SAL7358, Akte: V°186.1 (403 van 511)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°186.1  
Act
Datum: 1465-04-05
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-24 door Dominique Van Daele
Uut dien dat de stadmeest(er)s vander stad van zichen(en) t(er) eend(er) zijde(n) ende/
lucas van heze ter ande(re) voe(r) den raide vander stad in questie(n) en(de) gescille/
comen sijn tegen malcande(re)n om deswille dat de vors(creven) stadmeesters/
onlanx voirled(en) den vors(creven) lucas inde banc te sichen(en) voir een grote/
so(m)me hadden v(er)reyct ter causen van injurien die hen de selve lucas/
gedaen hadde d(aer) mede zij v(er)richtinge van hem in dien meynde(n) te/
gec(ri)gen Ende alsoe metten selve(n) v(er)reykingen op hem voirt te vae(re)n/
Vand(en) welken de voirs(creven) lucas hielt de (contra)rie en(de) dat tvors(creven) v(er)reycken/
op recht niet gefondeert [en] ware ende sund(er)linge boot hij te thoene(n)/
dat hij ter selver tijt in seke(r) saken hem aengaen(de) dach hadde voe(r)/
den raide ons gened(ichs) he(re)n te bruessel en(de) ald(aer) moest blive(n) liggen(de) tot/
nae den dach vand(en) vors(creven) v(er)reyken hopen(de) oft hij dat gethoene(n) conste/
dat hij tsverreyckens ontslagen sijn soude mair van hue(re)r actien/
p(rese)nteerde hij hen te rechte te staene het wae(r) hier voer de stad/
oft inde banc te sichen(en) Soe heeft de raid vand(er) stad dese/
gelegenth(eit) al int lange gehoirt sijnde en(de) sund(er)linge de waerh(eit)/
des vors(creven) lucas die sijns v(er)meets volqua(m) get(er)mineert voer reden(en)/
en(de) recht dat de vors(creven) lucas vand(en) vors(creven) verreycke(n) ontslaigen en(de)/
ongelast soude wesen en(de) dat de vors(creven) wethoude(re)n kiesen soude(n)/
waer sij vand(en) p(ri)ncipalen huer recht navolgen(de) des vors(creven) es/
hier oft inde banc te sichen(en) volgen woude(n) Ende daer coesen/
de vors(creven) wethoude(re)n hier trecht te neme(n) Ende p(rese)nteerde(n) desen/
avont hue(r) ticht over te gheve(n) in gesc(ri)fte om den vors(creven) lucas/
in tiden en(de) wijlen d(aer) op tantweerd(en) alsoe behoe(re)n sal Ende alse/
vand(en) costen bij p(ar)tien in des(er) saken gedaen soe te sichen(en) soe te/
bruessel soe hier die reserve(re)n de he(re)n noch te huerw(er)t om ten/
ynde vand(en) p(ri)ncipalen d(aer) af gedaen te werdden des recht sal wese(n)/
act(um) in (con)silio ap(ri)lis qui(n)ta
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-06-14 door Agata Dierick