SAL7360, Act: R°162.3-V°162.1 (355 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°162.3-V°162.1  
Act
Date: 1467-02-06

Transcription

2019-01-31 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat op de(n) dach datu(m) va(n) desen/
voer ons come(n) sijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone jouffrouwe(n) lijsbeth en(de) heylwijch vander/
valporte(n) gesuste(re)n docht(ere)n jans wile(n) vand(er) valporte(n) beghijne(n) inde(n) groten/
beghijnhove te loven(en) ende hebben geconstitueert geset volcome(n) macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeve(n) thomaese van e(re)nboudeghem alle ende/
yegewelke hue(r) saken questien en(de) gescillen jairgulde(n) sculden opcomi(n)gen/
p(ro)fijte(n) vervalle(n) goeden beruerlijc en(de) omberuerlijc chijsen rinte(n) erffpachten
//
die zij nu uutstaen(de) hebben oft hen naemaels valle(n) verschijne(n) toe oft aen/
come(n) mochte(n) inde(n) lande van brab(ant) oft dair bute(n) hoedanich die sijn het zijn/
chijsgoede leene eygen oft ande(re) tot wat stede(n) oft plaetsen oft oec aen wat/
p(er)sonen oft tege(n) wyen dat dat wesen mochte in e(n)nig(er) manie(re)n Te verwaren/
te manen teysschen op te bue(re)n tontfanghen daer voe(r) te pande(n) te dagen te/
beleid(en) rasteme(n)te te doen legghen die met rechte texeque(re)n te vervolgen/
en(de) te vorde(re)n alle brieve met rechte te vo(n)niss(en) die selve brieve en(de) vo(n)nissen/
voirts texeque(re)n en(de) te doen exploite(re)n tott(er) geheeld(er) voldoeni(n)g(en) nacostu(m)e/
ende gewoent vander plaetsen dair dat behoe(re)n sal oft behoeven/
soude moigen Ende op dats noot ghebuerde voir alle richtere(n) gheestel(ijc)/
ende weerlijc met rechte alle hue(r) saken te conteste(re)n te decline(re)n texcipie(re)n/
te reco(n)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudde(n) te bedinghen [te wynnen te verliesen] alle gescriften en(de)/
libellen over te geven ende te nemen te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel/
int p(ri)ncipael als int accessoer alsoe dicwijle en(de) menichwerven/
als des te doen sal sijn getuygen met rechte versueken bedwonge(n)/
te wordde(n) tot hue(re)r deposicien en(de) die te leyden der wed(er)p(ar)tien getuyge(n)/
te sien swe(re)n die te batte(re)n en(de) hue(r) deposicien te wederlegg(en) alsoe/
dicwile en(de) menichw(er)ven alst behoeve(n) en(de) gelijc dat het behoe(re)n/
sal die saken bij beroepe oft appellacien te moige(n) vervolghen/
de vo(n)niss(en) van dien en(de) allen ande(re)n hu zijnd(er) (con)stitucie(n) aengaen(de)/
alsoe wale int(er)locutoire alse diffinitive te verwachte(n) tgewijsde/
te v(er)volge(n) en(de) texeque(re)n composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge van al/
des vors(creven) steet te mak(en) den sculders van des hij ontfange(n) sal te/
quite(re)n en(de) behoirlike quitan(cie) te geve(n) domberuerlijke goede vors(creven)/
te verhue(re)n te verpachte(n) oft met jaerscharen uut te gheven Ende/
voirtane g(e)n(er)alijc en(de) specialijc (et)c(etera) due(re)nde dese p(ro)curacie tot/
den wed(er)roepe(n) der vors(creven) gesuste(re)n oft e(n)nig(er) van hen Salvo ecia(m)/
(com)putu et ass(ignaci)[o(n)e] ad mo(nicionem) d(i)c(t)ar(um) s(or)oru(m) aut alt(er)i[(us)] ear(um) febr(uarii) vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt