SAL7360, Act: V°136.3-V°137.1 (293 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°136.3-V°137.1  
Act
Date: 1467-01-08

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sullen sien oft hoiren lese(n) burg(er)meeste(re)n/
scepene(n) ende raide der stadt van loven(en) saluyt doen condt en(de)/
te weten dat op den dach van heden datu(m) van desen voir ons/
come(n) es in propren p(er)sone claes de coste(re) onse ingeseten poirte(r) ende/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n)/
sond(er) e(n)nich wederroepen pete(re)n vander hoeven nu ter tijt scepen(en) te/
loven(en) zijnen behuweden sone alle ende yegewelke zijn sake(n) jairguld(en)/
sculden opcomi(n)gen profijten vervallen goeden beruerlijck ende omber(uerlijck)/
chijsen renten erfpachte(n) die hij nu uuytstaen(de) heeft oft hem namaels/
vallen verschine(n) toe oft aen come(n) mochten inden lande van brabant oft/
dair buyten hoedanich die zijn het zijn chijsgoede leene eygen oft/
ande(re) tot wat steden oft plaetsen oft oic aen wat p(er)sone(n) oft tege(n) wyen/
dat dat wesen mochte in e(n)niger manie(re)n Te v(er)ware(n) te mane(n) te eyssche(n)/
opte bue(re)n tontfangen d(air) voe(r) te pande(n) te dage(n) te beleide(n) rasteme(n)te te/
doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volge(n) ende te vorde(re)n alle/
brieven met rechte te vonnessen die selve br(ieven) ende vo(n)nisse(n) voirts te/
exeque(re)n ende doen exeque(re)n totter geheelder voldoeni(n)gen nae costume ende
//
gewoente vanden plaetsen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moge(n)/
Ende op dats noot gebuerde voe(r) alle richte(re)n gheestelijck en(de) weerlic/
met rechte alle zijne saken te conteste(re)n te decline(re)n te excipie(re)n te/
reco(n)venie(re)n te v(er)antwerde(n) te bescudden te bedingen alle gescriften/
ende libellen over te geve(n) te nemen te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel/
int principael als int accessoir alsoe dicwile ende menichwerven/
als des te doe(n) sal zijn getuygen met rechte versueke(n) bedwongen/
te worden tot hue(re)r deposicien ende die te leyden der wederp(ar)tien/
getuyge(n) te zien swe(re)n die te batte(re)n ende hue(r) deposicie te wed(er)legg(en)/
alsoe dicwile en(de) menichw(er)ve(n) alst behoeve(n) ende gelijck dat behoe(re)n/
sal Al des voirs(creven) steet alsoe wel die omberuerlijcke goede chijsen/
ende rente(n) ende pachte(n) voirger(uert) als and(er)s met rechte te wy(n)nen/
te verliese(n) die sake bij beroepe oft appellacien te moige(n) v(er)volge(n)/
die vo(n)nesse(n) van dien ende alle ande(re)n zijnder constitucie(n) aengaen(de)/
alsoe wale int(er)locutoire als diffinitive te verwachte(n) tgewijsde/
geheelijck te vervolgen en(de) te exeque(re)n ende tselve gewijsde oft/
dat teghen hem wae(re) van sijne(n) inneheffen ende den voirs(creven) goide(n)/
te voldoene alle behoirlijcke eede inden name vanden voirs(creven) claese/
ende van sijne(n) weghe(n) te doene oft zijne(n) wederp(ar)tien over te geve(n)/
alle beneficien va(n)t rechte waer dat behoeve(n) soude moge(n) te v(er)w(er)ven/
composicie ende mynlijke yffeni(n)ghe van al des voirs(creven) steet te make(n)/
den sculders van des hij ontfange(n) sal te quite(re)n ende volcome(n) quitan(cie)/
te geve(n) Ende voirt alle de voirs(creven) goede beruerlijck en(de) o(m)beruerlijck/
chijse rente(n) ende erfpachten hoedanich die zijn in al oft in deele/
te rege(re)n te houde(n) te hantplichte(n) te gouverne(re)n te bergen te dalen/
te verwisselen te vercope(n) te verthie(re)n te v(er)ande(re)n te belaste(n) de/
selve o(m)beruerlijcke goede ten erfchijse oft erfpachte uuyt te geve(n)/
en(de) alle guedingen ende behoirlijcke vesticheyde(n) d(aer)af te doene/
en(de) te ontfane d(aer)op ende daeraf behoirlijck te worpe(n) te v(er)tijde(n)/
en(de) waerscap ende genoechdoen d(aer)af te doene en(de) te gelove(n) En(de)/
d(aer)enbove(n) alle de selve omber(uerlijcke) goede te v(er)pachte(n) te verhue(re)n/
en(de) met jaerschae(re)n oft and(er)ssins soe hem dat best gelieven sal/
moige(n) uuyt te geve(n) al na costume ende gewoe(n)te vand(en) plaetse(n)/
oft steden d(aer) dat behoe(re)n ende behoeve(n) soude moige(n) soude moge(n)/
oft d(aer) die goede chijse en(de) rente(n) en(de) erfpachte(n) geleghen ware(n)
//
Ende voirtane g(e)n(er)alijck ende specialijck alle tghene dair inne te done/
ende te vorde(re)n dat de voirg(enoemde) claes de coste(n) selve soude moge(n)/
doen oft vorde(re)n in e(n)niger wijs waert dat hij telken tijt en(de)/
plaetsen teg(enwordich) ende voir ogen wae(re) Gelovende voir ons in/
goeden trouwen de voirg(enoemde) claes de coste(n) opde v(er)binte nesse va(n)/
allen zijne(n) goeden ber(uerlijck) ende o(m)ber(uerlijck) yeg(ewoirdich) ende toecomen(de) hoe/
danich die zijn goet vast gestentich crachtich van weerden/
ende omverbrekelijck te houden tot eeuwig(en) dage(n) alle tgene/
des bijden voirs(creven) pete(re)n vand(er) hoeve(n) zijne(n) behuwede(n) sone/
in des voirs(creven) steet e(n)nichssins gedae(n) ende gevordert sal worde(n)/
Renu(n)c(ians) de selve claes tot desen van allen behulpe excepcien/
oft gewe(er) oft hoedanich die wese(n) mochte(n) die hem teghen/
dinhoudt van deser p(ro)cu(r)acien e(n)nichssins te oft bate(n) oft te scade(n)/
en(de) den voirs(creven) pete(re)n tontscaden come(n) mochte(n) alle fraude en(de)/
argelist uuytgesceyd(en) des ter kynness(en) (et)c(etera) Act(um) viii januar(ii)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt