SAL7360, Act: R°57.1 (118 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°57.1  
Act
Date: 1466-10-15

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lese(n) burge(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) rait d(er) stad va(n) loeven(en) saluit en(de) alle vrienscap doen/
cond en(de) kenlijc dat op de(n) dach datu(m) van desen voir ons come(n) is/
in p(ro)pren p(er)sone lanceloit ferner wettich sone thomas [wilen] ferner ende heeft/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n)/
mathise loenkens vleeschouwe(r) alle alsulken erfliken goede als de/
selve lanceloet liggen(de) heeft tot [gry(m)ybergen tot] poddeghen te huenbeke ter nat en(de)/
d(air) omtrent gelege(n) gelijc en(de) alsoe v(er)re die selve goede janne de(n) maye(re)/
als p(ro)cur(eur) inde(n) name en(de) va(n) wegen des voirs(creven) lanceloets x daghe/
in oechste lestlede(n) voir de ov(er)mo(m)bore(n) ind(er) stad va(n) bruessele aen/
get(er)mineert ware(n) jege(n) magriete(n) vand(er) schuere(n) weduwe wile(n) jans/
sbeckers va(n) grymb(er)gen en(de) janne vanden da(m)me scoemake(r) als besorge(r)/
en(de) wettelijc mo(m)boir lijsbette(n) en(de) johanne(n) sbeckers dochte(re)n d(er) voirs(creven)/
magrieten die zij hadde vande(n) voirs(creven) wile(n) janne de becke(re) die brued(er)/
was des voirs(creven) lanceloets vand(er) moed(er) wege(n) te doen gebiede(n) inde(n)/
p(ro)chikerken dair ond(er) die gelegen sijn die met berrend(er) keerssen oft and(er)s/
te v(er)coepen en(de) ten hoochsten te bringen den coep(er)en dairinne te/
goeden en(de) te vestigen na den rechten vande(n) bancken dair onder die/
gelege(n) zijn gelijc en(de) in alle der vuege(n) ende manieren de voirs(creven)/
mathijs oft zijn eygene p(ro)pre goede waren en(de) soe dier mechtich/
zijnde in e(n)niger wijs doen soude moege(n) approbe(re)nde en(de) ratificeren(de)/
openbaerlijc allet tgene des in voirledene(n) tide(n) bij de(n) voirscr(even)/
janne de maye(re) en(de) mathise loenkens oft e(n)nige(n) van hen in des(er)/
saken oft desen aenclevende e(n)nichssins gedaen en(de) gevordert/
mach zijn geweest Ende voirtaen g(e)n(er)alijc en(de) specialijc d(air) in/
te doen ende te vordere(n) allet ghene des bijde(n) voirs(creven) lanceloet/
oft hij telker tijt jegewoirdich en(de) voir oegen ware hier inne ge/
daen en(de) gevordert sal [soude] moege(n) werde(n) Gelovende de voirs(creven) lancel(oet)/
in goede(n) trouwen op de verbintenisse van alle(n) zijne(n) goede(n) jegen/
woirdich ende toecomende vast gestentich en(de) va(n) weerde(n) te houde(n)/
allet des bijde(n) voirs(creven) mathise loenkens in desen e(n)nichssins gedaen/
ende gevordert sal moege(n) werde(n) in e(n)niger En(de) soe wa(n)neer de/
guedinge(n) van desen den coep(er)en gedaen selen werde(n) dat hij d(air)/
toe hant en(de) mont leenen sal en(de) de guedinge(n) helpe(n) doen/
en(de) dair af waerscap gelove(n) also na recht dair toe behoiren/
en(de) behoeven sal moege(n) alsoe dat de(n) selve(n) coep(er)en d(air) af voir hen/
hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast en(de) zeker sal moege(n) sijn oct(obris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt