SAL7360, Act: R°285.2-V°285.1 (613 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°285.2-V°285.1  
Act
Date: 1467-06-05

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Vanden stoote opverstaen hangende ende uuytstaen(de) tusschen jouffr(ouwe)/
lijsbetten weduwe jacops wijlen blanckart met jacoppe wittema(n) hue(re)n/
diene(r) ter eender zijden ende woute(re)n peperlinck hue(re)n wynne te/
kyesekem ter ande(re) om diverse pointen ende articule(n) van gebreke/
meswy(n)nen(e) ende meshouden(e) vanden landen beempde(n) oft drincsele/
der selver jouffr(ouwe) ende allen ande(re)n stooten die zij underlinghe tege(n)/
oft tot malcande(re)n moegen uuytstaen(de) hebben totten dage toe van/
heden uuyt saken vander selver pechtingen oft wynneghen oft dat/
dair uuyt gesproken mach zijn in eenigher manie(re)n Hebben hen/
de selve p(ar)tien gesubmitteert ende verbonden van al des voirs(creven) steet/
behalven alleene vande(n) voirs(creven) meswynne(n) oft meshoude(n) [vand(en) landen] beempde(n)/
ende drincsele der lande der voirs(creven) jouffr(ouwe) inde eendrechtighe/
uuytsprake van andriese de nausnyde(re) goirden hanckart weyne/
rampart ende janne cleyvranck Ende vande(n) pointe en(de) gebreke/
vanden voirs(creven) meswynnen ende meshouden inde uuytsprake
//
van vier eertwynnen te weten weyne(n) ramp(ar)de ende henr(icke)/
vanden vere vander zijden der voirs(creven) jouffr(ouwe) ghenomen ende/
arnde blijdeleve(n) ende henr(icke) vander eect vand(er) zijden des/
voirs(creven) wout(er)s in sulker vueghen dat de voirs(creven) vier yerste/
segge(re)n informacie ende cleernisse vander voirs(creven) p(ar)tien in wed(er)zijd(en)/
van al tghene desmen te he(n)wert verbonden es nemen ende/
aenhoe(re)n sullen Ende dat de voirs(creven) eertwynne(n) visitacie/
vanden selve(n) goede(n) doen ende alle cleernisse oick aenhoe(re)n/
selen ende tallen zijden dair af hue(r) uuytsprake te doe(n) binne(n)/
acht dage(n) naistcomen(de) Promitten(tes) d(i)c(t)e p(ar)tes rat(um) ende oft/
eeniger p(ar)tien segge(re)n gebrake oft d(er) voirs(creven) eertwyne(n) dat (et)c(etera)/
cor(am) berghe hoeven junii v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt