SAL7360, Act: R°126.2-R°128.1 (273 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°126.2-R°128.1  
Act
Date: 1466-12-22

Transcription

2019-01-16 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan vander elst in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genomen heeft van lenarde vander meren/
thof des selfs lenarts metten huysen hoven wynnen(de) lande/
beempden eeuselen en(de) allen ande(re)n toebehoerten gelegen inde/
prochie van bierbeke geheten thof te wilde(re) Te houden/
te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomende/
eenen eenen termijn van sesse jae(re)n lanc deen na/
dand(er) sonder middel vervolgen(de) elx jairs dae(re)nbynnen de/
vors(creven) wynnen(de) lande om en(de) voir de helicht van allen den/
vruchten d(air) op wassende ende de [weyde vand(en)] vors(creven) beempden weyden [eeuselen] en(de)/
bogarden om en(de) voir drieen(de)twintich ryns guld(en) oft de weerde/
dair af tsinte mertensmesse te betalen [vallende] en(de) volbetaelt te zijne/
bynnen meys d(air) na vervolgen(de) den vors(creven) lenarde den vors(creven)/
termijn lanc due(re)nde en(de) telcken termijne als verreicte/
schout voir welcke weyhue(r) de vors(creven) wynne den vors(creven)/
lenarde gelooft heeft tsijnd(er) manessen vestich(eit) te doen ende/
hem d(air) af te vreden te stellen Item es vorweerde dat de/
vors(creven) wynne den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde de vorg(eruerde) goede/
wynnen werven en(de) mesten sal wel en(de) loflic gelijc reenge/
noten boven en(de) beneden en(de) tzijnen afscheiden sal hij/
die laten besayt wel en(de) loflic want hijse also aenverden sal/
Te weten(e) een stuc lants gelegen opde delle tusschen de/
moirbeke strate en(de) den wolberch houden(de) xv dachmale xxxii/
roeden oft dair omtrent Item een stuc lants dair bij
//
gelegen tusschen janne gielis en(de) dwilderlant houden(de) een/
dachmale en(de) viii roeden Item een stuc lants opde delle/
gelegen aent artgat tusschen janne van raetshoven ende/
der p(re)dicke(re)n lant houden(de) een half boend(er) en(de) lxviii roeden/
Item een stuc lants d(air) bij gelegen opde delle tusschen janne/
van raetshoven en(de) d(er) p(re)dickeren lant houden(de) een dachmale/
en(de) xxxii roeden Item een dachmale en(de) l roeden d(air) bij gelege(n)/
opde delle tusschen lodewijke van hoelair en(de) janne va(n) raetshove(n)/
Item een stuc lants dat wouters (christ)iaens lant [was] gelegen/
onder den wolberch tusschen den selven berch en(de) janne gielis/
houden(de) iii(½) dach(male) Item een stuc lants dat gorts calentijns/
was gelegen opde delle tusschen janne gielis en(de) den wolberch/
houden(de) een dachmale xxii roeden Item een stuc lants gelege(n)/
opde delle tusschen den wolberch aent heyken en(de) janne gielis/
houden(de) vijf dachmale Item een stuc lants gelegen aen/
die mersiers haghe tusschen die hage en(de) janne gielis/
houden(de) ii(½) dach(male) Item opt eycvelt drie dach(male) lants/
oft dair omtrent gelegen in drie p(er)ceelen al met wynt(er)/
coren(en) op iiii getideghe voren Item de stortte voir kers(messe)/
omgedaen en(de) de brake voir half merte desgelix want/
hijt also aenverden sal Item sal de vors(creven) wynne tsijne(n)/
afscheiden voir half merte allet mest inde vors(creven) hof/
sijnde moeten uutvue(re)n opde brake d(er) lande vors(creven) Item want/
de vors(creven) wynne alle tcoren staende opde lande tzijnen inco/
men bevinden sal wel bevreedt so is vorweerde dat/
dat de selve wynne dat tzijnen afscheiden also laten sal/
bevreedt Item sal de vors(creven) wynne de stortte besayen te/
weten(e) de even(en) op ii voren en(de) de gerste op drie voren de/
erweten en(de) vetsen [oic] op ii voren en(de) wart sake dat dair/
e(n)nich gebrec inne wae(re) sal de selve wynne dat gehouden sijn/
ten naesten oeghste d(air) na da op te richten ten prijse van/
goeden mans Insgelix soude de vors(creven) wynne gehouden zijn/
wart dat hij den roggen(en) ardt met ontide saydde oft wonne/
op te richten ten oeghste als voir ten prijse va(n) goede(n) manne(n)/
Item es vorweerde wart sake dat den vors(creven) lenarde
//
geliefde ten naisten drie jae(re)n vand(er) vors(creven) helicht wy(n)ninge/
te scheiden dat hij dat sal mogen doen bij also dat hij dat den/
vors(creven) wynne een jair te voren condigen sal en(de) als dan vand(en)/
ande(re)n drie jae(re)n soude de vors(creven) wynne gehouden [sijn] jairlix den/
vors(creven) lenarde ts(int) andriesmesse te loven(en) te leve(re)n vieren(de)veertich/
mudden rox en(de) een half mudde erweten goet en(de) payabel/
der mate(n) van loven(en) met wanne en(de) vlogelen wel bereit/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Item sal de vors(creven) wynne voir lenart voir hem/
behouden den wijbeempt en(de) den wijngart metten lande/
dair aengelegen welc lant de vors(creven) wynne den vors(creven) lenarde/
jairlix acke(re)n sal alst lenart sal begeren desgelix sal de selve/
lenart voir hem behouden duyfhuys metten duyven en(de)/
dmeste d(air) af comen(de) It(em) [En(de) oic insgelix] de huysinge boven op den berch met alle/
den wate(re)n diken en(de) willigen d(air) op staende tusschen clause de/
kersmake(re) en(de) beide de wouwers zond(er) den vors(creven) wynne d(air)/
inne e(n)nich recht oft actie te hebben behalven dat de wynne/
tgers d(air) op wassen(de) sal mogen doen afsnijden alst tijtverdich/
sijn sal en(de) men gewoenlijc is Item en sal de vors(creven) wynne/
inde bossche noch willigen d(air) op staende gheen recht nocht/
bewint hebben noch zijn beesten d(air) op laten gaen Item/
sal de vors(creven) wynne jairlix gehouden zijn ter stont als de/
lande besayt sullen zijn die te bevreden en(de) te vermaken/
also dat de vors(creven) lenart d(air) bij gheen scade en lijde want die/
schade soude de vors(creven) wynne gehoud(en) zijn hem opterichten/
ter goeder manne prijse Item zoe wanneer de vruchten tijt/
verdich sullen sijn te binden te velde is vorwerde dat de vors(creven)/
lenart dair tegen sucken sal eenen man die de bande slaen/
sal en(de) sijns meesters deel sal hulpen inne doen dar af/
dat de vors(creven) wynne van elcken stucke [lants] sculdich sal zijn dierste/
voed(er) inne te vue(re)n van des vors(creven) lenarts helicht te velde/
gedeilt zijnde en(de) dand(er) voed(er) [d(air) na] voir den vors(creven) wynne [hem selven] ende/
also vort [over ander voeder] tot al in sal zijn Item sal de vors(creven) lenart int vors(creven)/
hof seinden zijn dersschers alst hem gelieven sal om zijn helicht/
te dersschen Item sal de vors(creven) wynne hebben half dooft wassen(de)/
int vors(creven) hof zonder boven der valbruggen d(air) inne hij gheen/
recht hebben en sal noch van gh e(n)ngen goede(n) dat d(air) wasse(n) sal
//
en(de) als men dat ooft leest dan sal de vors(creven) lenart betalen de/
dachue(re)n en(de) de wynne sal hen den montcost gheven Item sal/
de vors(creven) wynne alle des vors(creven) lenarts deel in greyne wijne en(de)/
andersins jairlix te loven(en) leve(re)n d(air)t hem sal gelieve(n) dair/
af de selve wynne oft de zijne den montcost hebben sal Item/
sal de vors(creven) wynne jairlix den vors(creven) lenarde sculdich zijn te/
halen op sijn bossche zijn berringe int thof te wildre oft/
van dair dat geboren sal en(de) [oic] allet bier dat hij int vors(creven) hof/
behoeven sal op ii mylen naden vors(creven) hove en(de) desgelix allet greyn/
datmen tot alsulken bie(r) sal verbrouwen behalven dat hem de/
vors(creven) lenart sculdich sal zijn als dan den montcost te gheven Item/
sal de vors(creven) wynne [gehouden sijn] jairlix den vors(creven) lenarde en(de) sijnwijf alst hen/
sal gelieven tweewerf te vue(re)n tot he(re)ntals op cost des vors(creven)/
lenarts van eten en(de) drincken en(de) d(air) voir sal de selve lenart/
den vors(creven) wynne jairlix gheven vier ellen vullen lakens geverwet/
tot eenen tabbarde Item sal de vors(creven) wynne mogen truncken allet/
weechout staende bynnen den vors(creven) goeden van drie jae(re)n te drie/
jae(re)n om de goede mede te bevreden uutgenome(n) de willigen/
bove(n) v(er)claert Item wart sake datter e(n)nige oude boome(n)/
uutwaydden oft verdroeghden es vorwerde dat die den vors(creven)/
wynne toebehoe(re)n sele(n) behalven dat hij voir elcken boem ten/
behoirliken tijde gehouden sal zijn te setten ten naesten jare [d(air) na] twee/
leven(de) poten vanden selven arde Item sal de vors(creven) wynne alle/
jare mogen halen inde thiendeschuere oft d(air)me(n) hem dat bewise(n)/
sal bynnen bierbeke oft dair omtrent veertich mandelen strois/
en(de) d(air) af sal lenart betalen de twee deele en(de) de wynne tderdel/
Item sal de vors(creven) wynne alle de grechten wed(er) opverheffen die/
omgaens den vors(creven) boogarden beemden bloke en(de) lande oft elder/
dair die gebroken sullen wezen van mynsschen oft beesten It(em)/
en sal de vors(creven) wynne nergerens mogen varen met sijnen/
wagen en(de) p(er)den de vors(creven) lande en sullen te vore(n) gelijc reengenote(n)/
gewonnen wesen en(de) gedreven Item sal de vors(creven) wynne jairlix/
twee vercken(en) metten sijnen laten lopen allet jair dore m(air)/
des sal den selven wynne volgen alle de vaetsspuelinge vand(en)/
hove boven [des vors(creven) lenarts] Item sal de vors(creven) wynne jairlix mergelen drie/
boend(er) lants oft zoevele als de vors(creven) lenart en(de) de wynne/
ov(er)comen zullen sond(er) cost des vors(creven) lenarts behalve(n) dat de
//
vors(creven) lenart dien mergel sal doen steken en(de) al wart sake/
dat hij op e(n)nich jair vand(en) vors(creven) t(er)mijne meer mergelde dan/
drie boend(er) dat en sal den selven wynne niet afcortten Item/
sal de vors(creven) wynne houden de veken(en) also men hem die leve(re)n sal en(de)/
die sal hij also laten tsijnen afscheiden en(de) desgelix de slotelen en(de)/
slote en(de) oft hij enige verloren die soude hij moeten doen maken/
Item sal de vors(creven) wynne jairlix int vors(creven) hof leve(re)n vijftich mandele(n)/
walms om de huysinge mede te decken en(de) als men die dair/
verdect sal de selve wynne den wercluden den montcost gheve(n)/
en(de) lenart sal de dachue(re)n betalen Item sal de vors(creven) wynne/
alle den leem die men int vors(creven) hof verorbe(re)n sal halen/
m(air) de vors(creven) lenart sal dien doen steken Item es vorweerde/
dat de vors(creven) wynne jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde ten/
behoirliken tijde opt vors(creven) goet planten en(de) setten sal dairt/
meest behoert en(de) plaetse is xxv willigen oft popeleren pooten/
Item sullen de vors(creven) lenart en(de) wynne jairlix te gelike deylen/
alle de rapen die opde vors(creven) goede wassen sullen Item es/
vorweerde dat de vors(creven) lenart en(de) de wynne den lijnsaet die/
men jairlijcx sayen sal te gelike leve(re)n en(de) tflas d(air) af comen(de)/
te gelike deylen [sullen] alst opgedroeght sal zijn totten boken(en) ende oft/
zoe geborde dat de(n) vors(creven) saet verginge en(de) te sayen niet en/
dochte noch proffijtelic en wae(re) sullen de selve lenart ende/
de wynne ande(re)n saet te gelike copen en(de) ten eynde vanden/
vors(creven) vi jae(re)n sal de vors(creven) wynne den vors(creven) lenarde wederkeren/
den saet die hij gelic vors(creven) steet gelevert sal hebben [en(de)] gelijc hij/
opt vors(creven) goet gewassen sal sijn Item sal de vors(creven) wynne hebben/
den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde thalf boend(er) bosch luttel myn/
oft meer gelegen opde delle aen raetshovens bosch Item es/
vorweerde dat de vors(creven) wynne den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde/
int vors(creven) hof sal houden hondert scape en(de) niet myn mair/
meer op dat hem gelieft Ende alle dese vors(creven) vorweerden/
(et)c(etera) cor(am) berghe hoeven decembris xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt