SAL7360, Act: R°58.2 (122 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°58.2  
Act
Date: 1466-10-17

Transcription

2019-06-29 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) raide d(er) stat van lov(enen) saluyt doen cont en(de) te weten/
dat opden dach van heden datum van desen voir ons comen es/
in prop(re) p(er)sone dieric de bye causmake(r) en(de) heeft geconstitueert/
gestelt en(de) volcomen macht en(de) auctoriteit gegeven zonder/
enich wederroepen baudewijne de cock sone wilen gorts gorde/
hanckart en(de) arnde ysenbrant den jongen oft den eenen van hen/
bringer des briefs alle en(de) yegewelcke sijn goede chijsen renten/
pachten sculden die de vors(creven) dieric heeft inden lande van brabant/
en(de) men hem sculdich is oft namaels wesen sal Te manen teysschen/
op te boe(re)n en(de) tontfangen aen wat p(er)sone oft te wat steden dat dat/
sijn mach dair voir te panden te dagen te beleiden en(de) rasteme(n)te/
te doen leggen na gewoente en(de) costume vand(er) plaetsen dair dat/
behoe(re)nsal oft behoeven soude mogen den sculders dair af te/
quiteren en(de) volcomen quitancie te gheven Ende vortaen/
generalijc en(de) specialijc allet ghene in desen te doen en(de) te/
vordert des de vors(creven) dieric selve in p(er)sone oft hij telker tijt/
tegenwordich en(de) voir ogen doen zoude Geloven(de) voir ons/
de selve dieric wes bijden vors(creven) procur(eur)s oft den eenen van he(n)/
in desen gedaen en(de) gevordert sal worden goet vast gestentich/
en(de) van weerden te houden opde verbintenesse van allen zijnen/
goeden tegenwordich en(de) toecomen(de) oct(obris) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt