SAL7360, Act: V°151.4-V°151.1 (329 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°151.4-V°151.1  
Act
Date: 1467-01-24

Transcription

2019-01-26 by myriam bols
Wij nausnyde(re) hoeven scepen(en) te loeven(en) doen cont eene(n)yegelijken/
die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen dat om te verhueden stoot/
ende questien die nae die doot goirts roelofs gebue(re)n souden moigen/
tusscen def derfgenamen desselfs goirts in deen zijde ende daneels/
boxhoren oft sijn erfgename(n) in dande(re) om der erfgoede rinte(n) ende/
vlyegen(de) erve wille die de voirs(creven) goird te huwelike hadde met wilen/
jouffr(ouwe) katlijnen boxhorens zijne(n) yerste(n) wive zuster des voirs(creven) daneels/
ende die nae des selfs goirts doot behoe(re)n souden weter te kee(re)n opten/
selve(n) daneele ende sijnen oire Desgelix om derfgoede rinte(n) ende
//
vlyegenderve die tusscen den selven goirde ende de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n)/
in hue(re)n huwelijke v(er)cregen moigen sij dair inne de voirs(creven) daneel/
als voer deen helicht gericht soude meynen te wesen dair af de voirs(creven)/
goird soude moighen meynen die (con)trarie mits inhouden van den testa/
mente zijns voirs(creven) wijfs dair mede hem gheoirloift wae(re) metten/
selven vercregen(en) goeden zijnen wille te doene en(de) bij ande(re)n behoefte(n)/
die hij mocht hebben hem hier toe dienen(de) dier de voirs(creven) gehuysschen/
te bynnen wae(re)n Soe sijn die voirs(creven) goird op hem selven en(de) daneel/
met jouffr(ouwe) marien van langhrode zijnen wive elc voer [van] hen voer he(n)/
en(de) hue(re)n erfgenamen des bij middele ende tusschen spreken van hue(re)n/
vrienden ende maghen mynlijc overcomen inder manie(re)n hier na volgen(de)/
Inden yersten dat de voirs(creven) goird den voirs(creven) daneele van nu voirtane/
sal laten volghen ende gebruyken alle die voirs(creven) erfgoede ende rinten/
die de voirs(creven) goird met zijnen yersten wive te huwelike hadde sonder/
dat de selve goird oft zijn nacomelinghe e(n)nich recht van tochte/
oft anders dair inne sale(n) hebben oft behouden te wat plaetsen die/
zijn geleg(en) bynnen loeven(en) ende daer buyten welke goede oft rinte(n)/
de selve goird lossen sal van allen chijse tot desen daige toe daer/
op verschenen hebbende mits dien de vruchten en(de) profite(n) vanden/
voerleden(en) jae(re) al stonden die alnoch uut aende laten ombetaelt/
Behoudelijc dat jouffrouwe katlijne van nethen(en) no(n)ne te herckenrode/
van dien sal hebben hue(r) tocht ende heffen hue(re)n leefdach lanc ende/
niet lang(er) inde helicht van twintich lichte guld(en) erfrinte(n) staende/
opde stat van thienen ende dat de voirs(creven) goird oec sal behouden/
zijn gebruyc inde helicht vander schue(re)n staende achter den spieghel/
inde hoolstrate zijn leefdaige lanc overmits den laste vander/
helicht vanden rep(ar)acien die aende geheele schue(re) behoeven sal/
moigen van wande ende dake Ende dat nae de doot der voirscr(even)/
jouffr(ouwe) katlijnen no(n)nen de voirs(creven) rinte op thiene(n) ende nae de doot/
des voirs(creven) goirts de voirs(creven) schue(r) geheel den voirs(creven) daneele ende/
sijnen erfgenamen volghen selen Item ter ande(r) zijden zelen/
den voirscr(even) goirde ende sijnen oire volgen en(de) toebehoe(re)n alle de/
vercreghen erfgoede ende rinten metten vlyegende(n) erve die de vors(creven)
//
goird bij sijnen voirscr(even) yerste(n) wive v(er)cregen heeft te wat/
plaetsen die gelegen sijn bynnen loeven(en) ende daer buyte(n) sond(er)/
den voirs(creven) daneele oft zijnen oire nae des voirs(creven) goirts doot/
e(n)nich recht dair inne te hebben te behouden oft te moigen/
eysschen in e(n)nig(er) wijs Item desgelix sal oec blive(n) en(de) toebe/
hoe(re)n den selven goirde ende sijne(n) erfgenamen alle tvliege(n)de/
erve dat zijn voirs(creven) yerste wijf aen hem brachte sonder/
wederseggen des voirs(creven) daneels oft zijnd(er) erfgenamen/
het en wae(re) dat de selve goird van grev(en)? des voirs(creven) daneels/
kinde(re)n in sijnen leven(e) als zij te huwelike toghen dair af/
yet gheven ende go(n)nen woude Overmits welk(en) (con)cordien/
ende om volcomelijc den voirs(creven) daneele ende den sijnen hier/
af genoech te gescien soe heeft die voirs(creven) goird den voirs(creven)/
daneele in gereeden pe(n)ninghen gegev(en) ende betaelt vijftich/
guld(en) rijders eens Ghelovende de voirs(creven) p(ar)tien voer hen/
hue(re)n erfgenamen en(de) nacomeling(en) malcande(re)n dit tractaet/
volcomelijc ende wel tonderhouden tot eeuwighen daighen/
deen dander dair af recht warant te sijne ende te bliven/
Ghelovende voirt oft behoefde dat deen den anderen/
hier af voirder e(n)nighe vestich(eit) dade van guedinghen oft/
anders dat zij altijt des versocht doen selen mote(n) ten coste/
ende laste vanden gheene(n) diese begheerde Act(um) januar(ii)/
xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt