SAL7360, Act: R°79.1-V°79.1 (179 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°79.1-V°79.1  
Act
Date: 1466-11-14

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Item opt versueck dat gedaen heeft gielis de roide natuerlic/
om te hebben(e) in gewariger hant en(de) ond(er) de stat van lov(en)/
drie lijftocht brieve staen(de) ten live jouffr(ouwe) katlijnen scribaens/
nu sijnd(er) medegesellynnen te weten(e) ii brieve d(air) af/
gepasseert voir de wet tantwerpen den eene(n) begripen(de)/
xxv overlensche gul(den) vand(er) daet xiiii[c] xxxvii ja(nuarii)/
ultima den ande(re)n begripen(de) x gelike overlensche gul(den)/
en(de) vand(er) daet xiiii[c] xxxvii marcii xxiiii en(de) den derden/
brief begripen(de) bezegelt metten zegel vand(er) stat van/
bergen opden zoem begripen(de) iiii pont oudergroete vand(er)/
daet xiiii[c] xxxvii aprilis p(ri)ma na scriven des hoofs van/
cameric van anthonise boba ingeseten van deser/
stat die de vors(creven) brieve eene lange wile tijts onder/
gehadt hadde zond(er) dat hij inde vors(creven) brieve yet/
gericht was Versueken(de) dair om zee(r) strangelic/
dat hij de vors(creven) brieve brachte en(de) overleverde in hand(en)/
als voir om hem ind(en) name van zijnd(er) huysvruwen/
zijn recht en(de) int(er)e(ss)e d(air) met te mogen vervolgen/
Dair tegen de vors(creven) anth(onis) seide hopen(de) dat hij die/
niet sculdich en wa(r)e over te leve(re)n oft in ande(re) handen te/
bringen dan zij nu wae(re)n gemerct dat e(n)nige vand(en)/
executoirs daneels wilen boba die theffen en(de) sijnen/
vryen wille inde vors(creven) brieve behouden hadde versocht/
hadde dat de ter p(rece)ncien vand(en) vors(creven) gielise de vors(creven)/
brieve te bliven in handen vand(en) vors(creven) anthonise tot d(er)re/
tijt toe dat hij met gad(er)s den ande(re)n executoe(re)n des/
vors(creven) wilen daneels testament en(de) uutersten wille/
hadde doen bliken d(air) inne also hij seide men beveinde(n)/
soude dat hij gedisponeert hadde de vors(creven) renten and(e)/
p(er)sone gelaten Seide vort dat de vors(creven) gielis corts
//
vorleden en(de) ter stont na tgheens des vors(creven) is ov(er)leden/
zijnde dede de vors(creven) brieve rasteren aenden vors(creven) anth(onise)/
hopen(de) oic uuterlic dat hij belliken niet int doverle/
veringe zond(er) achter raet oft ten mynsten te condige(n)/
den ghenen dien [dit] aencleeft en(de) hen d(air) af te wair/
schouwen en(de) dair toe behoirliken dach te hebben van/
xiiii nachten Es getermijneert niet wederstaen(de)/
den reden(en) en(de) alligacien des vors(creven) anth(onis) dat de/
selve anthonis gehouden sal zijn de vors(creven) brieve ov(er)/
te bringen en(de) te leve(re)n ond(er) de stat tot d(er) ghender/
behoef die dair toe recht en(de) actien zoud(en) mogen/
hebben en(de) d(air) met gestaen Actum in pleno (con)silio/
tymple substituto et willem(air) burg(imagist)[ris] (et) aliis de (con)silio/
nove(m)bris xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt