SAL7360, Act: R°279.2-R°280.1 (597 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°279.2-R°280.1  
Act
Date: 1467-05-23

Transcription

2019-05-28 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat lambrecht van wynghe sone wilen jans en(de) jouffr(ouwe)/
katlijne van dormale sijn werdynne hebben opgedragen met behoirliker/
verthideniss(en) die goede h(ier) nae bescr(even) inden yersten thoff te tolmair mette(n)/
huysen hoven schue(re)n bogairde heyde en(de) allen ande(re)n toebehorte(n) geleg(en)/
te tolmair inde p(ro)chie van kyesekem metten wynnen(de) landen houden(de) o(m)trint/
eene(n)twintich boend(er) beemde(n) eeussele(n) wouwe(re)n en(de) bossce(n) tot den voirscr(even)/
hove behoe(re)nde geleg(en) al tsame(n) naest en(de) omtri(n)t den hove vors(creven) tusscen/
de strate gaen(de) van loven(en) te halen w(eer)t de goede der erfgename(n) jans/
wile(n) de pape ende der gehuysscen voirs(creven) in deen zijde de goede arts/
palst(er) in dande(re) weyns wijlen rampart inde derde jans vande(n) broecke/
inde vierde en(de) de strate gaen(de) van tielt te kyesekem w(eer)t gelijkerwijs/
jan van scoelant en(de) willem van craesbeke die goede alsnu in hue(ri)nge(n)/
houden(de) zijn It(em) een stuc la(n)ts geheete(n) slickerbeke houden(de) sesse dach(mael)/
geleg(en) inde p(ro)chie van kyesekem uutgesceid(en) een cleyn stucke houden(de)/
een dach(mael) oft dair omtri(n)t dwelc geleg(en) es inde p(ro)chie va(n) tielt tussce(n)/
den goeden jacops wilen blanckart de goede jans mertens de strate/
gaende van tielt te thiene(n) weert en(de) den goeden henrix peters/
en(de) neve(n) theezele(re)n streetken It(em) tderde deel van eene(n) boende(r) lants/
geleg(en) ter plaetsen geheete(n) bove(n) de beemde tusscen den goeden des/
voirs(creven) weyns wijle(n) ramparts in tween zijden en(de) den goeden ghijs/
brechts vander herstrate(n) van ned(er)lynthe(r) It(em) een half boend(er) lants/
geleg(en) ter plaetse(n) geheete(n) den steenpoel tussce(n) den goede(n) des/
vors(creven) wilen jacops blanckart en(de) de strate gaende ten silve(re)nberge/
weert neve(n) den goede(n) des vors(creven) wile(n) weyns en(de) des vors(creven) ghijsbrechts
//
It(em) een stucke lants houden(de) een dach(mael) en(de) een vierdeel gelegen op/
zwarendal tusscen den goeden des vors(creven) wilen jacops blanckart in/
tween zijden den goeden des vors(creven) ghijsbrechts en(de) des outaers va(n) s(in)t/
jorijs inder kercken van wynghe It(em) een half boend(er) lants geleg(en)/
opde crauwelshoeve neve(n) de strate gaen(de) te halen w(eer)t It(em) eenen/
beemt geleg(en) te kyesekem neve(n) tpanhuys ald(air) tussce(n) tselve pa(n)huys/
en(de) den goeden matheeus colx It(em) een stuc beemts dat wille(m) van/
craesbeke in pechtinge(n) houden(de) es tussce(n) den goede(n) ghijsbrechts/
vander h(er)strate(n) en(de) den goeden weyns wilen rampart gelijc en(de)/
alsoe v(er)re men die goede vand(en) p(ro)chiaen va(n) kyeseke(m) ende vand(en)/
erfgenamen weyns wilen rampart ten erflik(en) rechte houden(de) es/
ende alse de vors(creven) gehuyssce(n) uute(n) vors(creven) goeden met rechte gewijst/
wae(re)n Soe wordden dair inne gegoidt en(de) geerft vranc willem(air)/
nu t(er) tijt borg(er)meest(er) der stat van loven(en) en(de) gerart van baussele sec(re)tar(is)/
der selver stat bij maniss(en) en(de) orlove des meyers der vors(creven) g(ro)nthe(re)n/
en(de) wijsdo(m)men huer(er) laten nae bescr(even) Ende dit gedaen hebben de/
vors(creven) vranc en(de) gerart de vors(creven) goede wed(er)o(m)me uutgegev(en) voer/
hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomeling(en) den vors(creven) gehuyssce(n) hue(re)n erven/
en(de) nacomeling(en) erflic te houden en(de) te besitten opden last ende/
co(m)mer dair voe(r) uutgaende ten behoirliken tiden te betalen ende/
voirtane op viventwintich cronen der mu(n)ten sconi(n)x va(n) vranck(rijke)/
goet van goude en(de) zwaer van gewichte oft de weerde d(air) af in/
ande(re)n goeden guld(en) gelde erfliker rinten deen helicht opden/
thienste(n) dach van octobri en(de) dand(er) helicht opde(n) x[te(n)] dach va(n)/
aprille te betalen en(de) inder stat wissel van loven(en) te leveren/
te weten deen helicht d(air) af den vors(creven) vrancken willemair en(de)/
dander helicht den vors(creven) gerarde en(de) hue(re)n erve(n) en(de) nacomel(ingen)/
erflic Met vorweerd(en) en(de) (con)dicien dat de vors(creven) gehuysschen/
de vors(creven) viventwintich crone(n) erflik(er) rinte(n) selen moge(n) lossen en(de)/
quite(n) wa(n)neert hen gelieft teenen male elken pe(n)ninc d(air) af/
xviii gelik(er) pe(n)ning(en) en(de) met vollen rinte(n) Hebben voirt met/
maniss(en) ende wijsdo(m)me als voe(r) den vors(creven) vranck(en) en(de) gerarde
//
die voirs(creven) goede en(de) pande p v(er)pant v(er)oblig(er)t dat zij de vors(creven) rinte va(n)/
xxv crone(n) costeloes en(de) schadeloes selen houde(n) en(de) ontheffen van allen bede(n)/
en(de) ande(re)n laste(n) die d(air) op comen soude(n) moigen alsoe dat den vors(creven) vrancke(n)/
en(de) gerarde hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast en(de) zeker sijn moige tot eeuwige(n)/
daigen gelic scepen(en) brieve van loven(en) en(de) meer ande(re) brieve gepasseert/
voer de hove en(de) he(re)n d(air)men die vors(creven) goede voird(er) af houden(de) es dit algad(er)/
volcomelic inhoude(n) en(de) beg(ri)pen Hier wae(re)n over als late der voirscr(even)/
gronthe(re)n henric vand(en) vere jan kempene(re) claus cotte(n)s en(de) jan van/
braemt die aldit in tegewoirdich(eit) van scepen(en) van loven(en) tuychde(n) ende/
v(er)claerde(n) gesciet te sijne gelic dat trecht wijsde biddende den selve(n) scep(enen)/
van loven(en) dat sij dit voirt over hen tuygen en(de) zegelen willen dwelc/
doen meldert berghe maii xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt