SAL7355, Act: V°79.4-V°80.1 (199 of 490)
Search Act
previous | next
Act V°79.4-V°80.1  
Act
Date: 1461-11-12

Transcription

2020-06-26 by kristiaan magnus
Cont zij allen lieden dat jan de clerc woenen(de) tot herialmo(n)t/
inde(n) dorpe va(n) chelles in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft van h(ere)n janne van beringen als des/
volcomelijc gemechticht vande(n) he(re)n abt en(de) co(n)vente des goidsh(uys)/
van p(er)cke thoff te corneele des voirs(creven) goidshuys met allen/
zijnen toebehoirte(n) wynnen(de) lande(n) bempde(n) eeusselen en(de) weyen/
gelijc en(de) also v(er)re stas wilen van montenake(n) voe(r) na hem/
colar jambier en(de) dair na de voirs(creven) jan de clerc die in
//
pechtinge(n) gehoude(n) hebben mette(n) thiende(n) gelege(n) te chelles voirs(creven)/
Te houden te hebben ende te wynne(n) va(n) halfmeye naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xiii jare(n) lang v(er)volgende elcx jaers darenbynne(n) de voirs(creven)/
wynnen(de) lande om en(de) voe(r) tsestich mudde(n) rox pacht corens goet en(de)/
payabel met wanne en(de) vede(re)n wel bereit d(er) maten van nyvele/
en(de) de vors(creven) thiende om en(de) voe(r) sesen(de)twintich mudden rox en(de)/
sesen(de)twintich mudden even(en) elx grains goet en(de) payabel mate/
en(de) pacht vors(creven) alle jae(re) ts(int) andriesmesse apostels te betalen ende/
inde herberghe des voirs(creven) godshuys bynnen nyvele op den spyker/
aldair te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] Item/
sal de voirs(creven) wynne gehouden zijn tontfane alle de ghene die/
int voirs(creven) hof comen van ons gened(ichs) he(re)n oft ons(er) gened(icher) vruwe(n)/
wegen van brabant het zij te voet oft te perde en(de) hen hue(re)n/
montcost gheven van spijsen van bier en(de) broode uutgenome(n) van/
wijne gelijc tot hier toe gewoenlic is geweest Item sal de/
vors(creven) wynne gehouden sijn tontfane alle de ghene die come(n)/
van m(ijns) he(re)n wegen van percke oft zijns godshuys het zij te/
voet te p(er)de met hernassche van wagen(en) van spijsen va(n)/
biere en(de) van broode zonder den wijn en(de) de wynne vors(creven)/
sal hue(re)n p(er)den altijt alst geboren sal gheven voesteringhe/
Item sal noch de vors(creven) wynne alle jae(re) gehouden sijn tont/
fane die jagers m(ijns) gened(ichs) he(re)n van brabant voirs(creven)/
wel en(de) loflijc inder manie(re)n zoe dat gewoenlic is/
geweest uutgescheiden van wijne vyssche en(de) van cruyde/
Item sal de vors(creven) wynne houden en(de) vueden mijne(n) hee(r)/
van p(er)cke vors(creven) jairlix den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde sesse/
vercken(en) gelijc den zijnen En(de) zoe wanneer mijns/
he(re)n bosch aldair geraken sal van ekelen oft van bucken/
zoe mach mijn hee(r) van p(er)cke vors(creven) aldair senden viii/
vercken(en) en(de) die zal die wynne houden en(de) hoeden opde(n)/
bosch gelijc den zijnen Behoudelic dat de wynne met/
sijnen vercken(en) den vors(creven) bosch niet verladen en sal en(de) dair/
toe zal hij jairlix den vors(creven) prochiaen van chelles vuede(n)/
twee vercken(en) gelijc hij doet den abt vors(creven) mar dats van/
gracien Item sal de vors(creven) wynne gehouden zijn te twee jae(re)n
//
eens te vueden m(ijns) gened(ichs) hee(r) vors(creven) twee honden also dat m(ijn)/
hee(r) van percke noch zijn godshuys d(aer) af gheen scade/
en hebbe ende hij sal jarlix met zijnen wagen(en) vue(re)n inde/
herberge van nyvele sesse reepen houts en(de) uuten selven/
hove noch alle jae(re) ind(er) selver herbergen vue(re)n twee voeder/
oreten Item sal noch de vors(creven) wynne alle jae(re) bringen inde/
vors(creven) herberghe van nyvele twee voed(er) hoys deen voir/
m(ijn) he(re)n p(er)de van p(er)cke vors(creven) en(de) dand(er) voir den ghene(n) dairt m(ijn)/
hee(r) vors(creven) gegeve(n) wilt hebben Item sal de selve wynne alle/
jare den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde also verre alst hem m(ijn) hee(r)/
van percke beveelt te leve(re)n den bailliu vand(en) walschen brabant/
te nyvele oft te genepien [leve(re)n] dair den selven bailliu gelieft te/
hebbe(n) een voeder hoys Item sal de vors(creven) wynne gheve(n)/
alle jae(re) den p(er)soen van chelles twee hondert schoeve stroes/
half rogghen half ghersten en(de) aldair tzijnen huys leve(re)n/
Item sal de vors(creven) wynne hebben zijn berringe in redelich(eit) en(de)/
die houwen ter plaetsen dair hem thout van m(ijn) he(re)n wegen/
van percke [oft bijden meye(r) van chelles] jairlix bewesen sal worden [Ende oft hijt anders dade sal hij dat oprichten ten zegghen en(de) goetducken vanden selven meye(r) en(de) op zijnen eedt] Item en sal de selve/
wynne gheen horen veede noch ande(r) beesten mogen laten/
gaen opde houwe h vanden bossche(n) voir aen d(er)re tijt datse/
vier jair out zullen zijn en(de) eest dat mense dair eer bevint/
salmen die stutten en(de) de coren dair af nemen en(de) scade v(er)gelde(n)/
gelijc van ande(re)n beesten Item scribatur ulterius incipien(s)/
Item sal de vors(creven) wynne gehouden zijn den beempt toebehoe(re)nde/
den hee(r) van tralais (et)c(etera) usq(ue) en(de) alle dese vorweerde(n) prout habetur/
sept(embris) xi lib(r)[o] liii sed ante illam (com)mune(m) (con)d(icion)[e(m)] en(de) alle dese vorwerd(en) scribat/
Item de vors(creven) wynne heeft gelooft ter manissen m(ijns) he(re)n vors(creven)/
oft zijns procur(eur)s de borchtocht deser pechtingen te bete(re)n lx pet(er)s/
eens En(de) es ond(er)sproken wart also dat m(ijn) hee(r) dabt en(de) co(n)vent de/
thiende vors(creven) ande(re)n uutgheve(n) woude(n) dat sij dat va(n) drie jae(re)n te/
drie jae(re)n doe(n) zulle(n) moegen En(de) wart [dat] de wy(n)ne aflivich worde voir duutgaen des/
t(er)mijns vors(creven) en(de) de weduwe des vors(creven) wy(n)ne tvors(creven) hof niet v(er)borge(n) en conste soe sulle(n)/
de borghen des(er) pechtinge(n) moege(n) aenverden mits goed(er) borchtocht Item de vors(creven) win/
heeft gelooft alle zijn goede have en(de) erve ter sekerh(eit) va(n) dese(n) ad mo(nitionem) te pande te/
sette(n) voir hof en(de) hee(re) Et t(antu)m Inde sunt fideiuss(ores) laur(entius) clerc fi(lius) d(i)c(t)i coloni et/
pierardus le warroy f(ilius) q(uon)d(am) colard(i) (com)mor(ans) apud goy sur le pieton Et p(ri)m(us) cor(am)/
roel(ants) meersberge no(vembris) xii
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-28 by Jos Jonckheer