SAL7360, Act: R°208.1-V°208.1 (455 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°208.1-V°208.1  
Act
Date: 1467-03-12

Transcription

2019-06-16 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat gheert goetselle sone wilen claes in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft jege(n) h(ere)n janne tyrion/
prieste(r) rentm(eeste)r [en(de) p(ro)cur(eur)] des goidshuys vande(n) p(er)cke thoff des selfs goidsh(uys)/
gelege(n) te stockele metten wynnen(de) landen en(de) allen andere(n) toebehoirte(n)/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van ingang meye naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn va(n) xii jare(n) lang v(er)volgende elcx jaers darenbinne(n) om en(de) voe(r)/
vijftich mudde(n) rocx der mate(n) van loeven(en) en(de) vier sacke vi m(ud)[de] rocx/
der mate(n) va(n) bruess(el) elcx grains goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met/
vede(re)n wel bereyt tsinte andriesmisse apostels te betale(n) en(de) binne(n) den/
voirs(creven) goidsh(uys) te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Voirt sal de voirs(creven) wynne hebben alle/
de bempde tot eeveren gelege(n) de(n) voirs(creven) goidsh(uys) toebehoiren(de) de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn duerende alle jare om en(de) voir xxvi r(ijnse) gulden(en) goet ende ghinge/
tsinte m(er)tensmisse te betalen It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne betale(n)/
ende doen sal alle(n) de(n) last dien tvoirs(creven) [hof] m(ijn) hee(re) va(n) brabant oft yeman(de)/
anders sculdich is te doene It(em) sal tvoirs(creven) cloest(er) doen houden de huy/
singe aldair va(n) allen wercke des zij te doen hebbe(n) selen Voirt sal/
de voirs(creven) wynne jaerlijcx levere(n) ii[m] walmere(n) om de huysinge aldair/
mede te decken en(de) als men die aldair v(er)dect oft plect en(de) ander werck/
maect dair af sal de voirs(creven) wynne de(n) wercliede(n) de(n) montcost/
gheve(n) ligge(n) en(de) sitte(n) en(de) tvoirs(creven) cloester sal dachuere(n) betale(n) It(em)/
sal de voirs(creven) wynne de(n) vorste(r) die den bosch ende velde huedt houde(n)/
op zijne(n) cost uutgenome(n) va(n) brode Waert oec dat d(air) e(n)nighe/
boeme v(er)droechde(n) die sal de wynne moege(n) afhouwen en(de) hebben en(de) voir/
elke(n) v(er)droechden boom twee pote sette(n) vande(n) selve(n) aerde It(em) mach/
de voirs(creven) wy(n)ne popelboeme ende willeghe(n) truncke(n) te(n) behoirlike(n) tijde/
en(de) verluyken en(de) de voirs(creven) goede d(air)mede bevreden It(em) sal de wy(n)ne/
zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende houde(n) en(de) make(n) op zijnen cost in goede(n)/
state alle de weghe die o(m)me tvoirs(creven) goet liggen oft dair doer/
gaen ende de grechten wel ende loflijc oprichte(n) It(em) hij en sal oec/
gheen ande(re) weghe maken late(n) noch leyden dan tot heer toe va(n)/
outs aldair geslage(n) zijn It(em) sal de wy(n)ne moege(n) houwen struyvellen/
ende haghen om de voirs(creven) wege d(air) mede te houden Voirt soe sal de/
voirs(creven) wynne levere(n) alle jare een voeder hoys vande(n) besten mette(n)/
grote(n) waghene op zijne(n) cost int svoirs(creven) cloest(er)s herberge te bruess(el)/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ny leve(re)n inde herberge te bruessel voirs(creven) jaerlijcx/
een voed(er) stroes van oreten It(em) sal hij oec vueren inde herberge
//
alsoe vele houts alsme(n) he(m) bewisen sal ende oec een voeder colen/
dairme(n) hem die bewisen sal It(em) sal de wynne voirs(creven) jaerlijcx hebben/
tot zijnre berringen een dach(mael) bosch noch vande(n) beste(n) noch vande(n)/
archsten dairme(n)t hem bewisen sal It(em) waert also dat inde(n) voirs(creven)/
hoff e(n)nige schade die gesciedde die toeq(ua)me bij ocsuyne des voirs(creven)/
wynnen die schade sal hij de(n) voirs(creven) goidsh(uys) oprichten en(de) insgelijcx/
oft de(n) voirs(creven) wynne enige schade gesciede toecomen(de) van sgoidshuys/
wegen dair af sal me(n) he(m) restitucie doen ter taxacie(n) va(n) goede(n) ma(n)ne(n)/
It(em) selen des voirs(creven) wynne(n) beesten moege(n) gaen opden bosch des voirs(creven)/
cloesters den houw vier jaer oudt zijnde ende niet eer It(em) allet/
stroe dat vanden voirs(creven) goeden comen sal dat sal hij verthere(n)/
int voirs(creven) hoff ende te meste maken ende dat mest vueren op/
tvoirs(creven) lant tslants meesten proffite ende nerghens elde(r) en(de) hij/
en sal gheen stroe moege(n) verberren noch v(er)copen It(em) waert dat/
sake dat int voirs(creven) hoff quame(n) e(n)nige waghen(en) p(er)den oft knapen/
van des voirs(creven) cloesters wegen die sal de voirs(creven) wy(n)ne ontfaen en(de)/
vueden also dicwile alst te doen sal zijn op zijnen cost It(em) allet/
mest dat int voirs(creven) hoff zijn sal ten lesten jare dat sal de wy(n)ne/
uut vueren op de brake It(em) waert alsoe dat hij binne(n) de(n) voirscr(even)/
t(er)mijne e(n)nige scade lede van tampeeste gemeyne(n) orloghe oft haghel/
slaghe tot ons(er) liever vrouwe(n) daghe lichtmisse toe ende niet lange(r)/
dair af sal he(m) tvoirs(creven) cloester rastoer doen ter goeder knapen tax/
acien gelijc men bove(n) ende benede(n) doen sal mair dat sal hij in tijts/
thoene(n) ende late(n) ov(er)sien It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande late(n)/
ten ynde van zijnen voirs(creven) t(er)mijne inder manie(re)n h(ier) na volgende/
te wete(n) is den yerste(n) aert houden(de) xxviii boende(r) op vier getidige/
voren met goede(n) pacht rogge besayt den andere(n) aert houden(de)/
xxiii boende(r) gelege(n) op trot ende sesse boende(r) inde bloke op ii/
getidege vore(n) wel en(de) loflijc besayt met som(er)core(n) en(de) de brake/
op een getidege vore It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande bempde/
ende goede wel ende loflijc wynnen werve(n) ende meesten gelijc/
reengenote(n) bove(n) ende beneden [Inde su(n)t fid(eiussores) egidius goetselle e(ius) filius (com)morans in p(ar)ro(chia) de hulde(n)berghe et joh(annes) boschma(n) f(ilius) q(uon)d(am) joha(n)nis (com)mor(ans) apud furam Et p(ri)mus] Ende alle dese vorwerden cor(am)/
nausnyde(re) [b(er)ghe] hoeve(n) m(ar)cii xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt