SAL7360, Akte: R°99.1-V°99.1 (219 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°99.1-V°99.1  
Act
Datum: 1466-12-01

Transcriptie

2018-11-25 door myriam bols
Cond zij alle(n) lieden dat henric de coni(n)c jans sone in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft jege(n) ja(n)ne moens/
rintmeester willems hynckart thoff des voirs(creven) willems mette(n)/
wynnen(de) lande(n) bempden eeusselen en(de) allen anderen toebehoirte(n)/
gelege(n) binne(n) der p(ro)chien van huldenb(er)ge onder de heerlicheit/
van smeyersb(er)ge gehete(n) daelhem Te houde(n) te hebben en(de) te/
wynne(n) van halfmeye lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang/
vervolgen(de) elcx jaers darenbinne(n) om en(de) voe(r) dertien mudd(en)/
rocx en(de) een mudde tarwe(n) ov(er)ijsscher mate(n) goet en(de) payabel met/
wanne en(de) met vloeghele wel bereyt en(de) achtentwintich cli(n)card(en)/
te wete(n) xiiii silve(re)n pe(n)ninge ph(hilipp)us gehete(n) stuv(ers) voir elke(n) cli(n)cart/
te betalen vallende alle jare te kersmisse en(de) te halfmeye d(air)/
na volbetaelt te zijne It(em) sal de wy(n)ne voirs(creven) de voirs(creven) goede/
late(n) tzijne(n) uutgane soe h(ier) na volcht Te wete(n) de(n) roggen(en) art/
op vier getidege voren bezayt den even(en) art op twee getidege/
vore(n) dair inne een boend(er) ond(er) erwete(n) en(de) vitsen besayt en(de) oec/
dair inne besayt twee boend(er) gh(er)sten luttel min oft meer op/
drie getidige vore(n) de brake gelate(n) op een vore en(de) de leste/
drie jare(n) gheen lant te hoervruchten It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
alle tstroe dat jaerlijcx vande(n) voirs(creven) goede(n) come(n) sal int voirs(creven)/
hof bringe(n) en(de) dat met zijne(n) beeste(n) ette(n) en(de) te meste make(n)/
en(de) op tvoirs(creven) lant vuere(n) alsoe wale ten verste(n) als te(n) naeste(n)/
tslants meesten p(ro)ffite It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jare de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) leve(re)n int voirs(creven) hoff xxvi mandele(n) walms/
om de huysinge vande(n) voirs(creven) hove te decken en(de) alsme(n) die v(er)dect/
sal de wy(n)ne den wercliede(n) de(n) montcost gheve(n) en(de) de meest(er) de/
dachuere(n) betalen en(de) de voirs(creven) [wynne] sal moete(n) d(air) toe besorge(n) ende/
leveren teene en(de) leem It(em) de voirs(creven) willem sal te hemw(er)t behoud(en)/
dat ov(er)hoff mette(n) stalle [aende schuere] dair inne de voirs(creven) wy(n)ne gheen recht/
hebbe(n) en sal Ende soe wa(n)neer de voirs(creven) wille(m) oft yemant/
anders van zijne(n) wege(n) aldair comt sal de selve henr(ic) he(m) leve(re)n/
hoy ende stroe ter goeder wijs It(em) is vorwerde dat de voirs(creven)/
wynne hebbe(n) en(de) behoude(n) sal voir zijn berringe drie dach(mael)/
bosch belegen int bosch vande(n) bossche en(de) noch drie dach(mael) ge/
legen int gheersdal de welke vi dach(mael) hij houwe(n) sal alst
//
houbair is en(de) hij mach oec houwen aen de haghen en(de) opgaen(de)/
hout soe v(er)re alst hafteel gegaen heeft It(em) en sal de voirs(creven)/
henrick gheen hout op eghee beeste(n) op e(n)nich vande(n) bossche(n)/
doen als zij gehouwe(n) zijn zij en ware(n) drie jaer oudt te(n) ware(n)/
p(er)den It(em) sal de wy(n)ne alle de goede wale en(de) loflijc bevreden/
jaerlijcx en(de) die also late(n) te zijne(n) afsceyde(n) en(de) alle wat(er)loepe/
houde(n) loepende sond(er) des voirs(creven) willems cost en(de) hij mach alle/
de weyen en(de) bempde etten ten afsceyde(n) va(n) zijne(n) jaerscharen/
tot half aprille uutgenome(n) de(n) meesten bempt en(de) hij moet/
jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende thoy wassende op zijns meest(er)s/
bempde ter heyden tsij houden(de) een half boend(er) leve(re)n tsijns/
voirs(creven) meest(er)s huys en(de) des sal de voirs(creven) wy(n)ne hebbe(n) de(n) toemaet/
It(em) sal de voirs(creven) wynne houde(n) de wege de(n) voirs(creven) hove oft/
goede(n) toebehoiren(de) wel en(de) loflijc op zijne(n) cost d(air) voir hij sal/
heffen en(de) hebben dweechgeld sy ond(er) de h(eer)lich(eit) des selfs wille(m)s/
ald(air) gelegen snydage hoydage en(de) thien mol(evaten) chijs core(n)s It(em)/
sal de voirs(creven) wynne hebbe(n) jaerlijcx een tabbaert laken oft dair/
voe(r) twee clincarts te xiiii st(uvers) stuc It(em) al dat des voirs(creven) wy(n)ne(n)/
beeste(n) breke(n) aende huysinge ald(air) vand(er) und(er)ster rijkele(n) ned(er)w(er)t/
dat sal hij doen make(n) en(de) repare(re)n op sijne(n) cost En(de) is vor/
werde dat voir de(n) voirs(creven) tabbart de voirs(creven) wynne alle jare/
doen sal twee corweyde(n) ten ware dat hij vernachte(n) moeste/
It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal jaerlijcx de(n) voirs(creven) pacht vuere(n) en(de) levere(n) te loeven(en) oft te bruessele oft alsoe v(er)re dairt de(n) voirs(creven)/
willem(me) gelieve(n) sal [Ende alle] In(de) su(n)t fid(eiussores) egidius d(i)c(t)us coni(n)c f(ilius) quond(am)/
egidii et w(illel)[m(us)] coni(n)c f(ilius) q(uon)d(am) wynandi Et p(ri)m[us] cor(am) nausnyde(re)/
vync dec(embris) p(ri)ma
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt