SAL7356, Act: V°193.4-R°194.1 (377 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°193.4-R°194.1  
Act
Date: 1463-03-24

Transcription

2020-05-05 by myriam bols
Item gielijs vand(er) stoct sone jans wilen vand(er) stoct na(tura)lis in p(rese)ncia/
heeft geconsenteert en(de) gewillecort dat vanden pe(n)ninghen/
hem toebehoe(re)nde die comen zijn vanden vier mudden rox/
erfpachts die de vors(creven) gielis hadde opde goede jans/
wilen vand(er) stoct van ganspoele oudevader des vors(creven) gielis/
te rotselair en(de) dair omtrent gelegen die janne vand(er)/
stoct brued(er) en(de) arnde de coste(re) sijnd(er) suster sone [des vors(creven) gielis] in deylingen/
gevallen zijn Welcke vier mudde rox arnoldus kyp secret(aris)/
d(er) stat van loven(en) teghen den vors(creven) gielijs gecregen heeft/
genomen en(de) afgetoghen sullen worden achten(de)twintich gul(den)
//
rijders te xxv(½) st(uvers) tstuc en(de) datmen dair met copen sal twee/
rijd(er)s oft ii mudden corens lijfpensien ten live des vors(creven) giel(ijs)/
en(de) sijns wijfs dair inne dat katlijne moed(er) des vorscr(even) giel(ijs)/
hue(r) heffen hebben sal also lange als zij leeft en(de) na huer/
doot sullen die den vors(creven) gielise en(de) zijnen wijve volghen/
en(de) dand(er) acht rijders sullen volghen d(er) vors(creven) weduwe(n)/
der moed(er) Mits dien heeft de selve katlijne overgegeve(n)/
en(de) geconsenteert dat zij te vreden is vanden derdendeele/
van xi hollan(schen) guld(en) die zij te huer(er) tocht hadde op de geheele/
goede des vors(creven) wilen jans vand(er) stoct van ganspoele also/
dat zij vortaen vanden selven tocht heffen sal vanden voirs(creven)/
janne hue(re)n sone en(de) arnde de coste(re) de twe deele en(de) sal/
oic de selve katlijne den vors(creven) gielise ov(er)gheven den brief van/
eenen rijd(er) lijftochten die de selve gielis zijnd(er) moed(er) sculdich/
was cor(am) cock(eroul) ouder(ogghe) m(ar)cii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-26 by Jos Jonckheer