SAL7360, Act: V°143.4-R°144.1 (315 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°143.4-R°144.1  
Act
Date: 1467-01-20

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien of hoire(n) lesen bur/
g(er)meeste(re)n scepen(en) ende raid der stad van loeven(en) saluit doen/
te wete(n) dat opden dach datu(m) van desen voir ons comen is/
in p(ro)pren p(er)sone jouffr(ouwe) heilwijch typoets weduwe pet(er)s wile(n)/
van nethen(en) met hue(re)n mombore en(de) heeft geconstitueert gesedt/
volcomen macht p(ro)cu(ra)cie ende auc(tori)teyt gegeve(n) cornelise va(n) berge(n)/
wettich sone willems wilen van berghen hue(re)n neve Alle en(de)/
yegewelke hue(r) sake(n) questie(n) ende gescillen die zij op den/
dach va(n) hede(n) uutstaende heeft oft namaels hebben/
mochte voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat zijn
//
oft gescien soude moege(n) Alle der voirs(creven) jouff(rouwe) heylwige(n) typoets jaergulde(n)/
opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen(en) goede beruerlijc en(de) onberuerlijc chise pachte(n) en(de)/
rente(n) als de voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwijch heeft en(de) hue(r) namaels [valle(n) en(de)] en(de) v(er)schijne(n)/
selen inde(n) lande van brabant oft elde(r) te wat plaetsen dat zij die uutstaen(de)/
heeft ende men den selven sculdich is oft namaels sculdich wesen sal/
in e(n)niger manieren Te verware(n) te mane(n) teysscen op te buere(n) en(de) te/
ontfange(n) jege(n) oft aen wat p(er)sone dat dat sijn mach dair voer te/
dage(n) te pande(n) te beleyden rastem(en)te te doen legge(n) die met rechte te/
exequere(n) te v(er)volge(n) te vordere(n) alle scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nisse(n)/
en(de) vord(er)nisse d(air) af te neme(n) en(de) te doene na costume gewoente(n) en(de) usage(n)/
vande(n) plaetsen dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n) En(de) ofts/
noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc met rechte hue(r)/
sake(n) te (con)teste(re)n te declineren texcipieren te reco(n)veniere(n) te v(er)antwerden/
te bescudden te bedingen alle gescrifte(n) en(de) libelle(n) ov(er) te geve(n) te replice(re)n/
te duplice(re)n (et)c(etera) also wel int principael als int accessoir alsoe dicwile en(de)/
menichwerve(n) als des te doen sal zijn getuge(n) met rechte te ver/
sueken bedwonge(n) te werden tot huerre deposicie(n) die te leyden der/
wed(er)p(ar)tien getugen te sien zweren die te battere(n) hue(r) deposicie(n) te/
wederleggen also dicwile ende menichwerve(n) dat behoire(n) en(de) behoeve(n)/
sal Allet des voirs(creven) steet alsoe wel donberuerlike goede chise renten/
pachten voirg(eruert) als anders met rechte te wy(n)nen en(de) te verliesen/
de sake bij beroepe oft appellacie(n) te moegen v(er)volgen de vo(n)nisse va(n)/
dien en(de) allen anderen der voirs(creven) jouffr(ouwe) (con)stitucie(n) aengaen(de) alsoe wel/
int(er)locutoire als diffinitive te verwachte(n) tgewijsde te v(er)volgen en(de) te/
doen exequere(n) composicie en(de) mynlike yffeni(n)gen van al des voirs(creven) is/
te maken den sculders van des zij oft e(n)nich van hen ontfangen selen/
te quitere(n) en(de) quitan(cie) te gheve(n) En(de) voirt alle der voirs(creven) jouffr(ouwe) goede(n)/
beruerlijc en(de) onberuerlijc chise rente(n) pachte(n) hoedanich die zijn in al/
oft in deele te v(er)pachte(n) te hantplichten te v(er)huere(n) en(de) met jaerscare(n)/
uut te gheve(n) en(de) allet ten meeste(n) orboe(r) en(de) p(ro)ffite des voirs(creven) goidsh(uys)/
en(de) dair af alle behoirlike en(de) behoeflike vesticheiden en(de) zekerheyde(n) te/
doene Ende voirtane g(e)n(er)alijc ende specialijc dair inne te doene end/
te vordere(n) allet des de voirs(creven) jouffr(ouwe) selve doen en(de) vordere(n) soude/
moege(n) waert dat zij telker tijt jeg(enwordich) en(de) voir oege(n) ware Ge/
loven(de) voir ons in goede(n) trouwen de voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwijch opte/
v(er)bintenisse (et)c(etera) Rat(um) et gratu(m) ten(en)s in mel(iori) forma januar(ii) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt