SAL7357, Act: R°195.1-V°196.1 (383 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°195.1-V°196.1  
Act
Date: 1464-03-26

Transcription

2020-01-23 by Karel Embrechts
Cont zij allen lieden dat een deylinghe ende sceydinghe gesciet en(de) gemaict zijnde/
tusschen meeste(re)n augustijne ende woute(re)n van nethen(en) geheete(n) vanden royele/
gebruede(re)n sonen wouters van nethen(en) geheeten vanden royele janne van/
nethenen geheeten vanden royele brueder der voirs(creven) gebruede(re)n renu(n)cie(re)nde/
allegader in desen der vrijheit ende p(ri)vilegien vander univ(er)siteit va(n) loeven(en)/
soe v(er)re zij gheintituleert mochten weesen ende jouffrouwe katlijne(n) van/
nethen(en) geheeten vanden royele zuster der voirs(creven) gebruede(re)n alse vanden/
goeden chijsen rinte(n) ende erfpachte(n) den voirs(creven) bruede(re)n ende suster bleven/
nae ende vander doot jouffr(ouwe) katlijnen wilen smachts hue(re)r moeder wettige/
werdynne was doen zij leefde des voirs(creven) wout(er)s huers vaders en(de) die hen/
toecomen ende blive(n) souden nae die doot desselfs wout(er)s huers vaders dair/
toe die selve woute(r) sijn voirs(creven) kinde(re) te weten meester augustine janne en(de)/
jouffr(ouwe) katlijnen uut sijnen brode in behoirliker manie(re)n heeft gedaen ende/
voirt sijne(n) oppenbae(re)n wille en(de) (con)sent ten bijweesen van e(n)nighen notabele(n)/
p(er)sonen sijnen maghen ende vrienden totter selver deylingen gedraghen/
sonder e(n)nich recht oft tocht in e(n)nich vanden selven goeden oft rinten/
te behouden oft te hebben Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven)/
meester austijne in sijnder deilinghen die goede chijse en(de) erfpachte/
hier nae bescreven Inden yersten thof ten huffle gelegen bynne(n) der/
vrijheit van loeven(e) metten woeninghen huysen hoven wynnende lande/
beemden eeusselen en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) bijden pleyn ten huffle voirs(creven)/
en(de) neve(n) die strate gaende te kessele w(er)t Item een boender lants geleghen/
dair neve(n) voir thof scloesters van tong(er)loe Item onderhalf dach(mael) lants/
geleg(en) oic aldair dwelc jan ruelens houden(de) es Item acht boender la(n)ts/
oft dair omtri(n)t geleg(en) te hondshem in diversen stucken en(de) plaetse(n) Ite(m) een/
boender beempts geleg(en) inde loeve(re)nbeemde Item een vierdeel wijng(ar)ts/
geleg(en) opden ouden kesselberch naest den goeden willems ve(re)noeyen op/
allen den last ende co(m)mer dair voe(r) uutgaende ten behoirliken tiden/
te betalen Item es hier toe den selven meester austijne bleve(n) en(de) gevalle(n)/
in sijn deilinghe die geheele woeni(n)ghe metten hove en(de) allen anderen/
sijne(n) toebehoirte(n) geleghen inde steenstrate neve(n) die steenbrugghe/
aldair wijlen toebehoirende janne smachts op allen den last en(de) co(m)mer/
te voren uut(er) selver woeni(n)ghen met hue(re)n toebehoirte(n) gaen(de) ten behoirlike(n)/
tiden te betalen ende voirtaen op sesthien rinsche gulden(en) te xx stuv(er)s
//
tstuc voer da(um) sbriefs gemu(n)t erfliker rinte(n) bynnen jairs nae dat de/
voirs(creven) wouter de vader aflivich wordden sal sijn en(de) dan voirtane erflic/
opden dach vander aflivicheit desselfs wout(er)s deen helicht den voirs(creven)/
meest(er) woute(re)n ende dander helicht den voirs(creven) janne sijnen brueder/
en(de) hue(re)n erfgename(n) tot eeuwigen daigen te betalen met (con)dicie(n) dat/
de voirs(creven) meester austijn de selve xvi rinsche g(ulden) erflijc quite(n) ende/
aflegghen sal moighen aen elc vand(en) vors(creven) sijne(n) bruede(re)n die helicht/
vand(en) vors(creven) xvi rinsche guld(en) teene(n) male elken pe(n)ninc dair af met/
xviii geliken pe(n)ninghen inder weerden vors(creven) en(de) met volle(n) rinten/
Item es noch bleve(n) den selven meest(er) austijne in sijnd(er) deilinghen een/
half mudde cor(en) d(er) maten van loeven(e) erfspachts aen en(de) op zekere/
goede en(de) pande der v(ro)uwen sbeckers geleg(en) te willenbringhen It(em)/
oic allen den chijs die de voirs(creven) sijn ouders te hebben en(de) te heffen/
plaghen en(de) de voirs(creven) wout(er) [de vader] van outs en(de) tot noch houden(de) es geweest/
bynnen der stad ende vrijheit van loeven(e) Item sijn bleven/
ende gevallen den voirs(creven) meest(er) woute(re)n en(de) janne van nethen(en) gebrued(ere)n/
tsamen in hue(r) deilinghe die goede ende erfchijse hier nae bescreven/
Te weten inden yersten thof van zijboudegheem metten woeni(n)ghen/
huysen hoven wynnende landen beemden eeusselen bosschen en(de) allen/
ande(re)n toebehoirte(n) gelegen inde prochie van he(re)nt gelijkerwijs lodewijc/
gheerts dat nu ter tijt in pechtingen houden(de) es Item allet gedeelte/
dat de voirs(creven) wouter die vader tot noch gehadt heeft in die thiende/
van seke(re)n landen aldair geleg(en) Item drie dachmael eeussels geleg(en)/
aldair die gecregen waren teghen gheerde die witte It(em) een half/
boender lants geleg(en) aldair in twee stucken dair af jan vander/
heiden jairlix betailt neghen halst(er) corens Ite(m) een stuc boschs alsoe/
dat dair geleg(en) es naest den goeden pet(er)s van meerbeke It(em) twee/
vierdeel wijng(ar)ts geleg(en) opden vildriesch in twee stucken Item/
vijf dachmael beempts gelegen in loeve(re)nbeemde neve(n) die strate/
gaende te wiltsele w(er)t op allen den los last en(de) co(m)mer d(air) voe(r)/
uutgaen(de) ten behoirliken tiden te betalen Item [sijn noch den selve(n) bleve(n) in hue(r) deylinge] vier hollansche/
guld(en) erflijc aen ende op zeke(r) goede ende pande pet(er)s va(n) meerbeke/
geleg(en) te tieldonc Item ende noch die voirscr(even) sesthien rinsche
//
gulden(en) te xx st(uvers) tstuc ante dat(um) p(rese)nciu(m) mo(n)etat(is) erfliker rinte(n) bynne(n)/
jairs nae dat de voirs(creven) wouter de vader aflivich wordden sal sijn en(de)/
van dan voirtane erflic opden dach vander aflivicheit desselfs/
wout(er)s te betalen deen helicht dair af den voirs(creven) meest(er) woute(re)n/
en(de) dander helicht den voirs(creven) janne sijnen brueder en(de) hue(re)n erve(n) ende/
naecomelinghen tot eeuwighen daighen Aen en(de) op de voirs(creven) geheel/
woeni(n)ghe metten hove ende allen ande(re)n toebehoirte(n) geleg(en) inde/
steenstrate neve(n) die steenbrugghe aldair wilen toebehoiren(de) janne/
smachts die den voirs(creven) meest(er) austijne in deylinghen es ghevallen/
gelijc voirs(creven) steet Item sijn der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n)/
gevallen in hue(r) deilinghe die goede chijse ende pachte(n) hier nae/
bescrev(en) Te weten inden yersten drie dach(mael) beempts geleg(en)/
bij wiltsele naest den goeden joes wijlen absoloens It(em) sesthiendalf/
dach(mael) beempts geleg(en) te s(in)t achte(n) rode dieme(n) te leene houdt/
vanden hee(r) van rode It(em) achtdalf boend(er) bosch geleg(en) inden/
baenhevel ende d(air) omtri(n)t It(em) een dachmael lants gelegen/
s(in)t achte(n) rode vors(creven) dat symon vlaenderman houdt in pechtinge(n)/
op allen den last ende co(m)mer dair voe(r) uutgaende ten behoirliken/
tide te betalen It(em) sesse mudden twee halst(er) rocx en(de) een m(u)[dde]/
tarwen erfspachts der maten van loeven(e) aen en(de) op zeke(r) goede/
ende pande wout(er)s wilen pet(er)celle geleg(en) tot olmendale It(em)/
sesse mudden ende sesse halster rocx erfspachts aen en(de) op thoff/
ende die goede roelofs ts(er)arts geleg(en) te cortbeke overdijle/
It(em) vijf mudden tarwen der maten van loeven(e) erfspachts aen/
en(de) op zeke(r) goede giel(is) delle geleg(en) te bossuyt It(em) allen den/
chijs mett(er) heerlich(eit) die de voirs(creven) wout(er) de vader heeft te/
ophem en(de) d(air) omtri(n)t It(em) twee mudden rocx d(er) mate(n) van loeven(e)/
erfspachts aen en(de) op zeke(r) goede henrix vander calste(re)n geleg(en)/
te lynden It(em) vier mudden rocx erfspachts d(er) maten van loeven(e)/
aen en(de) op zeke(r) goede ende pande h(er) giel(is) de rode canonix ts(in)te
//
pet(er)s te loeven(en) geleg(en) te lynden voirs(creven) Hanc quoq(ue) p(ar)tificatione(m)/
sic rite f(a)c(t)am promis(eru)nt pred(i)c(t)i fra(tre)s et soror p(ri)us ema(ncipa)[ti] ac renu(n)cian(tes) uts(up)[ra]/
alt(er) alt(er)i rat(um) tene(re) et firma(re) et sup(er) port(i)o(n)e(m) alt(er)i(us) cu(m) de(bi)[ta] effes(tucati)[o(n)e]/
mo(do) debito renu(n)c(iantes) necno(n) sat(isfacere) prout m(ar)cels zande m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-24 by Xavier Delacourt