SAL7360, Act: R°22.2-R°23.1 (45 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°22.2-R°23.1  
Act
Date: 1466-08-06

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat gort vanden wouwe(re) sone wilen gorts/
woenen(de) te meensele in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat/
hij genomen heeft tegen woute(re)n van buetschore tghelege/
metten wynnen(de) lande en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoerten gelegen inde/
prochie van meensele toebehoe(re)nde den vors(creven) woute(re)n Te houde(n)/
te hebben en(de) te wynne(n) van sint jansmesse baptisten dat was int/
jair xiiii[c] lxiiii eenen termijn van sesse jae(re)n lanc deen na/
dander sonder middel vervolgen(de) elx jars de vors(creven) goede om/
en(de) voir de helicht vanden vruchten dair op jairlix wassende/
die de vors(creven) wynne sculdich sal zijn als die gedersschen [en(de) gelesen] sal sijn te/
loven(en) oft te diest te leve(re)n dart den vors(creven) woute(re)n best gelieve(n) sal/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne de vors(creven) lande/
wel en(de) loflic wynne(n) werve(n) en(de) mesten [en(de) besayen] sal als hier na volght/
te weten(e) dat hij die talle(n) drie jae(re)n mesten sal
en(de) besayen sal/
jairlix op sijn getidege voren en(de) die tallen drie jae(re)n ov(er)mesten/
behalven dat hij int mesten niet gehouden en sal zijn de/
vors(creven) wouter en sal tierst en(de) voir al den vors(creven) wynne gelev(er)t/
hebben alsulken hondert hopen stroes als hij van reste sculdich/
is na uutwisen vander uutspraken geschiet voir scepen(en) va(n) lov(en)/
junii xvi lestleden Ende tsijnen afscheiden sal hij die laten gelic/
hij die aenverde te weten(e) den beempt houden(de) omtrent vi
//
dachmale ter braken wel gemest en(de) ingeackert Item tbloc voir de porte/
gelegen besayet met grover erweten gersten Item den hof bynnen/
tvoirs(creven) gelege besayet met hairvruchten te weten(e) iii(½) mol(evaten) grauwer/
erweten en(de) een mol(evat) groend(er) erweten en(de) een mol(evat) cleynder/
boven Item opden steenpoel houden(de) vii dachmale oft d(air) omtrent/
tot iiii dachmale met weysinge besaeyt en(de) dand(er) drie dach(male)/
met rogge besaeyt Item op tselve velt i(½) dach(male) te weten/
(½) dach(male) met terwen en(de) i dach(male) rogghe en(de) sijn gelegen jaen/
jacope van buetschore beempt geheten dorshageeeusel Item/
een dachmale gelegen aend(en) selven beempt en(de) de keelstrate/
met rogge besayet Item opden kyesekeemschen beempt [berch] gehete(n)/
den steenpoel houden(de) (½) boend(er) dwelc de vors(creven) wout(er) tegen der/
kercken en(de) tafele(n) van meensele in pechtingen genome(n) heeft/
met rogge besayet Item ii(½) dach(male) lants gelegen inde p(ro)chie van/
aetrode opt bynnevelt met rogge besayet die toebehoe(re)n/
der maechtafelen van buetschore en(de) de vors(creven) wouter tegen/
de selver maechtafelen in pechtingen genome(n) heeft Item te/
slickenbeke i(½) dachmale lants gelegen achter janne kyps/
en(de) inde molenbeecxsche delle een dachmale met rogghe/
besayet Item de stortte houden(de) een boender gelegen aende mers/
te weten(e) terddel met grover ghersten fen(de) dander ii deele/
met goeder thienscher even(en) Item aen deycxken opde nustrate/
datmen heet de delle tderdel van eenen boender dair op/
besaeyt een halster witter erweten en(de) vort met grover gersten/
Item inde delle ii(½) dachmale boven besayet met grover/
erweten ghersten en(de) beneden met goeder have(re)n Item bove(n)/
opden berch i(½) dachmale besayet met thienscher even(en) Item/
ii dach(male) oft d(air) omtrent liggen(de) te kyesekem neve(n) i(½) dach(male)/
vors(creven) tusschen weyns ramp(ar)ts kynde(re)n en(de) de jouffr(ouwe) blanckarts/
dair af de vors(creven) wout(er) deen dachmale te pachte genome(n)/
heeft besaeyt met twee halste(re)n crocken Item inden bogart/
geheten bleekenhoff neve(n) janne m(ar)cels gelegen met pastue(re)n/
besaeyt Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne bynne(n)/
den vors(creven) t(er)mijne uute(n) vors(creven) goede van stroe oft ettingen niet/
vue(re)n en sal anders dan opde vors(creven) goede ten meesten/
proffite Item sal de vors(creven) wouter bynne(n) den vors(creven) hove/
tsijnen orber en(de) verdoene behouden den kelde(r) dcamerken/
boven den kelder en(de) duyfhuys aldair Item sal de vors(creven) wynne
//
den vors(creven) woute(re)n jairlix besayen oft dair hem lief toe is een/
halster lijsaets Item sal de vors(creven) wynne den vors(creven) woute(re)n jairlix/
te loven(en) leve(re)n viii oft ix wissen houts oft d(air) voir and(er) vrachte(n)/
doen Item de vors(creven) wynne sal jairlix int vors(creven) hof leve(re)n onder/
half hondert walme(re)n thiensche Item de vors(creven) wynne/
sal alle jare halen int vors(creven) hof c hoepe stroes dairse/
de vors(creven) wouter te thiene(n) oft op een myle na omgaens/
den vors(creven) hove copen sal behalve(n) dat hem tafslage come(n)/
sal de vors(creven) c hopen van reste d(air) duutsp(ra)ke vors(creven) af ruert/
Item es vorweerde dat de vors(creven) gort den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
maken sal die straten en(de) bodemme vand(en) selven ruymen neve(n)/
de vors(creven) goede liggen(de) op zijnen cost Item sal de vors(creven) wynne/
den chijs uuten vors(creven) goeden gaende jairlix in afcorttingen der/
weyhue(re)n hier na bescreve(n) betalen also in tijts dat dair gheen/
schade af en come Item wairt de vors(creven) wouter den vors(creven) wynne/
tsijnen incomen gelevert heeft twee zijn oudste perde mette(n)/
wagen(en) en(de) getouwen tot ii p(er)den twee coye en(de) vi kudden(en)/
soe is vorweerde dat de vors(creven) wynne d(air) voir van sint/
jansmesse naestcomen(de) over twee jae(re)n betalen sal xii(½) r(yns)/
guld(en) te xx st(uvers) tstuc als verreicte schout na uutwisen der/
vors(creven) uutspraken Heeft vort genomen de vors(creven) wynne/
tegen den vors(creven) woute(re)n den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde de/
weyde hier na bescreve(n) Te weten(e) inden yersten de weyde/
bynne(n) den hove houden(de) omtrent een half boend(er) Item/
tderdel vanden poelmansbeempde Item den bogart aende strate/
tusschen janne marcels en(de) her arnt [raese] van here houdende/
een half boend(er) Item vi dach(male) beemps gelegen inde hulst/
die henric de smet gehuet hadde tegen den vors(creven) woute(re)n Item/
vi dach(male) inde elst gelegen elx jars om en(de) voir negen/
ryns guld(en) en(de) eene(n) halven tsinte mertensmesse te betalen/
den vors(creven) woute(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] behalven dat de vors(creven) wynne/
op dleste jair gestaen [sal] met half weyde ghelt te betalen En(de)/
alle dese vorweerden (et)c(etera) Inde sunt fid(eiussores) d(i)c(t)i coloni johannes weer f(ilius)/
quo(n)d(am) m(ar)tini joh(ann)es vand(en) huffle f(ilius) q(uon)d(am) petri et god(efridus) vand(en) wouwe(re)/
f(ilius) joh(ann)is omnes (com)mor(antes) apud meensele Et p(ri)m(us) borchove(n) berghe/
aug(usti) vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt