als he(r) vand(en) gronde/
beghinnen(de) Cont zij alle(n) lude(n) dat jan vand(en) hoeve(n) in tege/
woirdich(eit) d(er) scepen(en) van rode bij cortelke gesta droech op met
//
recht(er) verthieniss(en) (et)c(etera) vand(er) daet duysent vierhond(er)t en(de)/
xliii opde(n) xxv[te(n)] dach va(n) oeghstmaent It(em) eene(n) brief van/
eyghengenoete(n) voir scepen(en) van loeven(en) overbracht en(de) bij hen/
besegelt d(aer) mede willem van scoenhove(n) sone he(re)n jans wijlen/
geheete(n) van scoenhove(n) ridders droech op met resche ressche en(de)/
rijse de ey heerlich(eit) geheete(n) van scibbeke met vijf kue(re)n xxi scelli(n)ge/
ix d(eniere) en(de) xii cap(uyne) outs chijs te wete(n) de(n) oude(n) grote turn(oise) voir ix/
d(eniere) gerekent Ende oic met xii halst(er) even(en) eygens pachts en(de)/
den pacht en(de) alle [de] laetschape mette(n) toebehoirte(n) totter vors(creven) heerlich(eit)/
behoiren(de) gelic de selve willem den vors(creven) chijs en(de) pacht ald(air)/
houden(de) was op diverse goide en(de) gelic de selve wilen her jan/
de vors(creven) heerlich(eit) aldair inde p(ro)chie van rode bij cortelke gewoen/
lic was te houde(n) Van welke(n) chijse capuyne(n) en(de) pachte men/
sal gheve(n) janne de pape va(n) wynghe tderde gedeelte van al/
voir welc derde gedeelte de selve jan de pape sijn sal leenman/
It(em) droech noch op de selve willem als voe(r) drie boend(er) lants/
eygens luttel my(n) oft meer geleg(en) te scibbeke inde vors(creven) p(ro)chie/
va(n) rode ald(air) naest den goede(n) amelrix boete mo muntmeest(er)s/
va(n) brabant It(em) droech noch op als voe(r) twee s(cellingen) outs chijs/
eygens die hij hadde opt velt geheete(n) de hoeve va(n) scibbeke/
ende d(aer) mede de selve willem goedde inde selve goide voirg(eruert)/
amelriken boete voirs(creven) beghinnen(de) Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod)/
will(el)m(us) de schoenhove(n) filius d(omi)ni joh(ann)is q(uo)nd(am) de scoenhoven/
milit(is) sup(er)port(avit) cu(m) cespite et ramo dominiu(m) d(i)c(tu)m de scibbeke (et)c(etera)/
vand(en) daet duysent driehondert septuagesimop(ri)mo aprilis/
vicesi(m)asepti(m)a It(em) eene(n) brief van laten vand(er) horst besegelt bij/
scepen(en) van rode bij cortelke d(aer) mede wout(er) die mulde(re) uut(er) p(ro)chie(n)/
van rode bij cortelke belaste aen janne dieme(n) heet hadewijch alle trecht/
[dat hij hadde aen] de driegedeelte vand(en) brugge(n) hove alsoe hij gelege(n) es aend(en)/
ouden steenwech t(er) nuw(er)molen en(de) ment houden(de) es van janne/
van landwijc met xl l(i)b(ra) tsjaers pay(ments) alsulcs gelts als alle/
daghe in borsen lopende es deen helicht vand(en) gelde te geve(n)ne
//
te kerssavo(n)de en(de) dand(er) helicht te betalene ts(in)[t] jans messe/
Tot welke(n) goide(n) de vors(creven) jan hadewijc come(n) was met rechte/
en(de) gaff die weder en(de) al dat goit also groot en(de) also cleyne/
alst dese voirg(enoemde) jan houden(de) was van janne van landwijc/
in nate(n) en(de) in droege(n) alsoet beleg(en) es te tunne Met seke(re)n/
gelufte(n) bijde(n) vors(creven) woute(re)n gedaen de vors(creven) goide niet te arge(re)n/
oft te bluete(n) en(de) ande(re)n (con)dicie(n) inde(n) selve(n) brieve begrepen/
(et)c(etera) beghinnen(de) Cont zij yegewelken dat wout(er) die mullere/
uut(er) prochien van rode bij cortelke qua(m) voir hof en(de) voir hee(r)/
en(de) voir die late vand(er) horst en droech op den hee(r) inde hande/
en(de) v(er)creech al dat recht (et)c(etera) vand(en) daet duysent driehondert/
vijftich en(de) neghene dijs goensdaichs nae derthien dach/
It(em) noch i brief vand(en) laten vand(er) horst d(aer) aen gea(n)nexeert/
besegelt bij scepen(en) va(n) rode d(aer) mede jan dieme(n) heet hadewijch/
en(de) sijn sust(er)e magriete en(de) katlijne met momboren goedden/
inde vors(creven) xl l(i)b(ra) pay(ments) janne heynoels gelic dat zijse/
heffen(de) wae(re)n aen woute(re)n die mollere deen helicht te s(in)[t]/
jansmisse en(de) dander helicht te kerssavonde alsulx gelts/
als gemeynlic in borssen gaet en(de) gelic datmense houden(de)/
es van amelrike boete van bruessele beghinnen(de) met/
seke(re)n geluften van v(er)vaene (et)c(etera) beghinnen(de) Et zij cond/
yegewelken dat jan diemen heeyt hadewijch en(de) sijn suste(re)/
mag(ri)ete en(de) katlijne met momboe(re) quame(n) (et)c(etera) vand(en) daet/
m ccc en(de) tseventech te half merte It(em) een scepen(en) briefken/
van loeven(e) d(aer) mede lodewijc geheete(n) van e(re)nboudeghe(m) van/
rode bij cortelke bekint heeft wettelic v(er)cocht te hebbe(n) amelri(cke)/
boete mo muntene(r) van brabant achtentwintich pe(n)ninge outs/
chijs en(de) alle trecht dat hij hadde aen de helicht vand(en) moelen/
geheete(n) katlijne(n) molen geleg(en) te rode voir een seke(r) so(m)me/
gelts d(aer) af hij he(m) bekinde genoech gedaen sijnde en(de) schout/
de(n) selve(n) amelr(icke) d(aer) af quijte en(de) geloifde he(m) d(aer) af tsijnre/
maniss(en) genoech te doene (et)c(etera) beghinnen(de) Not(um) sit univ(er)s(is)/
q(uod) ludovic(us) d(i)c(t)us de e(re)nboudegheem de rode prope cortelke recognovit
//
se vendidisse l(egi)timo (con)tractu amel(rico) boeten monetar(io) braban(tie)/
vigintiocto denar(ios) antiq(uos) census (et)c(etera) vand(er) daet m ccc septuagsi(m)o/
decembr(is) die secunda It(em) eene(n) scepen(en) brief van rode bij cortelke/
d(aer) mede jan dieme(n) heeyt van lanwijc ridde(r) hee(r) van rethie goidde/
amelriken boete van brussele c in een moelen gelic datse/
gelegen es op een stad dieme(n) heet t(er) biest Voirtmeer in eene(n)/
wijgairt geleg(en) bove(n) die woeni(n)ge ter horst It(em) voirt meer in/
eene(n) wouwe(r) ald(aer) neve(n) geleg(en) It(em) indie goede die geleg(en) inde/
hoeve van cleerwijc It(em) inde goide die geleg(en) sijn indie/
moelen hoeve gelic datme(n) alle dese voirgesede goide houden(de)/
es vand(en) abt van he(re)np(er)cke bij loeven(en) It(em) noch in alle die goide/
alsoe v(er)re [als] hijse houden(de) es vand(en) abt van he(re)np(er)cke vors(creven)/
wair dat zij geleg(en) sijn inde prochie van rode beghinnende/
Wij scepen(en) van rode doen cond allen lieden die desen brief/
selen sien en(de) hoe(re)n lesen dat jan diemen heeyt van lantwijc/
ridde(r) he(r) van retye droech op den hee(r) indie hande en(de) verteech/
een molen (et)c(etera) vand(en) daet m ccc tsestich en(de) neghene des/
goensdaichs voir ons(er) vrouwe(n) dach in evemaent It(em) eene(n)/
scepen(en) brief van loeven(en) d(aer) mede nae dat her jan van lantwijc/
ridde(r) wettelic v(er)cocht hadde amelr(icke) boete poirte(r) va(n) bruessele c/
en(de) xxx cap(uyne) lxxvii gansen xxxvi mudden even(en) xxxiiii s(cellingen) outs/
chijs te wete(n) de(n) oude(n) grote voir ix d(eniere) gerekent en(de) xxi l(i)b(ra) pay(ments)/
borsegelts jairlix en(de) erflix chijs behoiren(de) totte(n) goide(n) vand(er) horst/
de selve her jan van lantwijc en(de) her jacob van duffle ridders/
d(aer) om in tegewoirdich(eit) va(n) scepen(en) van loven(e) gestaen geloift hebbe(n)/
ongesund(er)t den vors(creven) amelrike vand(en) vors(creven) rinte(n) te kersmisse doen/
naistcomen(de) alsme(n) de selve rinte(n) optebue(re)n pleech tott(er) vors(creven) so(m)men/
toe genoech te doene wair den selve(n) amelr(icke) d(aer) af niet genoech/
en geschiedde beghinnen(de) Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) cu(m) d(omin)us joh(ann)es d(i)c(t)us/
de lantwijc miles l(egi)time vendid(er)it amelrico d(i)c(t)o boete (et)c(etera) vand(en)/
daet m[o] ccc sexagesi(m)onono mens(is) octobr(is) die deci(m)asexta It(em) een/
procuracie voir scepen(en) va(n) loven(en) gesciet d(aer) mede h(er) jan van/
lantwijc he(r) van rethie ridde(r) in tegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) va(n) loven(e)/
gestaen mechtich gemaict heeft he(re)n janne he(r) van rotselair he(re)n
//
willem(me) geheete(n) moreel van wilre en(de) he(re)n jacoppe va(n) duffle/
ridders optebue(re)n en(de) tontfangen va(n) amelrike boete poirte(r) van/
bruessele vier duysent mottoene goede en(de) ghinghe Inde welke/
de selve amelric ten vors(creven) he(re)n janne van lantwijc gehoude(n)/
was als vand(en) coepe der goeden des voirs(creven) he(re)n jans van lant/
wijc geleg(en) te rode bij cortelke en(de) d(aer) omtri(n)t die de selve/
amelric tege(n) den selve(n) he(re)n janne van lantwijc v(er)crege(n)/
heeft d(aer) af de selve her jan van lantwijc he(m) bekint heeft/
v(er)nuecht en(de) den vors(creven) amelrike d(aer) af quijtgescouwe(n) beghinnen(de)/
Not(um) sit univ(er)s(is) q(uod) d(omin)us joh(ann)es de lantwijc miles d(omin)us de rethie/
miles in p(rese)ncia scabinor(um) lov(aniensium) (con)stitut(us) effecit poten(tem) (et)c(etera) vander/
daet m ccc sexagesi(m)onono octobr(is) vii It(em) eene(n) leenbrief voir/
lonise van erpe proifst bid(er) genaden goids des cloest(er)s va(n) s(in)[te] g(er)trud(en)/
te loeven(e) als he(r) vand(en) leene en(de) sijne ma(n)nen van leene dair/
mede jannes poelart derfde alsulke(n) leen als hij vand(en) selve(n)/
leenhe(r) houden(de) was Te wete(n) acht s(cellinge) ix d(eniere) eene(n) hellinc goets/
gelts x d(eniere) pay(ments) en(de) i(½) sate It(em) twee ganze en(de) xxxiii cap(uyne) It(em)/
eene(n) halve(n) hoydach en(de) eene(n) halve(n) sindach een scouthoen/
al jairlik(er) en(de) erflik(er) rinte(n) mette(n) heerscape dat d(aer) toe behoirt It(em)/
een half boend(er) bosch geleg(en) in ghemp(er)hage neve(n) tscloest(er)s bosch/
va(n) ghempe aen deen zijde en(de) neve(n) dmynd(er)brued(er)bosch va(n) loven(e)/
en(de) d(aer) inne gegoidt wert amelric boete beghinnen(de) Wij loenis/
van erpe proefst bid(er) genaden goids des cloest(er)s van s(in)[te] g(er)truden/
te loeven(e) doen cond allen lieden dat qua(m) voir ons en(de) voir onse/
ma(n)nen van leene hier na genoe(m)pt (et)c(etera) vand(en) daet m ccc tach/
tentich en(de) sevene in september opden xv[te(n)] dach It(em) i brief van/
laten vand(er) horst va(n) scepen(en) van rode besegelt d(aer) mede goird/
van broeckeem en(de) jan de kuste(re) des voirs(creven) goirts zweer droege(n)/
op en(de) v(er)teghe(n) (½) dach(mael) lants luttel myn oft meer belege(n) opt/
moelevelt neve(n) de goide henrix aliten ter eenre sijde(n) ende/
de goide lijsbetten vand(en) ynde t(er) ande(r) gelicme(n)t houden(de) es van/
amelr(icke) boete als hee(r) vand(en) gronde en(de) d(aer) mede nae dat de/
voirs(creven) amelric boete vand(en) vors(creven) goirde en(de) janne d(aer) inde selve/
goide gegoidt w(er)t De selve amelric den selve(n) twee p(er)sone [goirde van broeckeem]/
wed(er) overgaf de selve goide en(de) goidde(n)se d(aer) inne en(de) voirt in/
een huys en(de) hof beleg(en) aen die biest te rode neve(n) die goide/
henrix van du(n)nemelke ter eenre sijden en(de) jans vand(en) beemde
//
ter ande(r) dwelc men hout van m(ijn) he(r) den abt van he(re)np(er)cke op/
trecht d(aer) voe(r) uutgaen(de) en(de) voirt op twee mudden evenen/
jairlix pachts alle kerssavonde te betalen den voirs(creven) amelrike boete/
oft sijne(n) nacomel(ingen) mett(er) mate(n) va(n) loven(e) gelevert (et)c(etera) beghinnen(de)/
Cont zij en yegeliken dat comen sijn voir ons late vand(er) horst goird/
van broeckeem en(de) jan die kuste(re) des voirs(creven) goirts zweer inde(n) hof en(de)/
voe(r) den hee(r) en(de) droigen op den hee(r) inde hande (et)c(etera) vand(en) daet/
duysent driehondert neghentich en(de) sesse des ande(re)n daichs/
nae kersdach Item eenen leenbrief voir he(re)n janne platvoet/
ridde(r) als he leenhee(r) en(de) sijne manne(n) van leene d(aer) mede her/
jan van lantwijc he(r) van rethie ridde(r) gederft heeft alsulken/
leen als hij vand(en) selve(n) leenhee(r) houden(de) was Te wete(n) inden/
yersten vijf boender lants luttel myn oft meer geheete(n) donrecht/
geleg(en) te rode It(em) derdalf boend(er) lants luttel myn oft meer/
gelegen oic aldair aen die wolffkens haghe It(em) een boender/
beempts met sijne(n) toebehoirt(en) geleg(en) voe(r) die molen te/
cleerwijc gelijc dat de voirs(creven) goide aldair belegen sijn en(de)/
mense houden(de) es vand(en) vors(creven) he(re)n janne platvoet in leensche(n)/
rechte ende dair inne gegoidt es amelric boete poirte(r) van/
bruessele beghinnen(de) Cont zij allen den ghene(n) die dese/
l(ette)ren selen sien en(de) hoiren lesen dat her jan van lantwijc he(r)/
van rethie ridde(r) come(n) es in tegewoirdich(eit) he(re)n jans platvoet/
ridders als hee(r) vand(en) leene en(de) voe(r) die ma(n)nen va(n) leene/
hier nae bescreve(n) (et)c(etera) vanden daet vijfthien daghe inde/
maent van septembri int jair oms he(re)n duysent driehondert/
neghen en(de) tsestich Te dien eynde ende tot dier meyni(n)gen/
oft in e(n)nigen tiden toecomende de voirs(creven) besitte(re)n vanden vors(creven)/
goeden vander horst met hue(re)n toebehoirten e(n)nich gebrec inde/
gelufte van genoech doene ende warandeerschape hen biden/
voirs(creven) gehuysscen ende hue(re)n kinde(re)n gedaen e(n)nich bevonden ende/
de selve besitte(re)n vand(er) horst dan dair o(m)me pramen wouden de/
voirs(creven) gehuysschen hue(r) kinde(re) goede oft nacomelinghen dat/
dan de selve besitte(re)n vander horst hen de brieve voe(r) ghe/
inventarieert tot hue(re)r baten en(de) hulpen voir ooghen souden/
moeten bringhen coram colonia meersberghe decembr(is) xx
ContributorsChris Picard , Kristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-03 by kristiaan magnus