SAL7360, Act: R°182.2-V°182.1 (391 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°182.2-V°182.1  
Act
Date: 1467-02-23

Transcription

 by 
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen zien oft hoe(re)n lezen burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de)/
raid der stat van loven(en) saluyt doen cont en(de) te weten dat opden dach van heden/
datmen van desen voir ons comen zijn in prope(re)n p(er)sone peter vand(er) hoeven/
onse i gemi(n)de medescepen(e) en(de) claes boene die jonghe die tande(re)n tiden gehuert/
hebben gehadt tegen henrike vand(er) rivie(re)n geheeten hauwels zeke(re) beemde/
geleg(en) te werchte(r) die welke zij weydden met hue(re)n beesten van welker/
weyden mijn hee(re) de abt van p(er)cke hen eysscen(de) es etthiende Ende hebben ghe/
constitueert geset volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gege(ve)n he(re)n/
coenrarde vand(en) mee(re)n doctoir in beyden rechte(n) ridde(r) den voirs(creven) henr(icke)/
vand(er) rivie(re)n geheete(n) hauweels arnold(en) brau geheeten vand(er) strate(n) en(de)/
claese den beye(re) oft den eene(n) van hen bringe(r) des briefs die selve saken/
questien en(de) gescillen alsnu hangen(de) voir m(ijn) he(re) den officiael van luydic/
oft we(re) wat gerichte die getog(en) mochte(n) wordden Te verwaren te v(er)volge(n)/
te vorde(re)n te litis(con)teste(en) [te] decline(re)n te excipie(re)n te re(con)venie(ren) te v(er)antwerd(en)/
te bescudd(en) te bedingen alle gesc(ri)ften en(de) libelle(n) d(air) af over te geve(n) en(de) te/
nemen te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) also wel int p(ri)ncipael als int accessoir/
alsoe dicwijle en(de) menichwerve(n) alse des te doen zijn sal Getuygen/
met rechte versuek(en) bedwong(en) te wordd(en) tot huer(er) deposicien die te/
leyden der wederp(ar)tien getuygen te sien swee(re)n die te batte(re)n hue(r)/
deposicien te wederlegg(en) alsoe dicwijle en(de) menichwerve(n) alst behoe(re)n/
en(de) behoeve(n) sal allet des voirs(creven) stat met rechte te wynne(n) te verliesen/
die saken bij beroepe oft appellacien te moigen v(er)volgen in alle(n) hove(n)/
en(de) plaetsen dair dat behoe(re)n en(de) behoeve(n) soude moige(n) te gescieden/
de vo(n)niss(en) van dien en(de) allen ande(re)n hue(re)r (con)stitucien aengaen(de) alsoe/
wale int(er)locutoire alse diffinitive te v(er)wachte(n) tgewijsde te v(er)volgen/
en(de) te doen exeque(re)n composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge van al des voirs(creven)/
es te maken en(de) volcomen quitan(cie) d(air) af te gheve(n) Ende voirtane g(e)n(er)alijc
//
en(de) specialijc dair inne te doene en(de) te vorde(re)n allet ghene des de voirscr(even)/
peter vander hoeven en(de) claes bone selve doen en(de) vorde(re)n souden moigen/
wairt dat sij telker tijt en(de) plaetsen selve tegewoirdich en(de) voir oogen/
wae(re)n Ende dat de selve henr(ic) vander rivie(re)n een der vors(creven) p(ro)cur(eur)s/
voirt in al des voirs(creven) steet en(de) in elc besundert eene(n) oft meer sub/
stitue(re)n sal moigen van zijnder hant alst hem gelieft om dair inne te/
doene en(de) te vorde(re)n allet ghene des bijde(n) vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft e(n)nige(n) van/
hen mits desen e(n)nichsins gedaen oft gevord(er)t soude moige(n) wordd(en)/
ende dae(re)nbove(n) dat de selve henr(ic) vand(er) rivie(re)n hem vand(en) voirs(creven)/
saken en(de) des daer aen cleeft tot zijnd(er) gelieften met der wederp(ar)tien/
sal moige(n) (com)promitte(re)n oft den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft gesubstitueerden/
doen en(de) laten (con)promitte(re)n Ende soe wes bijden eenen der voirg(genoemde)/
p(ro)cur(eur)s oft gesubstitueerd(en) in e(n)nich van des voirs(creven) steet begonnen/
oft innegesteken sal wordd(en) van rechtvorderingen oft anders/
dat dande(re) van hen dat selen moigen voirts vorde(re)n middelen/
volynden late(n) (com)pone(re)n ende vervolgen sond(er) yemants weder/
seggen Ghelovende voir ons in goeden trouwen die voirscr(even)/
peter vander hoeven en(de) claes bone opde verbyntenisse van/
allen hue(re)n goeden tegewoirdich en(de) toecomen(de) vercreghen en(de)/
te vercrijgen beruerlijc ende omberuerlijc hoedanich die zijn waer/
die beleg(en) oft hoe die genoemt moigen zijn goet vast gestentich/
en(de) onverbrekelijc te houden tot eeuwigen daigen voer hen hue(re)n/
erve(n) en(de) nacomeling(en) allet ghene des bide(n) vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft den/
gesubstitueerde(n) oft e(n)nig(en) van hen bring(er) des briefs in des vors(creven)/
steet e(n)nichsins gedaen en(de) gevord(er)t sal wordd(en) des ter ky(n)ness(en)/
(et)c(etera) febr(uarii) xxiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt