SAL7360, Act: R°61.1 (127 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°61.1  
Act
Date: 1466-10-23

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen borg(er)meest(ere)n scepen(en)/
ende raid der stat van loven(en) saluyt doen cont en(de) te weten dat opden/
dach van heden dat(um) van desen voir ons comen is in prope(re)n p(er)sone gielijs/
die roide na(tur)lic sone he(re)n gielijs die roide priest(er)s ende heeft geconstitueert/
geset volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teit geg(even) claese scribaen johannese/
de leeu meest(er) arnde brau geheete(n) vand(er) strate(n) janne den beye(re) ende/
claese den beye(re) oft den eene(n) van hen bringe(r) des briefs Alle alsulk(en)/
saken questien en(de) gescille(n) alse de vors(creven) gielis de rode uutstaen(de) heeft oft/
naemaels hebben soude moigen tegen wat p(er)sone oft voir wat gerichte/
gheestelic oft weerlic dat dat sij oft gescien mochte alle sijn jairguld(en)/
sculden opcomi(n)gen rinte(n) pachte(n) p(ro)fite(n) vervallen goeden beruerlic en(de) ombe/
ruerlic waer die inden lande van brab(ant) oft d(air) buyte(n) geleg(en) sijn hoedanich/
die sijn ende te wat plaetsen oft steden dat dat wezen mochte in e(n)nig(er)/
manie(re)n te verwaren te manen teysscen op te bue(re)n en te ontfanghen/
dair voe(r) te pande() te daigen te beleiden rastemente te doen leggen die/
met rechte texeque(re)n te v(er)volgen te vorde(re)n en(de) texploite(re)n nae costu(m)e ende/
gewoente vand(er) plaetsen dair dat behoe(re)n sal oft behoeven soude moge(n)/
Ende ofts noot gebuerde voir alle richte(re)n gheestelic en(de) weerlijc met rechte/
zijne saken te (con)teste(re)n te decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n aentesprek(en)/
te v(er)antweerd(en) te bescudd(en) te bedinghen alle gescriften en(de) libellen over te/
geven en(de) te nemen te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael als/
int accessoir alsoe dicwile en(de) menich werve(n) (et)c(etera) in meliori forma P(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo (com)putu et ass(ignaci)[o(n)e] de act(is) p(er)cept(is) et levat(is) ad mo(nicionem) d(i)c(t)i egidii oct(obris) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt