SAL7358, Act: R°179.1-V°179.1 (380 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°179.1-V°179.1  
Act
Date: 1465-03-23
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-27 by Dominique Van Daele
Item tvonnisse vanden gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
geweest is tusschen ja(m)marde de reny aenlegghe(r) in deen zijde/
en(de) andriese thomaes die tot desen renu(n)cieerde de p(ri)vilegien/
vand(er) univ(er)siteit van lov(en) en(de) aen hem nam alsulken actien als/
de vors(creven) ja(m)mar op he(n)rike [boelart] gewynnen soude connen te voldoene ter/
ande(re) Aldair de vors(creven) ja(m)mart inder vors(creven) manie(re)n den vors(creven)/
andriese aensprack seggen(de) dat hij genomen hadde tegen/
den vors(creven) henr(icke) vortijts als des gemechtich in jairscharen/
ter pechtingen de goede die de vors(creven) andries te zijnen live heeft/
toebehoe(re)nde den godshuyse van sinte nycasus te ryemen/
gelegen te ha(m)me inder vuegen als scepen(en) brieve van lov(en)/
tusschen den vors(creven) ja(m)marde en(de) henr(icke) hier op gemaect luyden/
die vand(er) daet zijn xiiii[c] lxi aug(usti) xviii genomen hadde/
bieden(de) te thoenen dat den vors(creven) ja(m)marde bijden vorscr(even)/
henr(icke) inde vors(creven) meni(n)ghe toegeseeght was [sijn getoeste due(re)nde] de meyerie/
inden vors(creven) dorpe [met hue(re)r toebehoerten] die tvors(creven) godshuys d(aer) hadde en(de) de vorgaen(de)/
wynnen d(er) vors(creven) goeden geplogen hadden te houden dat/
hem oic toegeseeght was dat hem volgen zouden de/
twee mudden corens die van outs totter vors(creven) meyerien/
alse wedden oft sallarise gestaen hadden die tgodshuys van/
ts(er)togendale te gheven pleeght en(de) des wae(r) de selve meye(r)/
gelast jairlix den scepen(en) en(de) vorste(r) aldair driewerf des/
jaers eenen maeltijt te gheven en(de) dair toe was/
gevorweert en(de) hem toegeseeght dat hij de meester vande(n)/
hove [te weten de vors(creven) andries] houden zoude zonder des vors(creven) wynne(n) cost de/
drie veken(en) die tvors(creven) godshuys van sinte nycasus int/
vors(creven) dorp van outs gehouden hadde des soude dair toe/
de vors(creven) wynne thout halen opde bossche van zijnen meest(er)/
en(de) d(aer) voir den afval hebben Dese en(de) meer ande(r)/
pointe die de vors(creven) aenlegghe(r) meynde dat hem sculdich/
wae(re)n te dienen boot de vors(creven) aenlegge(r) te thoenen/
en(de) metten mynsten (et)c(etera) Hopen(de) wair hijse gethoenen conste/
dat hem de vors(creven) andries de vors(creven) vorweerd(en) inder/
vueghen vors(creven) sculdich zoude zijn te houden en(de) te voldoene
//
Ende hij p(rese)nteerde vanden vors(creven) maeltijde en(de) vrachten te/
doen en(de) te volbringen des de vorweerde begreep Dair/
op de vors(creven) andries hem verantwerden(de) ontkynde de/
vors(creven) vorweerden meynen(de) al wart dat de vors(creven) aenlegg(er)/
dair af yet gethoenen conste dat en stont in zijnen/
wech niet en(de) dat wae(r) al gesloten metten inhouden(en)/
vanden vors(creven) scepen(en) brieve(n) en(de) buyten dien en meynde hij/
oic de vors(creven) aenlegge(r) niet te dorven doen Alligeerde/
oic zeke(r) gebreke die hij inden vors(creven) wynne hadde/
meynen(de) al wart zoe dat hem vanden vors(creven) meyerie(n)/
yet toegeseeght wae(r) zoe hadde hij nochtan die verbordt/
want men soude t(er) wairheit veinden dat hij die/
zijnen meest(er) van schaden sculdich wae(r) te wachten/
sijns selfs beesten opde spruyten in zijns meest(er)s bossche/
hadde laten gaen ongehuedt die dair groete schade/
hadden gedaen Also bij dien en(de) meer reden(en) bij hem/
gealligert hoopte hij der aenspraken ongehouden te/
zijne Dair na aensprake [en(de)] verantwerden van beide/
den p(ar)tien de vors(creven) ja(m)mart gewijst was tot zijnen/
thoenesse en(de) eert ten daghe van thoenen quam bekynde/
de vors(creven) and(ries) den vors(creven) aenlegge(r) alle drie de ghe/
specifieerde pointen vors(creven) En(de) also ten uut(er)sten ten/
vervolghe des vors(creven) ja(m)marts int recht zoet behoerde/
zijn sake vervolgen(de) was gewijst met desen worden/
bijden he(re)n scepen(en) va(n) loven(en) t(er) manissen smeyers voir/
een vo(n)nisse dat de vors(creven) andries gehouden zijn/
soude vander vorweerden d(er) vors(creven) drie pointen te/
voldoen opde p(rese)ntacie die de vors(creven) ja(m)mar gep(rese)nt(ert) hadde/
p(rese)nt(ibus) roel(ofs) col(onia) cock(eroul) naus(nijdere) m(ar)tii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick