SAL7360, Act: R°147.4-R°148.1 (322 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°147.4-R°148.1  
Act
Date: 1467-01-23

Transcription

2019-01-26 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat jan van ghynd(er)neder geheten gorijs de jonghe/
woenende op thoff te cleerwijc inde p(ro)chie van rode bij cortelke in/
p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft jege(n) g(er)main/
van meldert sijn hof gehete(n) te cleerwijc voirs(creven) mette(n) huysen hove(n)/
bogarde wynnen(de) lande bempden eeusselen ende allen den toebeh(oirten)/
gelijc jan wyelant voe(r) en(de) de voirs(creven) wynne na hem dat gehouden/
heeft Te houden te hebben ende te wynne(n) van halfm(er)te naest/
comende eene(n) t(er)mijn van tweelf jaren lang v(er)volgende elx jaers/
darenbinne(n) om en(de) voir xviii m(ud)[d(en)] corens goet en(de) payabel der maten/
van loeven(en) met wanne en(de) met vedere(n) wel bereyt alle jare tsinte and(ries)/
misse apostels te betalen en(de) te loeven(en) tarscot oft te dieste te leve(re)n/
dair t de(n) voirs(creven) g(er)man gelieve(n) sal alle jare de(n) voirs(creven) termijn/
lang duerende quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) jan alnoch hebben alle/
de bempde de(n) voirs(creven) hove toebehoiren(de) alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
lang duerende voir xviii r(ijnse) guld(en) te xx st(uvers) stuc den helicht d(air) af/
te lichtmisse en(de) dand(er) helicht te paesscen te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em)/
sal de wynne alle jare in afslage van des voirscr(even) steet te dieste
//
levere(n) der weduwe(n) roelofs wilen van langrode drie mudde en(de) seve(n)/
clincarts te xv st(uvers) stuc also in tijts dat de(n) voirs(creven) g(er)maine dair bij gheen/
scade en gesciede It(em) sal de wynne den voirs(creven) g(er)maine jaerlijcx gheve(n)/
ende betalen een hondert eyere It(em) soe wa(n)neer dooft aldair tijtv(er)dich/
is so sal elc den geheelen t(er)mijn dueren(de) eene(n) leze(r) sette(n) om te lesen/
metten wynne en(de) dat gedeylt zijnde sal de wynne des voirs(creven) g(er)mains/
helicht thuys levere(n) te loeven(en) en(de) den lese(r) den montcost gheve(n) Item/
allet stroe en(de) voesteringe vande(n) voirs(creven) goeden comende sal de wynne/
in tvoirs(creven) hoff bringen sonder e(n)nige te v(er)copen te verberre(n) oft te/
v(er)anderen ende dat etten en(de) te meste maken met zijne(n) beesten ende/
dat op dlant vuere(n) tslants meesten proffite also wel ten versten als/
ten naesten It(em) sal de voirs(creven) jan alle jare zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn lang/
dueren(de) op tvoirs(creven) hoff leve(re)n ii[c] walme(re) om de huysingen ald(air) mede/
te deckene en(de) alsmen die ald(air) v(er)dect oft plect van oude(n) w(er)ke sal/
de wynne den wercliede(n) de(n) montcost gheven en(de) de voirs(creven) g(er)main sal/
de dachuere(n) betalen en(de) hij sal de huysinge houde(n) wel en de loflijc/
vander underster rijkelen nederwert en(de) soe wesme(n) d(air) toe behoeve(n)/
sal dat sal de wynne moete(n) halen dairment hem bewisen sal en(de)/
oft me(n) dair e(n)nich nuwe werck behoefde te maken dair en soude/
de voirs(creven) wynne niet in gehoude(n) zijn noch vande(n) montcost te/
gheve(n) noch and(er)s It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jare dyerste acht/
jare duerende op de voirs(creven) lande vuere(n) x voeder m(er)ghels en(de) bi(n)ne(n)/
den leste(n) vier jare(n) xxv voeder m(er)ghels ende die halen met iiii p(er)de(n)/
op de kuyte dair he(m) de voirs(creven) g(er)main die copen sal en(de) oft hij sond(er)/
argelist meer dan drie p(er)de inspiene dat soude he(m) de voirs(creven) g(er)main/
betale(n) ter goed(er) knape(n) prise hen des v(er)staende It(em) sal de wy(n)ne/
den voirs(creven) g(er)main als hijse he(m) levert jaerlijx houden(e) ende zomere(n)/
een coe sond(er) afslach van des voirscr(even) steet It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de lande vande(n) voirs(creven) hove wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) wel en(de)/
loflijc de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
doen en(de) sculdich zijn te doene en(de) tsijne(n) afsceyde(n) de(n) wynt(er)aert laten/
besayt op iiii getidege vore(n) en(de) den som(er)aert en(de) de brake elc/
eens o(m)me gedaen It(em) de beken wat(er)leyen en(de) ryoelen de(n) voirs(creven) goed(en)/
toebehoiren(de) sal de voirs(creven) wynne veghe(n) ruymen en(de) ryoelen en(de)/
die also laten en(de) de lande wel beheyme(n) en(de) beheymt laten It(em)/
en sal de wynne inde bossche aldair gheen recht hebben mair/
hij sal die alsoe verware(n) van zijne(n) beesten en(de) andere dat g(er)main
//
dair bij gheen schade en lijde behalve(n) dat de voirs(creven) g(er)main die/
sal doen bevreden en(de) grachte(n) d(air) om maken en(de) dan salse de wynne/
also moete(n) houde(n) en(de) leve(re)n It(em) en sal de wynne int dofhuys aldair/
gheen sacht hebben dan tdmest en(de) d(air) voe(r) sal hijse voedere(n)/
It(em) in thoyhuyske(n) met de(n) soldere en sal de wynne gheen sacht/
hebben dan van gracie(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben en(de) alnoch/
houde(n) de thiende va(n) p(er)cke op alle de vuege en(de) manie(re) jouffr(ouwe)/
mag(dale)[ne] loenijs die tandere(n) tide(n) genome(n) heeft en(de) d(air) af betalinge/
doen also in tijts dats de voirs(creven) jouffr(ouwe) d(air) om niet gepraemt en/
worde dair af sal hij tstroe slite(n) met zijne(n) beeste(n) en(de) te meste/
make(n) en(de) dat vuere(n) op dlant tslants meesten p(ro)ffite It(em) te(n) leste(n)/
jare sal de wynne oft hem gelieft met sijnen beesten moege(n) bliven/
int voirs(creven) hof tot ingang meye d(air) na volgen(de) mair va(n) halfm(er)te/
tot dien mey en sal de wynne gheen recht hebbe(n) inde bempde/
aldair en(de) hij en sal oec gheen peysteringe sond(er) oerlof moege(n)/
uutvueren En(de) alle dese vorwerde(n) inde s(u)nt fid(eiussores) joh(ann)es vanden/
vortkene f(ilius) quond(am) henr(ici) (con)mor(ans) apud kessel? et arnoldus taenhouts/
f(ilius) quond(am) gossuini Et p(ri)m[us] hoeve(n) vync ja(nuarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt