SAL7358, Act: R°56.4-R°57.1 (124 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°56.4-R°57.1  
Act
Date: 1464-09-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-25 by Dominique Van Daele
Cont zij allen lieden dat alijdt hubrechts weduwe jacops/
willen pollarts van raetshoven gort en(de) hubrecht pollarts hue(r)/
sone die zij heeft vanden voirs(creven) jacope te voren uuten broed(er)/
van hue(re)r vors(creven) moeder met behoirliker manie(re)n gedaen/
In yegenwordichheiden d(er) scepen(en) van lov(en) gestaen hebben genome(n)/
en(de) bekint dat zij genomen hebben vanden eerweerdige(n)/
hee(re) abt des godshuys van heyleshem inden name ende/
van wegen des selfs godshuys thof met allen den/
wynnen(de) lande beempden [en(de)] dertschove den selven godshuyse toebe/
hoe(re)nde gelegen te lybertaingnes en(de) d(aer) omtrent gelijc hen/
die aldair gelevert zijn en(de) de vors(creven) jacop wilen pollarts en(de)/
alijt vors(creven) die vormaels gehouden hebben Item noch twee/
stucken erfs toebehoe(re)nde den vors(creven) godsh(uys) gelegen omtrent/
lybertaingnes die henric motten hier vortijts in hueri(n)gen/
plach te houden Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
half merte lestleden eenen t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc
//
deen na dand(er) sonder middel vervolgen(de) Elx jaers dae(re)nbynne(n)/
de vors(creven) wynnen(de) lande en(de) dertschoef om en(de) voir drie en(de) vijftich/
mudden harts corens en(de) drie dossijnen d(er) maten van thienen/
goet en(de) payabel met wanne en(de) vlogelen wel bereit en(de) om/
vijf mudden goed(er) even(en) d(er) selver maten te weten vi halst(er) d(er)/
vors(creven) maten voir elc mudde gerekent tsint andries messe apostels/
te betalen en(de) opden spyker des vors(creven) godshuys te leve(re)n den vors(creven)/
t(er)mijn lanc due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] En(de) de vors(creven) beempde om en(de)/
voir sesse guld(en) te x st(uvers) tstuc jairlix ts(int) mertensmesse te/
betalen als voir Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne(n) wel/
en(de) loflijc sullen houden vortaen op hue(re)n cost en(de) last alle de/
huysinghe vanden vors(creven) hove van sloten wande en(de) dake/
en(de) van vorsten van jae(re) te jae(re) en(de) die zullen zij alsoe thue(re)n/
affscheiden wael geplect gedect ghesloet en(de) gevorst laten/
Item sullen oic de vors(creven) wynne(n) alle jae(re) op hue(re)n cost en(de) last/
moeten planten opde vors(creven) goede vijfen(de)twintich getuygeliker/
poeten en(de) die wael bewa(r)en en(de) verdoirne(n) en(de) voir elcken ver/
droeghden boem die zij afhouwen sullen zij setten twee poeten/
vanden selven arde en(de) die wel bewa(r)en en(de) verdoirne(n) sonder/
argelist Item sullen de vors(creven) wynnen bynnen hue(re)n getonsten moete(n)/
alle de lande vanden vors(creven) hove eens ten mynsten wel en(de) loflic/
overmergelen Item sullen de voirs(creven) wynne alle de vors(creven) lande/
vanden vors(creven) hove wel en(de) loflic wynnen en(de) werven ten mynste(n)/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) te hue(re)n afscheiden sulle(n)/
sij laten den wynterart wel en(de) loflic gewonnen geworven en(de) besayet/
na hue(r) behoerte vier boend(er) stortten eens omgedaen en(de) alle/
de brake eens omgedaen Item sullen de voirs(creven) wynnen moeten/
bringen bynnen den vors(creven) hove allet stroe dat vanden vors(creven) lande/
en(de) dertschove comen sal en(de) dat bekeren in meste en(de) dat/
mest opde vors(creven) lande vue(re)n tslants meesten proffite ende/
daers elder best te doen sal zijn Item en sullen de voirs(creven)/
wynne(n) gheene lande vanden selven hove mogen ander/
p(er)sone verpachten noch laten driesch liggen sond(er) (con)sent des/
voirs(creven) abts Item want de(n) vors(creven) wynnen geleent sijn thue(re)n
//
incomen int voirs(creven) hoff tghene des hier na volght Te weten(e)/
inden yersten xxvi r(ijnsche) guld(en) te xx st(uvers) tstuc Item vi(½)[c] scoeve/
roggen stroes Item xiiii scoeve erweten stroes vijftich schoeve/
crocken i(½) mudde witter erweten een mudde en(de) ii sister/
crocken Item alle twyntercoren dat zij te hue(re)n innecomen int/
vors(creven) hof besayet vonden hebben dwelc bij goeden knapen getaxeert/
wart elc boend(er) op vier mudden corens en(de) [bij also] oft ten lesten/
jae(re) beter wa(r)e dan zijt vonden dat soude mijn hee(re) hen/
oprichten en(de) wairt erger dat zoude(n) [sij] mijne(n) hee(re) moeten oprichte(n)/
en(de) dit coren salmen taxeren viii dage voir oft na sint/
jansmesse baptisten Soe es vorweerde dat zij thue(re)n afscheid(en)/
die weder om den vors(creven) abt betalen zullen en(de) hem d(aer) af ind(er)/
manie(re)n vors(creven) genoech doen Item es vorweerde wart alsoe/
dat den vors(creven) wynnen bynnen den vors(creven) t(er)mijne schade leden/
van hagelslaghe oft gemeynen orloghe [dat] d(aer) af sullen de(n) wynne(n)/
restitucie geschien [sal] gelijc van ande(re)n he(re)n en(de) p(re)laten boven ende/
beneden Ende alle dese voirs(creven) vorweerden en(de) condicien (et)c(etera)/
roelofs cock(eroul) septembris secunda
ContributorsDominique Van Daele
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-04-24 by kristiaan magnus