SAL7358, Act: R°208.3-V°208.1 (437 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°208.3-V°208.1  
Act
Date: 1465-05-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-20 by Dominique Van Daele
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat geweest es voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tussce(n) jouffr(ouwe)/
lijsbette(n) van landries wettighe werdynne nu ter tijt jans van vorst en(de) met hue(r) willem/
van haesdonc voirspreke als des beyde behoirlic gemechticht vand(en) vors(creven) ja(n)ne va(n) vorst t(er)/
eender sijden en(de) wout(ere)n janssone ter ande(re) Ald(aer) de vors(creven) jouffr(ouw) lijsbeth en(de) wille(m) de(n) vors(creven)/
wout(ere)n aenspraken Seggen(de) dat de vors(creven) jan in voirleden(en) tiden ontleendt hadden tege(n)/
den selve(n) wout(ere)n thien c(r)[o]nen eens dair voe(r) hij den selve(n) wout(ere)n in hande(n) gegeven/
hadde en(de) te pande eene(n) zilve(re)n overdecten croes binne(n) en(de) buyte(n) v(er)dect vergult/
wegen(de) omtri(n)t vier en(de) een half marc geponisioneert met lette(re)n met eene(n) schele/
en(de) omtri(n)t den scheel gemaict een crone en(de) opden scheel eene(n) swane(n) nest met/
eender swane(n) d(aer) inne groen gheamilleert Welken croes zij groetsen wel weert/
zijnde xx vijfendertich crone(n) vrankr(ijx) veri Ende woude de vors(creven) wout(er) dit/
kinne(n) soe kinde hij de waerheit en(de) oft hijt ontkinne(n) woude soe boeden zij te
//
bewijsen dat de voirs(creven) jan nu inde vastene lestleden inde calce cancelrie/
van brabant ter p(rese)ncien van comen es [quam] aenden vors(creven) wout(ere)n hem aldair/
vragen(de) oft hij hem sijnen overdecten croes die hij hem gegeven hadde/
in handen voir thien croene(n) die eens die de selve wout(er) hem dair/
op geleent hadde wed(er) gheven woude hij wae(r) bereet hem de/
selve sijn thien cronen op te leggen en(de) te restitue(re)n ter stont en(de)/
dat dair op de vors(creven) wout(er) antwordde dat wae(re)n thien rijders/
die hijter op geleent hadde en(de) dat jan wed(er)o(m)me d(aer) op seyde wel/
thien rijders tzij tsij en(de) p(rese)nteerde die de(n) selve(n) wout(ere)n op te legge(n) soe/
v(er)re de selve wout(er) hem den selven croes restitueerde Ende dat de vors(creven)/
wout(er) alsoe aldair kinde den selve(n) croes ontfange(n) te hebben en(de) seydat seyde/
dat hij dien den vader desselfs jans gege(ve)n hadde Seyden voirt en(de) bode(n)/
te bewijsen de vors(creven) aenlegg(er)s dat de vors(creven) jan va(n) vorst t(er) tijt als hij den/
vors(creven) croes ge den vors(creven) wout(ere)n gelijc vors(creven) steet in hande(n) gaf gehijlijct was/
en(de) [alsoe] uut sij(n)s vaders brode hoopen(de) wair zij dese pointe(n) gethoenste(n) conste(n) dat/
de vors(creven) wout(er) gehouden sijn soude hen den als gemechticht gelijc vors(creven) steet/
den vors(creven) croes over te leve(re)n en(de) te restitue(re)n opde p(rese)ntacie die hem de vors(creven)/
jan dair af gedaen hadde alse vander restitucie(n) d(er) vors(creven) x rijd(er)s en(de) die zij/
oic hem deden Dair tege(n) de vors(creven) wout(er) hem v(er)antweerden(de) ontkinde de(n) vors(creven) croes ind(er) manie(re)n vors(creven) ontfange(n) te hebbe(n) mair seyde dat waer wae(r) dat de/
vors(creven) jan in sijnder jong(er) tijt doen hij woende bij m(ijn) jonche(r) va(n) voelne en(de)/
vele hante(ri)ngen hadde aen hem qua(m) bidden(de) dat hij hem eene(n) rijder lijfpen(sien)/
gec(ri)gen woude en(de) borghe dair voe(r) blive(n) hij soude he(m) den vors(creven) pant d(aer) voe(r)/
in hande(n) sette(n) Ende dat hij dat alsoe dede ter beg(er)ten desselfs jans beyde/
voirt dat die lijftocht alsoe langhe wijle gestaen hadde en(de) dat hij die/
jairlicsche pachten d(aer) af dicwijle hadde moten betalen en(de) dat de voirscr(even)/
jan te dier tijt was in sijns vad(er)s brode Bieden(de) alle dese pointe(n) te/
bewijsen soe met scepen(en) brieve(n) soe and(er)s en(de) mette(n) mynste(n) hopen(de) wair/
hijt gethoene(n) can dat hij elsdan d(er) vors(creven) aenspraken ongehoude(n) sijn sal/
Op dwelc beyde de vors(creven) p(ar)tien bewijst wae(r) tot hue(re)r thoeniss(en) Ende/
ten daige d(aer) toe gestelt volcomen de vors(creven) aenlegg(er)s huers vermeets/
vors(creven) en(de) de vors(creven) wout(er) niet Es gewijst met desen woirde(n) nae aensp(ra)ke/
v(er)antweerd(en) en(de) thoenisse der vors(creven) p(ar)tien dat de vors(creven) wout(er) gehouden/
sijn soude den vors(creven) aenlegg(er)s den vors(creven) croes te restitue(re)n opde p(rese)ntacie/
vors(creven) Behalve(n) oft de vors(creven) wout(er) opde vors(creven) p(ar)tien yet te volghen hadde/
dat hij dat doen mochte met rechte p(rese)ntib(us) meldert abs(oloens) col(onia) couck(eroul)/
nausnyde(re) maii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick