SAL7358, Act: V°227.2-R°228.1 (476 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°227.2-R°228.1  
Act
Date: 1465-05-29
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-01 by Dominique Van Daele
Een p(ro)cu(ra)cie van brued(er) willem van daelhem/
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) ende raid der stad van loeven(en) saluyt doen te wete(n) dat opden/
dach van heden dat(um) van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone brued(er)/
willem van daelhem der orden(en) van s(in)[t] jans te jh(e)r(usa)l(e)m persoen en(de) (com)mande(u)[r]/
van flemale bij luydic Ende heeft mechtich gemaict geconstitueert gesedt/
volcome(n) p(ro)curacie en(de) auctoriteit geg(even) geldolfve van wynde sijnen/
swage(r) ende (christ)iane van wynde sijne(n) sone oft den eene(n) van hen bringe(r)/
sbriefs alle alsulken saken en(de) questien alse de vors(creven) henric brued(er) wille(m)/
e(n)nichsins uutstaen(de) heeft oft naemaels hebbe(n) soude moigen voir wat/
gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat sijn oft gescien mochte/
Alle sijn jairgulden sculden opcomi(n)gen p(ro)fite(n) en(de) v(er)valle(n) alle sijn/
goede beruerlijk en(de) omberuerlijc chijse rinten erfpachten alse hij heeft/
en(de) naemaels hem vallen selen inden lande van brab(ant) oft eldere/
te wat plaetse(n) hij die uutstaen(de) en(de) liggen(de) heeft en(de) men hem die/
sculdich es en(de) naemaels sal wesen in e(n)nige(r) manie(re)n Te ver/
waren [te vorderen] te manen te eysscen opte bue(re)n en(de) te ontfange(n) tegen oft/
aen wat p(er)sone(n) oft oic tot wat plaetse(n) dat dat sijn mach d(aer)/
voe(r) te pand(en) te daigen te beleyden rastemente te doen leggen die
//
met rechte te exeque(re)n te v(er)volgen en(de) te vord(ere)n na costu(m)e en(de) gewoente/
vanden plaetsen dair dat behoe(re)n oft behoeve(n) soude moigen Ende op/
dats noot gebuerde voir alle richt(ere)n gheestelic en(de) weerlic met/
rechte te v(er)antweerd(en) te bescudden te bedingen die te wynne(n) ende/
te verliese(n) composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge dair af te maken/
den sculders van des zij [ontfange(n) selen] oft deen van hen ontfangen sal te/
quite(re)n en(de) quitan(cie) te gheven de omberuerlike goede des vors(creven)/
brued(er) willems te hantplichte(n) te v(er)pachte(n) te verhue(re)n en(de) met/
jairscharen uut te gheve(n) Ende voirt g(e)n(er)alic en(de) specialic d(aer)/
inne te doene en(de) te vord(ere)n allet gene des bijd(en) vors(creven) brueder/
willem(me) oft hij telker [tijt en(de)] plaetsen tegewoird(ich) en(de) voir ooge(n) ware/
dair inne gedaen en(de) gevord(er)t soude moigen wordde(n) in e(n)nig(er)/
manie(re)n p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo q(uod) p(ro)curatores aut alt(er) f(a)cient/
(com)put(um) ad mo(nicionem) d(i)c(t)i f(rat)ris will(el)mi de [fact(is)] levat(ione) et p(er)cept(ione) for [pred(i)c(t)is] (com)put(atis)/
et assignac(i)o(n)e(m) et q(uod) eu(n)d(em) f(rat)rem will(el)mu(m) no(n) exhe(re)dabu(n)t de suis he(re)d(itaribus) /
bonis b censu et t(re)censa he(re)ditar(ia) maii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick