SAL7360, Act: R°118.1-V°118.1 (259 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°118.1-V°118.1  
Act
Date: 1466-12-13

Transcription

2018-11-30 by myriam bols
Navolgende der uuytspraken vander stadt geschiet decembr(is) xi/
lestleden tusschen henr(icken) hanckairt als aenlegghe(r) ter eender zijden/
ende jacoppe van muysen(en) v(er)werde(r) ter ander aldair de selve henr(ick)/
overgegeve(n) hadde in gescrifte een cedulle vander come(n)scap gesciet/
alsoe hij seyde tussche(n) den selve(n) jacoppe ende hem van desselfs/
jacops woeni(n)ghen metten huyse hove ende allen ande(re)n toebehoirte(n)/
geleghen inde scrijnstrate die hij den selve(n) henr(icken) ten erfchijse/
uuytgegeve(n) hadde alsoe ende op alle de manie(re)n gelijck de selve/
cedulle begreep ende dair op de selve jacop dach van v(er)antw(er)den/
ende copie uuyter selver cedulle(n) begheert hadde die hem mett(er)/
voirs(creven) uuytsprake(n) geconsenteert w(er)t Soe zijn de voirs(creven) p(ar)tien/
comen op hede(n) voirden rade vander stadt teghen malcande(re)n/
aldair de voirs(creven) overgegeve(n) cedulle hier nae van pointe te pointe/
gescr(even) staen(de) overlesen wert ende die alsoe gelesen zijnde kinde/
de voirs(creven) jacop dinhout der selver cedulle(n) behalve(n) alleene drie/
pointen dair inne begrepe(n) die hij ontkinde geschiet te zijne alsoe/
de selve cedulle begreep Ende yerst ontkinde hij tpoint rue(re)nde/
vande(n) erftoeganghe nutscape ende gebruycke vand(en) bornputte staen(de)/
op tscaelgiken vanden ande(re)n verhuerde(n) erve svoirs(creven) jacops dat naest/
den voirs(creven) uuytgeg(even) erve geleg(en) es om dien erftoeganck en(de) dat/
gebruyck te hebben(e) ende te gescien uuyt den voirs(creven) uuytgeg(even) erve/
doer tpoerken staen(de) int muerken die staet tusschen de scaelgike(n)s/
vanden selve(n) v(er)huerde(n) erve ende den uuytgeg(even) erve voirs(creven) seggen(de)/
dair op dat henr(ick) dat point alsoe ondersproken zijnde ne(m)m(er)meer en/
soude conden co(n)nen gethoene(n) Ten ande(re)n male d(air) de cedulle mencie(n)/
maect dat den rinsch g(ulden) van outs uuyte(n) voirs(creven) goede(n) gaen(de) en(de) d(air) op/
hijt warande(re)n soude geseecht was te xx st(uvers) seyde hij [datme(n)] dat alsoe/
oick niet bevi(n)den en soude mair dat dat geseecht was i r(insch) g(ulden)/
sonder van xx st(uvers) te v(er)mane(n) ende ten derden en(de) leste(n) male dair de/
cedulle naeruert dat henr(ick) de sesse pet(er)s erflijck die jacop opde goede/
behielt tzijnder moeyten soude moege(n) aflegge(n) Dwelc jacop principalijck/
ontkinde seggen(de) d(air)op datme(n) het vorw(er)de was dat henr(ick) va(n) dien
//
sesse peters soude moeten afquijten de twee d(air) af van sint jansm(ess)[e]/
naistcomen(de) over i jair de twee d(air) af tsint jansmesse d(air) nae/
ende de leste twee ts(in)t jansmesse d(air) nae dwelc de voirscr(even)/
henr(ick) al ontkinnen(de) bleeft bij dinhoudt d(er) voire genoemder/
zijnder overgegevender cedullen ende den pointen d(air) inne/
begrepe(n) p(rese)nteren(de) die te thoene(n) alsoe dat nae dese(n) thoenisse/
des voirs(creven) henr(ix) aengehoirt zijnde d(air) inne hij zijns v(er)meets/
geheelijck volquam Get(er)mineert ende uuytgesproken w(er)t voire/
reden(en) ende recht dat p(ar)tien malcande(re)n voldoe(n) soude(n) nae/
begrijp der voirs(creven) ov(er)gege(ve)n cedulle(n) In pleno (con)silio dece(m)br(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt