SAL7360, Act: R°74.1-V°74.1 (165 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°74.1-V°74.1  
Act
Date: 1466-11-12

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat thomaes bils sone wilen jans ende lijsbeth/
vand(er) vloet zijn wijf in p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekint/
dat zij genomen hebben tegen mychiele van potsuynsberge/
thof des selfs mychiels geheten van mulstede metten huysen/
hoven wynnen(de) lande beempden eeuselen en(de) allen ande(re)n sijne(n)/
toebehorten gelegen te zanthoven en(de) te puld(er)bosch ende/
dair omtrent gelijc dat voirmaels hector de ledichde in/
pechtingen gehouden heeft Te houden te hebben ende/
te wynne(n) van half merte naestcomen(de) eenen t(er)mijn/
van xii jae(re)n lanc deen na dand(er) zond(er) middel vervolgen(de)/
elx jars dae(re)nbynne(n) om en(de) voir thien ziste(re)n rox goet/
en(de) payabel d(er) mate(n) van lye(r) met wanne en(de) vlogelen/
wael bereit en(de) om vijf pont gr(oot) brabants tsinte/
mertensmesse inden wynter te betalen en(de) tvors(creven) coren/
te lye(r) te leve(re)n den vors(creven) mych(iele) quolib(et) ass(ecutu)[m] Item/
es vorweerde dat de vors(creven) wynne(n) den grontchijs/
en(de) erfpacht jairlix in afcorttingen des vors(creven) steet betalen/
sal [selen] also in tijts dat d(air) gheene schade af en come Item/
sullen de vors(creven) wynne de huysinghe vanden vors(creven) hove/
houden den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde in redelich(eit) van ouder/
ty(m)meringen en(de) decken en(de) plecken watervast behalven/
oft d(air) yet behoefde van nyeuwer ty(m)meringen dat/
de selve wynnen d(air) toe halen sullen de gereetscap/
en(de) den werclied(en) den montcost gheven en(de) de vors(creven) mych(iel)/
sal de dachue(re)n en(de) stoffe betalen Item sullen de vorscr(even)/
wynne de vors(creven) goede houden wynne(n) werven ende/
mesten wel en(de) loflic gelic reengenoten bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) die laten tsijne thue(re)n afscheiden gelic ald(air) costumelic/
is Item wart sake dat int vors(creven) hof e(n)nige scade/
geschiede van brande dat toequame bij toedoene oft/
v(er)suempte des vors(creven) wynne oft zijnd(er) famielien soe/
es vorweerde datme(n) die den vors(creven) mych(iele) oprichte(n)
//
sal ter taxacien van goeden mannen hen des verstaende/
Item en sal [sullen] de vors(creven) wynne inden gheen recht hebben/
int hout staende opden rondenhoff mair and(er)s sallen/
zij op dand(er) goede schaerhout mogen houwen als tijt/
verdich sijn sal ter goed(er) truwen Item sal de vors(creven)/
mych(iel) als hij int vors(creven) hof compt hebben tsijnen/
verdoene eene came(r) en(de) hoy en(de) stroe voir zijn p(er)de(n)/
Item want de voirs(creven) wynne(n) int vors(creven) hof bevind(en) tzijne(n) thue(re)r/
income(n) [twee] hond(er)t en(de) vijtich hoepe stroes zoe is vor/
weerde dat zij die tzhue(re)n afscheiden ald(dair) laten zullen/
Item de vors(creven) wynne [p(ar)tien] sullen mogen scheiden oft hem/
gelieft tot halven tijde bij also dat zij dat den ande(re)n/
vors(creven) mych(iele) een jair te voren condigen zullen en(de)/
alle dese Item es vorweerde en(de) hebben geloft de vors(creven) wynne(n)/
in meerd(er) vesticheit des vors(creven) is den vors(creven) mychiele tonder/
pande te setten tot hue(re)n coste de goede hier na bescreven/
d(air) men die afhouden(de) is te weten(e) inden yersten ii boend(er)/
lants gelegen inde p(ar)rochie van halle neve(n) santhoven ter/
plaetsen geheten acker tusschen de kynde(re) van halmair en(de)/
der kynde(re) hellemans Item (½) boend(er) beemps gelegen/
int hovelbroec tusschen pete(re)n vand(en) broeke en(de) arnde/
moens Item iiii boend(er) heyden gelegen ond(er) de p(ro)chie/
van westmalle tusschen willem(me) hellemans en(de) janne heins/
en(de) es vorweerde dat de vors(creven) wynne de vors(creven) iiii boend(er)/
heyden nergerens slijten en sal dan opde goede vors(creven) It(em)/
en sal [sullen] de vors(creven) wynne bynne(n) desen t(er)mijne gheend(er) ande(re)/
lande wynne(n) sond(er) (con)sent des vors(creven) mych(iels) noch de selve/
goede van zijnd(er) hant yeman(de) mogen uutgheven En(de)/
alle dese vors(creven) vorweerden (et)c(etera) borchove(n) berghe no(vembris) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt