SAL7357, Act: R°50.1-V°50.1 (106 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°50.1-V°50.1  
Act
Date: 1463-09-01

Transcription

2016-12-15 by kristiaan magnus
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat gheweest is inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen janne vanden driessche/
man en(de) momboir dorotheen uuten lyemi(n)gen en(de) gorde bogart/
als man en(de) momboir ka(tlij)[ne(n)] smolders hue(re)r wijve in deen/
zijde en(de) henric witteman bastart als man en(de) mo(m)boir/
katlijnen ennekens weduwe pet(er)s wilen [baers al(ia)s] vand(er) lynden zijns/
wijfs ter ande(re) Dair de vors(creven) jan en(de) gort als momboire/
hue(re)r wijve deden seggen dat hem de vors(creven) henric ende/
sijn wijf ongebruyc deden aen drie cronen erflijc aen en(de)/
op een huys geheten de schere toebehoe(re)nde arnde wilen va(n)/
hercke gelegen tegen tcorenhuys over Dair inne barbele/
wilen vander lynden die wijf was jans wilen baers gegoet/
was en(de) hadde de selve also lange zij leefde gehaven na/
uutwisen eend(er) guedinghen die inden rechte geexhibeert/
wert Dair uut de selve barbele sterff die zij meynde/
dat hair hen inden name van hue(re)n kynde(re)n die zij van hue(re)n/
vors(creven) werdynnen hadden sculdich wae(re)n te volgen want hue(re)r beid(er)/
wijve de naeste leven(de) dair af wae(re)n en(de) wettighe dochte(re)n/
van m(ar)grieten en(de) marien wilen vand(er) lynden gesuste(re)n d(er) vors(creven)/
wilen barbelen Seiden vort dat de selve barbele vand(en) vors(creven)/
wilen janne baers hue(re)n man hadde den vors(creven) pete(re)n wilen/
baers dien die vors(creven) barbale ov(er)leefde Welcke peter vand(er)/
vors(creven) ka(tlij)[ne(n)] e(n)nekens oic eene(n) wettigen zone die aflivich wae(re)/
wordden en(de) dat also de voirs(creven) rente noyet en quam noch/
en ruste opden vors(creven) pete(re)n noch op zijnen zone mair was/
die comen symplicit(er) mits dat de vors(creven) barbele langher/
leefde gelijc vors(creven) steet op hue(r) kynde(ren) en(de) op niemande/
anders die in hue(re)n broode wae(re)n Seiden oic dat vand(er)/
vors(creven) saken diverse handelinghe voirmaels hadde gheweest/
voir meesters van rechte die met hue(re)r uutspraken/
verclaerden en(de) uutseiden dat peter baers dair af de/
vors(creven) katlijne ennekens bleef bevrucht vanden vors(creven) wilen pete(re)n/
baers hue(re)n man recht erfgename wae(re) vanden goeden des
//
voirs(creven) wilen barbelen niet wederstaende den testamente dat de/
selve barbele hadde gemaect met meer worden bij hen geseeght/
Welcke voirs(creven) pointen de vors(creven) aenleggers p(rese)nteerden te thoene(n)/
en(de) metten mynsten (et)c(etera) op dwelc de vors(creven) henric wittema(n)/
als momboir zijns wijfs hem verantweerden(de) dede seggen/
dat hem de vors(creven) aensprake gheen ontstade doen en zoude/
gemerct dat dactie der vors(creven) aenleggers quam ru(er)ende/
van onwettigen bedde want hue(re)r werdynnen moed(er) wae(re)n/
bastarde suste(re)n der vors(creven) barbelen dair die goede afcomen zijn/
dochte(re)n he(re)n arnts wilen vand(er) lynden priest(er)s D(air) af des/
vors(creven) henricx wittemans wijf ka(tlij)[ne] e(n)nekens getruwet hadde/
voirmaels den wettigen zone der vors(creven) barbelen met/
name peter baers en(de) dair af zij oic eene(n) wettighen/
sone hadde gehadt geheten peterken baers Seide vort/
dat hij na desen vand(er) vors(creven) katlijne(n) ennekens in/
huwelike state hadde eenen wettigen sone noch leven(de)/
en(de) hadde ten tijde dat de vors(creven) peterken baers des vors(creven)/
wilen pet(er)s sone leefde en(de) oic sterf die recht erfgename/
was wbleven vanden goeden dair questie af is Seide/
oic dat zijnen vors(creven) wijve en(de) pete(re)n hoe(re)n sone met/
eend(er) uutspraken bij meesters van rechte uutgesproken/
bij overgheven van p(ar)tien in wedersijde aengeseeght zijn/
geweest de goede voirs(creven) met meer ande(re)n dair toe hijs/
hem gedraeght die hij begheerde geexhibeert te hebben/
En(de) alle pointen soe verre die in feyte liggen p(rese)nteerde de/
vors(creven) henric te thoenen en(de) metten mynsten (et)c(etera) Hopende/
wair hij die gethoenen conste dat hem als momboir zijnd(er)/
vors(creven) weerdynnen tot behoef van hue(re)r beid(er) sone sculdich/
soude(n) zijn te volghen was gewijst met desen worden/
na aensprake verantweerden en(de) thoenesse van beide den/
vors(creven) p(ar)tien dat de vors(creven) jan vanden driessche en(de) gort bogart/
met hue(re)r aenspraken vors(creven) aende vors(creven) iii cronen w verdoolt/
wae(re)n p(rese)ntib(us) o(mn)ibus scabinis in scampno dempt(o) abs(oloens) sept(embris) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-19 by kristiaan magnus