SAL7360, Act: R°283.2-V°283.1 (606 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°283.2-V°283.1  
Act
Date: 1467-06-02

Transcription

2019-06-16 by myriam bols
Item cornelijs van bergen henrick vilte(re) gerart van baussele ende wout(er)/
speelmans als segge(re)n appointeerders ende vriendelijcke yffene(re)n/
gecoren ende genome(n) tusschen jouffr(ouwe) odilien wed(uwe) henr(ricx) wile(n) vilte(re)/
in deen zijde ende jouffr(ouwe) magriete(n) tsvilt(er)s weduwe jorijs/
wijlen vanden steenwege in dande(re) van sulken gescille(n) als de/
voirsc(reven) p(ar)tien jegen malcande(re)n hadden omde omberuerlijcke goede/
gebleven nae de doot des voirsc(reven) wijlen henricx vilte(re) alst blijct/
bijder submissien hier op voir scepen(en) van loeven(en) gepasseert/
ap(ri)lis xxi lestleden Hebben opden dach van heden alst/
tcomp(ro)mis nach duerde ende in tijden ende wijlen sij dat wel v(er)mochte(n)/
te doene nae begrijp vanden selve(n) compromisse hue(r) uuytsprake/
eendrechtichlijck opde voirs(creven) gescille ende tussche(n) de voirscr(even)/
p(ar)tien gedae(n) inder manie(re)n als hier nae volchgt Yerst dat/
van allen den leengoeden die gebleve(n) zijn nae de doot vand(en)/
voirs(creven) henr(icke) de vilte(re) ende van zijnder zijden gecome(n) zijn/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) odilie de wed(uwe) hebben sal hue(r) vry tocht/
hue(r) leefdage lanck in deen helcht ende nae hue(r) doot sal/
die helcht gaen ende succede(re)n dairsij van rechts weghen/
sculdich is te gane ende te succede(re)n Item als vand(en) chijsgoede(n)/
gebleve(n) achter den voirs(creven) henr(icke) ende van zijnder zijden gecome(n)/
leefdage als tochtersse oick behouden sal ende nae hue(r) doot/
sullen die gaen ende succede(re)n dair sij van rechts wege(n) sculdich/
sullen zijn te gane ende te succede(re)n Item vanden v(er)cregen(en)/
goeden inden huwelijcke vanden voir(creven) henr(icke) ende jouffr(ouwe) odilien
//
tsamen dair af is hue(r) uuytsprake dat die voirs(creven) jouffr(ouwe)/
odilie die geheelijck hue(r) leefdage besitten sal ende/
metter eender helcht doen hue(re)n vryen wille ende/
dander helcht sal nae hue(r) doot gaen ende succede(re)n/
dair sij van rechts wegen sculdich sal zijn van rechts/
wegen te gane en(de) te succede(re)n Hier inne alleene/
uuytgenome(n) ende versien dat die vercregen(en) goede binne(n)/
der stadt van diest noch oick de rente van m(eer)beke h(ier) inne/
niet beg(re)pen en worden maer dat die twee p(ar)tien va(n)/
goeden s tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien blive(n) op hue(r) beloop ende/
dat zij dair af staen ombeslicht gelijck oft dese uuytsp(ra)ke/
niet geschiet en wa(r)e cor(am) nausnyde(re) vynck junii secunda
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt