SAL7356, Akte: R°246.1-V°247.1 (454 van 455)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°246.1-V°247.1  
Act
Datum: 1463-06-23

Transcriptie

 door 
Nae dat e(n)nighe vanden goeden mannen ende gebue(re)n geseten omtrint/
der capellen opte veemarct te loeven(en) [bij] den raide vander stad comen/
zijn opdoende hoe dat zij en(de) die meesters ende scholie(re) van e(n)nighen/
petagogien die aldair gewoenlic wae(re)n zeke(re)n dienst te doene/
hen beclaighden over gielise hanckart ende ande(re) zijne medegeselle(n)/
die ind(er) voirs(creven) capellen tregime(n)t vander selver capellen goede en(de)/
accidencie(n) in ontfanghe en(de) uutgevene hadden gehadt eene(n) tijt/
van jae(re)n van dat die voirs(creven) clag(er)s ende gebue(re)n die rekeninghe/
en(de) state der capellen nyet en wisten die zij uut(er)lic begheerden/
houden(de) dat de voirs(creven) capelle bijden voirs(creven) regeerders nyet behoirlic/
en wae(re) geregeert en(de) dat mits dien de voirs(creven) petagogien die/
voirs(creven) so diensten conden moighen acht(er)laten op dat bijder stad dair/
op niet en wordde versien Soe sijn die voirs(creven) gielijs ende sijn/
medepleg(er)s bijder stad ontboden geweest ende aengehoirt die seyden/
dat de voirs(creven) capelle bij hue(re)n voirseten ende hen gereg(er)t hadde/
geweest tot op dese tijt op hue(re) beste dair inne zij hen hadden/
gequeten in allen zijden meynen(de) dair mede te gestaen sonder in/
strang(er) rekeni(n)ghen voird(er) gepraemt te sijne Soe es ten uutersten/
bij p(ar)tien (con)sente ende overgevene gheappointeert dat die voirscr(even)/
regeerd(er)s claernesse ende rekeni(n)ghe vand(en) capellen goede ende state/
doen souden van drie jae(re)n voirleden beghinnen(de) s(int) jansmisse bap(tis)[te(n)]/
a(nno) xiiii[c] lix ende yndende s(int) jansmisse bap(tis)[te(n)] anno xiiii[c] tween/
tsestich ende dien navolgen(de) hebben de voirs(creven) gielijs ende sijn/
medepleg(er)s de rekeni(n)ghe ende staet vand(en) voirs(creven) drie jae(re)n ov(er)gege(ve)n/
d(air) op de voirs(creven) goede ma(n)nen ende gebue(re)n hebben v(er)antweert de/
selve rekeni(n)ge wederleggen(de) d(air) nae die voirs(creven) regeerd(er)s hebben/
gerepliceert en(de) al met gesc(ri)fte en(de) de wed(er)p(ar)tie mu(n)delinge geduplic(er)t/
Nae den welken den raid vander stad bevinden(de) p(ar)tien in (con)trarien/
faiten in vele pointen p(ar)tien gewijst heeft tot hue(re)n bethoene ende
//
dat in allen zijden aengehoirt get(er)mineert en(de) uutgesproken heeft/
nae gelegenth(eit) van al des hier nae volcht ende yerst/
op dierste poent aengaen(de) der offeranden Aldair de voirscr(even)/
momboirs getaxeert hebben nae hue(r) beste die accidencie(n) ende/
offerand(en) vand(en) gemeyne(n) gangingen feestdaighen ende jairgelde/
der voirs(creven) capellen jairlix op acht r(insche) gul(den) ende d(air) op de vors(creven)/
goede ma(n)nen en(de) gebue(re)n omt(rent) d(er) selv(er) capellen geseten hue(r)/
wederleggen gemaict hebben seggen(de) dat na tgene des zij/
d(air) af bevonden hadden behoefden te hebben naerd(er) claernisse/
en(de) bescheit van dien pointe en(de) d(air) nae de mo(m)boirs gereplic(eer)t/
en(de) de goede ma(n)nen en(de) gebue(re)n mu(n)delinge gedupliceert Es/
duytsprake soe verre gielijs ende zijn medepleg(er)s elc soe v(er)re/
hij hem des onderwonden heeft houden ten heiligen dat nae/
hue(re)n besten onthouden gesciet es alsoe de rekeni(n)ge uutwijst dat/
zij d(air) mede sullen gestaen Item opt point vanden faulten en(de)/
gereeden gelde die de mombours aenveert souden hebben/
en(de) die zij in hue(r) rekeni(n)ghe overgegeve(n) hebben gedragende/
tsamen lxii tweentseventich rinsche gul(den) maken lxxx pet(er)s en(de)/
die de voirs(creven) gebue(re)n int wed(er)leggen d(air) op gemaect overgege(ve)n/
hebben op hond(er)t vijfthien pet(er)s v st(uvers) seggende alsoe dat de/
mo(m)boirs alsoe in hue(r) rekeni(n)gen gemist hadden en(de) tacht(er) bleven/
de so(m)me van xxxv pet(er)s ii st(uvers) d(air) op voirt als voe(r) gereplic(eer)t/
en(de) geduplic(eer)t es geweest Es duytsprake want die gebue(re)n/
huers vermeets in dien niet volcomen en zijn dat de voirscr(even)/
giel(ijs) en(de) sijn medepleg(er)s van dien gestaen zullen met huer(er)/
rekeni(n)ghen Item opt poent en(de) gescille vanden loene vand(er)/
daghelijcscher messen ende vander weecmessen aldair de voirscr(even)/
momboirs seggen [rekene(n)] dair voe(r) betailt te hebben jairlix xiiii rinsche/
gul(den) ende twee rinsche guld(en) ende die voirs(creven) gebue(re)n dat?
//
wederleggende geseecht hebben dat zij d(air) voe(r) niet meer gegeven/
en hadden dan derthien rinsche gul(den) en(de) xxxvi stuv(er)s tsjaers/
gedragen(de) hen des totten prieste(re)n die die gedaen hadden ende d(air)/
de vors(creven) momboirs grepliceert hebben en(de) hen des gedrage(n) totte(n)/
vors(creven) priest(er)s die de selve messe gedaen hebben ende totte(n) ghenen/
dair de selve momboirs die messen aen bestaet hadden te doene/
diese voirt van sijnd(er) hant bestaet mocht hebben en(de) de voirg(enoemde)/
goede ma(n)ne(n) als voe(r) gedupliceert Es duytsprake want die/
priest(er)s dair toe beyde p(ar)tien voirs(creven) hen des gedraghen hebben/
niet gehoirt en zijn mits dat zij buyten woene(n) datmen de/
selve priest(er)s dan dien alnoch aenhoe(re)n sal ende dae(re)ntinde(n) recht/
Item vanden deckene ende loeten ghoeten [te leggen] dat de voirs(creven) mo(m)boirs/
hebben doen doen alsoe zij rekene(n) binne(n) den voirs(creven) tijde gedragen(de)/
ter so(m)men toe van seventhien rinsche guld(en) d(air) op de gebue(re)n/
vors(creven) wed(er)leggen(de) geseecht hebben dat die rep(ar)acie gesciedde des/
wel vijf jae(re) leden was en(de) de vors(creven) momboirs d(air) op replic(er)ende/
en(de) hue(r) p(ar)tien duplice(re)nde als bove(n) Es duytsprake dat de/
voirs(creven) gielijs ende zijn medepleg(er)s gestaen selen metter rekeni(n)ghen/
nae die waerheit dair af overleden en(de) gehoirt Item vanden/
fauten vand(er) erfchijse der voirs(creven) capellen noch uutstaende die/
de vors(creven) giel(ijs) en(de) sijn medepleg(er)s in huer(er) rekeni(n)gen gesedt hebben/
gedragen(de) neghenthien rinsche gul(den) xviii st(uvers) myn ii mit(ten) selen/
de voirs(creven) giel(ijs) en(de) sijn medepleg(er)s gestaen metten overgeve(n) vand(er)/
selver rekeni(n)ghen op dat p(ar)tien die fauten bekinne(n) sculdich te wesen/
mair oft yemand segghen woude die den selven gielise oft sijne(n)/
medegesellen gegeve(n) te hebben d(air) af salmen tusschen hen beslicht/
doen ende oft giel(ijs) en(de) sijn medegesellen dair af bevonde(n) wordden/
gehaven te hebben dat zij dat betalen selen Item vanden gelde/
onder die momboirs staen(de) inder bussen zijnde dwelc de mo(m)boirs/
voirs(creven) in hue(re)r rekeni(n)gen gesedt hebben tsamen gedragen(de) xli(½) pet(er)s/
en(de) i(½) st(uvers) val(ore) te r(insche) g(ulden) xxxvii r(insche) g(ulden) iiii(½) st(uvers) ende desgelix vand(en)/
cleyne(n) silve(re)n wercke inde selve busse sijnde selen zij de selve
//
momboirs gehouden sijn dat teenen cortten gelegen(en) daighe ter/
ordinan(cien) vander stad over te leve(re)n en(de) te betalen in handen vand(en)/
ghenen die nu rege(re)n It(em) opt point vanden da(m)masten mantel/
die de voirs(creven) mo(m)boirs scrive(n) in hue(re)r rekeni(n)gen voir onse lieve/
vrouwe gecocht te hebben om elf pet(er)s es duytsprake soe v(er)re/
de voirs(creven) gielijs houdt dat dien da(m)masten mantel gecost heeft/
tgene des hue(r) vors(creven) rekeni(n)ge uutwijst te weten(e) elf pet(er)s dat/
dat passe(re)n sal en(de) dat de selve giel(ijs) en(de) sijn medepleg(er)s d(air) mede/
sullen gestaen It(em) vanden mue(r) die de vors(creven) momboirs/
hebben doen maken inde(n) name d(er) capellen en(de) dien half becosticht/
staen(de) tusschen arnde beyart en(de) ons(er) vrouwen huys die de mo(m)boirs/
niet getaxeert en hebben eEs duytsprake nae dovergheven/
vanden vors(creven) gebue(re)n soe v(er)re die voirs(creven) gielijs houdt oft/
bewijsen [can] dat dien muer gemaict es bynnen den drie jae(re)n/
vand(er) rekeni(n)ghen en(de) zij dien cost in rekeni(n)ghen niet breacht en/
hebben dat hen dat passe(re)n sal ter taxacien vand(er) stad meest(er)s/
Ende dat mits desen die voirs(creven) gielijs en(de) sijn medepleg(er)s/
ongelast sullen bliven ende staen van hue(re)n bewynde voirscr(even)/
Act(um) in pleno (con)silio p(rese)ntib(us) kersmake(re) willem(air) burg(imagistris) et plurib(us)/
aliis junii xxiii ante nona(m)
Nagekeken door
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-05-03 door Jos Jonckheer