SAL7360, Act: R°5.3-V°5.1 (11 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°5.3-V°5.1  
Act
Date: 1466-07-05

Transcription

2018-10-25 by Mi-Je Van Gils
Item roelof corsbout goutsmet woenen(de) te loven(en) in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) gelijt gehadt gehaven en(de) ontfangen te/
hebben van meester clause van vucht meester vander/
rekencame(re)n ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen twee selve(re) schalen/
wegen(de) neghen onchen en(de) xiii yngelschce die welcke/
de voirs(creven) meester claus ontfangen hadde bij inventarise/
vand(er) stat van loven(en) wesende onder tselver wilen he(re)n/
jacops maes welcke schalen den vors(creven) roelofve toebehoirden/
gelijc tgetuygenesse dair op onlanx gegaen verclaert/
heeft Op welcke schalen de vors(creven) roelof den selven he(re)n/
jacope sculdich was en(de) tachter van geleenden ghelde also/
hij kynde xxxvi stuv(er)s welcke xxxvi st(uvers) hij als nu den/
selven meester clause betaelt heeft Heeft vort/
gekint en(de) gelijdt dat hem de vors(creven) meest(er) claus betaelt/
heeft in gereeden pe(n)ningen xxv st(uvers) van [zijne(n) v(er)lette d(air) bij te zijn en(de) te blive(n) dair allet gout en(de) payment getelt waert van] pijnen en(de) arbeide/
die hij met ande(re)n p(er)sone(n) gedaen heeft int wegen/
tweewerf gesciet vanden selve(n) van stucke te stucke ende/
van porceelen te porceelen Ende desgelix vanden gulden(en)/
gemu(n)ten goude en(de) selve(re)n gelde te wegen dat onder de/
stat van loven(en) gesedt was bij meester janne vanden eede/
secretarijs m(ijns) gened(ichs) he(re)n ts(er)togen en(de) verwaerd(er) vanden/
leenboeke des selfs yerst bijden vors(creven) meester janne vand(en)/
eede d(air) op de selve meest(er) jan den voirs(creven) roeloff mer bet(aelt) en hadde/
op goede rekeni(n)ge v stuv(er)s en(de) d(air) na allest voirs(creven) silver gemunt gout
//
en(de) silver wed(er) vand(er) voirs(creven) stad wege(n) te hulpe(n) leve(re)n de(n) voirs(creven) meester/
clase van porceele te porceele en(de) tvoirs(creven) gout gewege(n) zijnde w(er)t/
bevonde(n) in een lede(re)n borse oft sack d(air) tgout in was bijde(n) voirs(creven) m(eester)/
clase wegende vijftien marck vijff once(n) dwelc bijde(n) voirs(creven) m(eester) ja(n)ne/
mair bevonde(n) en hadde geweest te voe(re)n wegen seve(n) marck vi(½) once(n)/
bekinnende he(m) hier af volcomelijc v(er)nuecht en(de) wel betaelt te wesen/
Ende heeft gelooft de(n) voirs(creven) meest(er) clase noch meest(er) ja(n)ne va(n) des/
voirs(creven) steet ne(m)m(er)meer te vexere(n) te moeye(n) noch e(n)nige aensprake/
te doen bij hem selve(n) noch yemande anders in gheene(n) rechte/
gheestelijc noch weerlijc in gheenre maniere(n) maer va(n) deser jeg(ewelke)/
quitan(cie) jegen eene(n)yeg(elijken) goet gerecht wara(n)t te zijn en(de) te blive(n) tot/
ewigen dagen borchove(n) nausnyde(re) julii q(ui)nta
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt