SAL7360, Act: V°102.2-R°103.1 (226 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°102.2-R°103.1  
Act
Date: 1466-12-10

Transcription

2018-11-21 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat her peter van troingnies prieste(r) cureit/
van evernas le baudewijn renu(n)cie(re)nde de vrijheit en(de) p(ri)vilegien/
vand(er) univ(er)siteit van lov(en) in p(rese)ncia heeft gegeven en(de) bekint/
dat hij gegeven heeft janne godfroit sone wilen jans van/
blehain woenen(de) te amaing(en)? bij hoye alle de lande ende/
thiende(n) groet en(de) cleyne renten cap(uynen) en(de) alle ande(r) goede d(er)/
cueren van evernas le baudewijn toebehoe(re)nde Te houden/
te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomende/
eenen t(er)mijn van neghen jae(re)n lanc deen na dand(er) sond(er)/
middel vervolgen(de) elx jars dae(re)nbynne(n) om en(de) voir/
lxxiii mudden weysinx goet en(de) payabel met wanne/
en(de) vede(re)n wael bereit pacht en(de) mate van evernas vors(creven)/
geheten mesure de saint lorain tsinte andriesmesse apostels/
te betalen en(de) te lichtmesse d(air) na volbetaelt te zijne en(de)/
ten huyse des vors(creven) jans godfroits opden neren te leve(re)n/
alle jare den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] Met condicien/
dat de vors(creven) jan godfroit opde drie yerste jae(re)n mair betale(n)/
en sal dan tsestich mudden weysinx d(er) mate(n) vors(creven) Item/
is vorweerde dat de vors(creven) jan de lande d(er) vors(creven) cueren/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde
inde stat dat de vors(creven) lande/
om d(er) orlogen wille ongewonne(n) gelegen hebben Item sal/
de vors(creven) jan de lande der vors(creven) cueren den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde wynnen werven en(de) mesten wel en(de) loflic gelijc/
reengenoten boven en(de) beneden Item is vorweerde wart/
dat ten uutgane vanden vors(creven) t(er)mijne e(n)nige d(er) vors(creven)
//
lande bevrucht wae(re)n bijden vors(creven) janne die sal de selve jan/
mogen te hemwert nemen en(de) behoud(en) geheelic en(de) al/
des sal hij voir elc boend(er) gheven en(de) betalen sesthien/
dossijnen corens alsulcx als vors(creven) steet Item is vorweerde/
wart tzake dat de vors(creven) jan e(n)nige schade lede van tempeeste(n)/
oft gemeynen orloge bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne datme(n)/
hem die afcortte(n) sal nade costume d(er) secundarie kerken/
van luydic En(de) alle dese vors(creven) vorweerden (et)c(etera) roelofs naus(nydere)/
dec(embris) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt