SAL7360, Act: R°261.3-V°261.1 (564 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°261.3-V°261.1  
Act
Date: 1467-04-30

Transcription

2019-05-20 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat opden dach datum van desen/
voir ons comen is in prop(re) p(er)sone jouffruwe margriete/
weduwe willems wilen del motte en(de) heeft geconstitueert/
volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven sond(er)/
e(n)nich wederroepen janne rigaut die getruwet heeft jouffr(uwe)/
oede del motte dochter des vors(creven) wilen willems vanden nabedde
//
die hij hadde vander voirs(creven) jouffr(uwe) m(ar)grieten Alle en(de) yegewelcke/
alsulke saken questien en(de) gescille(n) als de selve jouffr(uwe) m(ar)griete/
als nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben soude mogen/
voir wat gerichte het zij gheestelic oft weerlijc alle hair/
jairgulde opcomingen en(de) vervallen goeden beruerlic ende/
omberuerlic chisen renten erfpachten als sij heeft oft hair/
namaels vallen zoude mogen [opden dach van heden] inden lande van brabant/
oft elder te wat plaetsen dat dat zijn mach in e(n)niger/
manie(re)n Te verwaren teysschen te manen opte boren ende/
tontfangen tegen oft aen wat p(er)sone dat dat zij dair voir/
te panden te dagen te beleiden rastemente te doen leggen/
die met rechte texequeren te vervolgen en(de) te vorde(re)n alle/
scepen(en) brieve met rechte te vonnissen en(de) vorderinghe/
dair af te nemen en(de) te doen na costume en(de) gewoente vand(en)/
plaetsen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) zoude mogen/
En(de) ofs noet geborde voir alle rechte(re)n gheestelic ende/
weerlic met rechte al des vors(creven) gheram jouffr(uwe) m(ar)grieten/
saken te contesteren te decline(re)n te excipieren te r(e)c(on)venie(re)n te/
verantweerden te bescudden te bedingen te wynne(n) ende te/
verliesen En(de) vortaen generalic en(de) specialic allet ghene/
dair inne te doen en(de) te vorde(re)n des de voirs(creven) jouffr(uwe) m(ar)g(rieten)/
selve in p(er)sone doen zoude mogen telker tijt oft zij tegen/
wordich en(de) voir ogen wa(r)e Geloven(de) voir ons de/
vors(creven) jouffr(uwe) m(ar)gr(ieten) in goeden trouwen opde verbinte[ne]sse/
van allen hue(re)n goeden tegenwordich en(de) toecomen(de) goet/
vast gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene des/
bijden vors(creven) p(ro)cur(eur) in desen gedaen en(de) gevordert sal worden/
in e(n)niger manie(re)n behalven dat de vors(creven) p(ro)cur(eur) gehouden/
sal zijn nadat vi jair naestcomen(de) ver van zijnen voirscr(even)/
bewinde goede rekeni(n)ge en(de) bewijs te doen johannen del/
motte docht(er) d(er) vors(creven) jouffr(uwe) m(ar)g(rieten) na dat vi jair naestcomen(de)/
verstreke(n) sullen zijn en(de) niet eer en(de) altoes [oic] ter manessen/
symoene del fonteine sone der vors(creven) jouffr(uwe) m(ar)grieten/
vand(en) yersten bedde [altoes tsijne(n) manessen] die gelic he(m) inde selve goede gerichte/
zijn Actu(m) ap(ri)lis ultima en(de) johannen del motte docht(er) der/
selver jouffr(uwe) m(ar)gr(ieten) vande(n) tijde alleenlic dat hij langer dan/
de naestevolgen(de) sesse jae(re)n mits deser p(ro)curacien bewint sal hebbe(n)/
gehoud(en) sal zijn goede rekeni(n)ge bewis en(de) betalinge te doen sond(er)/
argelist ap(ri)lis ult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt