SAL7360, Act: R°156.2-V°156.1 (337 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°156.2-V°156.1  
Act
Date: 1467-01-28

Transcription

2019-01-28 by myriam bols
It(em) het is gevorwert tusscen den voirs(creven) partien ende hebben malcand(eren)/
gelooft des hier na volcht inden yersten dat de voirs(creven) jacop de/
voirs(creven) goede geheelijc en(de) al van desen dache voirtaen aenverde(n)/
sal als zijn p(ro)per ende betalen de lasten die van nu voirtaen/
dair op vallen ende verschijnen selen en(de) alle de lasten die tot/
desen daghe toe dair op gevallen zijn selen zij den voirs(creven) jacoppe/
geheelijc afdoen Voirt is gevorwert dat de wynnersse vanden/
voirs(creven) goeden hue(r) pechtinge sulke alsmen vynden sal dat zij/
heeft aende voirs(creven) goede behouden sal op alsoe dat zij de(n) voirs(creven)/
jacoppe vander wynningen ende den bespreke van den sculdich sal/
zijn te doen alletgene dat de vorwerde vander pechtingen van/
yerst begrepen heeft sonder dat hue(r) de voirs(creven) jouffr(ouwe) oft hue(r)/
kijndere yet van dien hebben verdrage(n) oft quite gescouwen/
oft noch verdragen oft quite schelden selen moegen behoud(elijc)/
nochtan dat de presten der selver wynnerssen gedaen op hue(r)/
leste jaer der voirs(creven) jouffr(ouwe) ende huere(n) kijnderen volgen selen/
Ende is vorwerde dat de voirs(creven) jacop den voirs(creven) p(er)sone(n) ov(er)leve(re)n/
sal alle de brieve die gord roelants heeft van x r(ijnse) guld(en)/
lijftochte(n) opden voirs(creven) wilen pete(re)n van herbaix oft zijn goede/
desgelijcx alle de brieve van x r(ijnse) guld(en) lijftochten die de voirs(creven)/
jacop selve opden voirs(creven) peteren oft zijn goede oft borgen e(n)nich/
sins sprekende hebben heeft Ende oec sal hij d(er) selver weduwen/
ende hue(r) kijnde(re) tewige(n) dage(n) ontlasten vande(n) xiiii r(ijnse) gul(den)/
lijfpensien die des voirs(creven) jacops zwagh(er) de weduwe henr(ix) wilen/
vanden berghe oft hue(r) kijnde(re) oec opde(n) voirs(creven) pete(re)n oft zijn/
goede dese oft ande(re) moegen hebben sprekende Ende mits/
dien den voirs(creven) v(er)coep(er)en aende voirs(creven) comescap corten tgene/
des den last van dien gedragen mach van p(ri)ncipalen ende
//
pachte ter goeder duechdeliker rekeni(n)gen ende dan tsurplus/
sal de voirs(creven) jacop der voirs(creven) weduwen opleggen ende betalen/
in gereeden pe(n)ningen tot der so(m)men van vi[c] r(ijnse) guld(en) te xx/
stuv(er)s stuc tsame(n) in goede(n) ghelde nu in brabant cours hebben(de)/
Ende oft de voirs(creven) goede den voirs(creven) jacoppe met rechte niet/
ontquijt en worde(n) soe sal hij der voirs(creven) jouffr(ouwe) d(er) moeder/
noch gheve(n) binne(n) jaers naestcomen(de) hondert r(ijnse) gul(den) te(n) prise/
als bove(n) het en ware dat hij e(n)nigen last oft co(m)mer op de/
voirs(creven) goede vonde die hem inder comescap oft waerscape/
niet v(er)nuemt en ware oft dat hij e(n)nich wettich gebreck/
aen des voirs(creven) is hadde dat hij dat aende voirs(creven) hondert/
r(ijnse) guld(en) selve inhoude(n) soude moege(n) Mair oft hem die voirs(creven)/
goede ontquijt worden soe sele(n) hem na begrijp d(er) comescap/
aende voirs(creven) leste c r(ijnse) guld(en) corte(n) xlvi sacke corens d(er) mate(n)/
van thiene(n) eens oft de rechte weerde va(n) dien soe die nu/
gelden Is voirt gevorwert tussce(n) de(n) voirs(creven) p(ar)tien soe wes/
van pontgelde vand(er) voirs(creven) comescap gegeve(n) moet zijn/
dat sal de voirs(creven) jacop verleggen ende v(er)antwerden ten/
besten dat hij sal conne(n) ende dair sal dan inne gelast zijn/
de ghene vanden voirs(creven) p(ar)tien die dair inne na der banc/
recht dair onder de goede liggen sculd(ich) is gehoude(n) te wesen/
want zij in wed(er)zijde kijnden dat dair af ind(er) comescap/
uut noch in gesproken en is cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt