SAL7359, Act: V°165.1-R°167.1 (303 of 355)
Search Act
previous | next
Act V°165.1-R°167.1  
Act
Date: 1466-04-14

Transcription

2020-07-12 by kristiaan magnus
Cont zij alle(n) liede(n) dat jan waerniez ghehete(n) van gheest soen(e)/
wijlen thomaes wonen(de) te [van] geest sinte remeys in jegewoirdicheyde(n)/
d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft vanden eerwerdege(n) vader in gode den abte sgoidsh(uys) van heyleshe(m)/
thof des selfs goidsh(uys) geheete(n) van suemaingne gelege(n) te p(er)weys/
mette(n) wy(n)nen(de) landen beempde(n) thienden en(de) and(ere)n toebehoirte(n) gelijc/
de selve jan dat nu eene(n) tijt gehoude(n) heeft en(de) voe(r) hem symoen/
vand(er) berct en(de) wille(m) juete(n) Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen/
van half merte dat come(n) sal inde(n) jae(re) duse(n)t vie(r)hondert ende/
seven(en)tsestich eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc dueren(de) en(de) sonder middel/
volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n) om vijftich guld(en) saluyte der/
mu(n)ten sconi(n)cx van vrancrijcke en(de) van yngelant goet van gouwe/
en(de) swaer van gewichte oft de weerde daer af in ande(re)n goeden/
gelde alle jae(re) te betalen(e) deen hellicht den voirs(creven) abte vanden voirs(creven)/
goidshuyse tons(er) liever vrouwe(n) lichtmisse en(de) dande(re) hellicht tsint/
jansmisse baptiste(n) d(aer) nae volgen(de) Ende oic alle jae(re) o(m)me en(de) voe(r)/
vijfetich mudde(n) love(n)sche harts cons corens goet en(de) payabel met wa(n)ne/
en(de) vedere(n) wael bereit d(er) mate(n) van p(er)weys alsulcx corens als op tvoirs(creven)/
lant jairlicx wassen sal alle jae(re) tsinte andriesmisse apostels te betalen(e)/
en(de) int voirscr(even) hof va(n) suemaingne te leveren(e) den voirs(creven) abte oft/
zijne(n) gewarige(n) bode bringe(re) des briefs den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) en(de)/
telken t(er)mijne als vereycte schout Item sal die voirs(creven) wy(n)ne de/
huysinge vande(n) voirscr(even) hove wel en(de) loflijc houden van vorste van/
wande en(de) van dake op sijne(n) cost den voirscr(even) t(er)mijn duren(de) en(de) die/
also laten te sijnen uutgane wel gedect geplect gevorst en(de) geslote(n)/
Item sal de voirs(creven) wy(n)ne jarlijcx den vors(creven) t(er)mij(n) due(re)nde leve(re)n duysent/
goede getuygheliker walme(re)n om de huysinge vanden voirs(creven) hove/
mede te decken in nuwen oft in ouden dake dairs meeste te doen/
zijn sal met des voirs(creven) abts raide en(de) alsmen die ald(aer) verdect sal de/
voirs(creven) wy(n)ne den wercluden den montcost geve(n) ende tcloest(er) sal die/
dachue(re)n betale(n) It(em) is voirwerde geliefdet den voirs(creven) cloest(er) aldair/
meer te doen decken dat dan de voirs(creven) wy(n)ne noch d(aer) toe jaerlijcx/
leve(re)n sal drie oft vierhondert walme(re)n ende alsmen die v(er)dect soe/
sal de voirs(creven) wy(n)ne den wercluden den montcost gheven ende/
tcloest(er) sal die dachue(re)n betalen Mair tvoirs(creven) cloest(er) sal tvoirs(creven)/
hoff houden van ande(re)n groven wercke It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle/
de lande vanden voirs(creven) hove wel ende loflijc wy(n)nen werven meste(n)/
en(de) sayen alle jae(re) ten mynsten gelijc reengenote(n) Item sal de voirscr(even)
//
wynne alle de truncboeme moegen doen truncken ten behoirlijken tijde/
ende d(aer)mede de voirs(creven) goede wel ende loflijc bevreden It(em) sal de/
voirs(creven) wy(n)ne mogen doen afhouden alle de verdroeghde truncbome/
en(de) voir elken boem setten op sijnen cost twee poeten vand(en) selve(n)/
arde ten behoirlijken tijde ende die wel doen v(er)doirnen en(de) en sal de/
voirs(creven) wynne niet mogen doen truncken negheen opgaen(de) hout in gheend(er)/
manie(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne noch alle jae(re) planten opde voirs(creven) goede/
hondert goeder getuygelijker pooten ten behoirlijken tijde en(de) die wel en(de)/
loflijc doen v(er)doirnen ende bewaren op zijnen cost It(em) sal de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) abt sculd(ich) sijn int voirs(creven) hoff tontfane alle jaire/
den voirs(creven) t(er)mijn duren(de) driewerven met tween cappellane(n) ende sijne(n)/
huysgesinne te weten(e) dat m(ijn) hee(re) dabt d(aer) comen mach des eens daighs/
te vesp(er)tijde en(de) d(aer) blijven dien nacht ende voirt des morgens alle/
dien dach en(de) weder dien nacht ende voirt des morgens tot na sijne(n)/
ontbijten tijde Ende dan sal de selve wy(n)ne alle den cost doen d(aer) af ende/
betalen beide van lieden ende van p(er)den uutgenome(n) van wijne van/
wasse ende cruyde It(em) sal de voirs(vcreven) wynne oic sculdich sijn tontfane/
den proefst den spikermeest(er) ende ande(re)n boden vanden voirs(creven) cloestere/
en(de) hen ende hue(re)n p(er)den haren cost doen uutgenome(n) van wijne alsoe/
dycke als zij inde martse te doen sullen hebben om des voirs(creven) cloest(er)s/
saken Item sal de voirs(creven) wynne oick ontfaen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mij(n)/
duren(de) eens den meye(r) ende de scep(enen) vanden voirs(creven) hove van suemaigne(n)/
ende hen theten en(de) te drincken geven van gooden biere gelijc als tot/
her toe gewoenlic es geweest sond(er) m(ijns) hee(re) voirs(creven) cost It(em) sal de/
vors(creven) wy(n)ne mogen houden int voirs(creven) hof scape van hem selven op/
dat hij wilt Mair wair dat hijse van hem selven niet gehouden en/
can soe sal hijze houden van mijnen hee(re) den abt voirs(creven) te vuedene/
te twee jae(re)n te deylen en(de) van nyemant anders op datse mij(n) hee(re) hen/
te vueden gheven wilt en(de) die sal hij dair wel doen heerden vuede(n)/
en(de) bewae(re)n Mair wairt dat sake datse mij(n) hee(re) hem niet te vueden/
en woude gheven soe mach hijse te vueden nemen van wien hij wilt/
En(de) de voirs(creven) wynne en sal tvoirs(creven) hof niet mogen laten staen sonder/
scape in gheender manie(re)n It(em) gevielt dat gemeine orloge ware en(de)/
tgemein lant van brabant uut trocke metten h(er)toge van brabant/
en(de) tvoirs(creven) cloest(er) leve(re)n moeste den hee(re) van p(er)weis oft zijne(n) lijede(n)/
eenen wagen met vier p(er)den soe is voirwerde en(de) cond(icie) dat de voirs(creven)/
wy(n)ne die wagen leve(re)n soude met vier p(er)den wel gespanne(n) ende/
met h(er)nassche ende met twee knechten sonder des voirs(creven) cloest(er)s cost
//
Ende op alsoe wart dat sake dat den vors(creven) wagen v(er)loren wordde oft die/
p(er)de storven sonder schout oft ocsuyn der voirs(creven) knechten met gemeind(er)/
stoffelcue(re)n oft e(n)nigerhande ande(re) manie(re)n soe is voirwerde dat tvors(creven)/
cloest(er) den wyn voirs(creven) dan betalen sal en(de) genoech doen va(n)den wage(n)/
p(er)den en(de) h(er)nasch ter goeder knapen prijse Mair gevielt dat den/
voirs(creven) wagen oft p(er)den v(er)loren wordden bij quader hoeden oft ocsuyne/
der knechten voirs(creven) soe en soude mij(n) hee(re) dabt vors(creven) niet gehoude(n)/
sijn die te v(er)gelden Item voirt meer heeft de voirs(creven) wynne genomen/
en(de) bekint dat hij genomen heeft vanden voirs(creven) abt die thiende vand(en)/
voirs(creven) cloeste(re) toebehoiren(de) gelegen inde p(ro)chie van p(er)weys also verre/
en(de) gelikerwijs dat de voirs(creven) jan die een gethontste gehoud(en) heeft/
Te houden en(de) te hebben den voirs(creven) t(er)mijn duren(de) elx jairs dae(re)n/
bynnen om en(de) voe(r) sesse mudde lovensche harts cor(en) alsulck als va(n)d(er)/
voirs(creven) thienden jairlicx comen sal der maten van p(er)weis alle jae(re) ts(in)[te]/
andr(ies)misse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) int voirs(creven) hof van suemaingne te/
leve(re)n den voirs(creven) p(er)sonen oft den eenen bring(ere) des briefs en(de) telke(n) t(er)mij(n)e/
als v(er)volghde schout En(de) oic om sesse guld(en) saluten goet van gouwe/
ende swaer van gewichte oft de werde d(aer) af in ande(re)n goed(en) gelde/
deen helicht tons(er) liev(er) vrouwen dage lichtmisse en(de) dand(er) helicht/
ts(in)[t] jansmisse baptisten te betalen(e) den voirs(creven) abt int voirs(creven) goidsh(uys) jairlicx/
den voirs(creven) t(er)mijn duren(de) en(de) telken t(er)mij(n) als v(er)volghde schout It(em)/
is voirwerde en(de) (con)dicie dat de voirs(creven) wynne sal doen maken riolen/
aende beempde voirs(creven) en(de) die wel doen grichten ten naesten jae(re) alsoe/
verre als zij des behoevende zullen sijn en(de) die wel en(de) loflijc also/
houden sijnen t(er)mijn duren(de) ende te sijnen uutgane die wel ende/
loflijc gerioelt en(de) gegricht laten It(em) sal de voirs(creven) wynne den knechte(n)/
des voirs(creven) abts geven alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duren(de) een mudde/
corens der maten voirs(creven) ende oic alle jae(re) des abts huysgesinne/
te jaermisse eene(n) halven guld(en) clinckart sonder afslach der princi/
paelder sculden oft so(m)men voirs(creven) It(em) is voirwerde dat de vors(creven) wy(n)ne/
allet goet en(de) vuc vrucht dat vand(en) vors(creven) goeden en(de) oic vander/
thiende(re)n voirs(creven) jairlicx comen sal bringen sal int voirs(creven) hof en(de) niet/
elders en(de) allet stroe d(aer) af comen(de) sal hij jairlijcx te meste bekeren/
en(de) dat mest vueren opt voirs(creven) lant daers ald(er) best te doen sal zijn/
tslants meeste p(ro)fijte behoudelic dat hij de voirs(creven) walmen d(aer) uut/
scudden sal mogen It(em) es voirwerde en(de) (con)dicie dat de voirs(creven) wynne/
in sijner lesten jae(re) alle tstroe en(de) caff int voirs(creven) hoff laten sal/
Behoudelic dien dat hij laten sal also veele stroes ongeedt beide wint(er)stroe/
en(de) somerstroe inde schue(re) en(de) inde stalle alsmen behoeven sal moge(n)
//
van halfmerte tot meye toe om alle die beesten des voirs(creven) hoofs uut te/
voede(re)n en(de) oic onderhalf hondert goeder schoene crocken ongeedt en(de)/
vierhondert goeder schoene erweten ongeedt Item sal de voirs(creven) wy(n)ne noch/
laten te zijnen afsceiden inde cleyn schue(re) van aende dorre opde sijde/
ten pertstalle wert in beyden siden vol tot aende want vande(n) pertstalle/
eenen voet neder dan die cleyn schue(re) dore es eenen goeden tas hoys/
voermaets wel getast en(de) getreden Item sal mij(n) hee(re) dabt behouden/
altoes den sculde(n) op die cappelle en(de) alle die nuwe huysinge tot sijne(n)/
behoef op alsoe dat de wynne voirs(creven) hebben sal jairlijcx den voirscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde vier ellen vullens lakens tot eenen rocke van sijne(n) knechte(n)/
clede(re)n en(de) d(aer) voe(r) sal hij m(ijn) hee(re) den abt getruwelic dienen It(em) sal tvoirs(creven)/
cloest(er) den voirs(creven) wynne borghen telken jae(re) van sijne(n) tween cleinste(n) arde/
twintich mudde(n) corens der maten voirs(creven) sonder die te gelde te slane totte(n)/
naesten s(in)[te] andr(iesmis)s[e] ap(oste)ls d(aer) naest volgen(de) It(em) is den voirs(creven) wy(n)ne ge/
leent te sijnen incomen tgene des h(ier)nae volgt dwelc hij geloeft heeft/
tzijnen lesten jae(re) te betalen Te weten sesthiene mudde cor(en) te(rwe)n der/
maten van p(er)weys vijf mudden spelten en(de) vier dosijnen lovensche der/
maten van p(er)weys vijf mudden corter even(en) sessentwintich en(de) een half/
mudde en(de) drie dossinen lang(er) even(en) al lovensche en(de) mate van p(er)weys/
thien dossijnen boonen twee mudde grauwer eruweten et twee mudden/
witter erweten ende noch twee mudden crocken oic al lovensche mate voirs(creven)/
Item eene(n) goeden wagen met vier p(er)den gestoffeert loflijc met haren/
hernassche en(de) toebehoirten getaxeert op veertich guld(en) pet(er)s der mu(n)ten/
ts(er)togen van bourg(oign)[en] en(de) van brabant It(em) noch eenen goeden anderen/
wagen oic met vier p(er)den gestoffeert met hae(re)n h(er)nassche en(de) toebeh(oirten)/
getaxeert tsame(n) met eenen soeck voelen(en) op sevenen(de)twintich gul(den) peters/
der mu(n)ten voirs(creven) It(em) noch vier ploegen drie eeghden eene slach kerre/
en(de) twee eeghtwissen gestoffeert met hue(r) toebeh(oirten) getaxeert tsame(n) op/
vvijf guld(en) peters der mu(n)ten voirs(creven) Item sesse goede melc coye vande(n)/
besten en(de) drie ande(re) melc coye drie veersen die calve(re)n droegen en(de) een/
jairlinck calff en(de) noch drie jonge calve(re)n getaxeert tsame(n) op tsestich/
gulden(en) pet(er)s der mu(n)ten voirs(creven) It(em) sesse soege eene(n) beer negenen(de)twi(n)tich/
goed(er) vercken(en) en(de) xviii jonge cudden(en) tsamen getaxeert op xxxiiii gul(den)/
pet(er)s der mu(n)ten voirs(creven) It(em) is voirwerde dat de voirs(creven) wynne jairlijcx/
de hove beempden driessche eeusselen en(de) landen wel en(de) loflic grichten/
en(de) bevreden sal en(de) alle de thuynen ten lesten jae(re) aende beempde ende/
aende lande staen(de) sal hij laten sond(er) afbreken It(em) es voirwerde dat de wy(n)ne/
voirs(creven) ten lesten jae(re) die brake die hij met wint(er) coren besaet sal late(n) bynne(n)/
den sal wel en(de) loflic op vier goeder getidege voren en(de) die wel eeghde(n) ende
//
bereiden ende oic saien op dat m(ijn) hee(re) gelieft voe(r) s(in)[te] remeismisse En(de)/
oft m(ijn) hee(re) gelieft soe mach hij dair sinden eenen sayere die dat wint(er)/
coren besaen sal lat(en) Ende die wynne sal alle den saet leve(re)n [ende] den saeye(re)/
den montcost gheven ende oic alle pertswerck ende mij(n) hee(re) sal den/
saeye(re) de dachue(re)n betalen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne oic tsijnen jae(re) leste(n) jae(re)/
alle die brake laten wel ende loflijc eens omgeackert en(de) alle die stortte/
oic eens omgeackert wel en(de) loflijc Uutgesceiden dat twelfboend(er) d(aer) aff/
geackert waren in sijnen aencomen als met eender voren te sayen lange/
even(en) gelijc dat dair toebehoirt It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de wynhove/
ten lesten jae(re) oic laten wel ende loflijc eens omgedaen It(em) sal de wy(n)ne/
voirs(creven) ten lesten jae(re) in sinen afsceiden alle dat mest dat hij maken sal/
van s(in)[te] remeysmesse tot lichtmesse toe vueren opde lande slants meeste/
proffite daers alre best te doen sal wesen en(de) d(aer)men somercoren saeyen sal/
Op also wart tsake dat de voirs(creven) wynne bynnen sijnen voirs(creven) t(er)mijne/
en(de) getonste e(n)nige scade lede van tempeesten oft gemeynen orloge dat/
tvoirs(creven) cloest(er) hem d(aer)af rastoir doen sal gelijc ande(re)n hee(re)n ende p(re)laten/
hue(r) pechtene(re)n boven ende beneden doen zullen En(de) alle dese vorw(er)d(en)/
H(ier)af sijn borge(n) ongesond(er)t jan dailgiez des voirs(creven) wy(n)ne(n) swag(er)/
woenen(de) te rosierez n(ot)re da(m)me w(ar)nie(re)s (et) henr(icus) d(i)c(t)i warnier/
de gesto f(rat)res d(i)c(t)i coloni et p(rim)[(us)] En(de) is vor(wer)de dat de vors(creven)/
borge(n) niet voird(er) gepraempt en sulle(n) w(er)d(en) da(n) voe(r) eene(n) pacht/
altoes en(de) voe(r) tgeheel prest en(de) leninge en(de) voe(r) alle ande(re)/
(con)dicie(n) voirs(creven) cor(am) kersmake(re) borch ap(ri)l(is) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-13 by kristiaan magnus