SAL7360, Act: V°198.2-R°199.1 (435 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°198.2-R°199.1  
Act
Date: 1467-03-05

Transcription

2019-06-29 by myriam bols
It(em) sijn bleven en(de) gevallen der voirscr(even) g(er)truyden magriete(n)/
in hue(r) deylinghe die goede chijse ende pachte hier nae bescr(even)/
inden yersten een half dachmael bosch geleghen inde p(ro)chie/
van arschot opden alartsberch tusscen die goede wilen henrix en(de)/
reyners opde brugghe gebrued(ere)n en(de) die goede jans peeten It(em)/
drie dachmael bosch myn xxxiii roede(n) geleg(en) neve(n) die houeycke/
bijden wech strecken(de) te gheelrode w(er)t alder naest den goeden/
jans noytens en(de) vrouwen vand(en) rivie(re)n en(de) jans peeten It(em) tderde/
gedeelte van eenen dachmael bosch gelijc dat geleg(en) es inde/
(co)ninxhoeve tusschen janne herdans geheeten vynckenpoel en(de)
//
die goede pet(er)s van arscot It(em) (½) dach(mael) bosch geleg(en) ald(air) inde plaetse/
geheeten cranc tusscen die goede henrix wilen opd(er) bruggen nu/
reyners sijns brued(er)s en(de) de goede des heylighen gheest van arscot/
It(em) (½) dachmael bosch gelegen dair onder opden alartsberch/
tusscen die goede wout(er)s meys en(de) de goede wilen des voirscr(even)/
henrix opder bruggen nu reyners zijns brued(er)s gelijc die voirs(creven)/
goede inde voirs(creven) plaetsen geleg(en) zijn luttel myn oft meer ind(er)/
maten houdende sub iu(r)e prius vid(elicet) duob(us) stuferis argen(teis)/
he(re)ditar(ii) cens(us) It(em) nog es hue(r) bleven ende gevallen in hue(r)/
deylinghe eenen rinsche guld(en) erflijc van dien vijf cronen/
erflijc aen ende op een huys ende hof metten bogairde ende/
beemde dair neven geleg(en) ende allen den toebehoirten wile(n)/
wout(er)s geheeten beecx nu zijnder erfgenamen gelegen te testelt/
neven die kercke aldair tusscen de hulstrate ter eender sijden/
ende den nyeuwen wech ter ande(re) ende arnde vand(en) dorpe ter/
derder sijden Ende noch aen ende op i(½) boender eeussels luttel/
myn oft meer desselfs wilen wout(er)s beex nu oic der vors(creven) sijnder/
erfgenamen gelegen aldair tusscen de hulstrate en(de) de vors(creven) strate/
geheeten nyeuwenwech en(de) ald(air) naest den goeden arts vanden/
dorpe It(em) es hue(r) noch bleven een half mudde corens erfspachts/
maten van hug(ar)den alle ja(r)e ts(in)t andriesmisse oft tons(er) liev(er) vrouwen/
liechtmesse te betalen ende te loven(en) te leve(re)n aen en(de) op een huys/
ende hof met sijnen toebehoirte(n) baudewijns tritsmans gelegen/
te schore inde p(ro)chie van hug(ar)den aende strate ald(air) tussce(n) de goede/
jans van pamele ter eend(er) sijde(n) en(de) roelofs stortbiers t(er) ande(re) en(de)/
symoens van arscot ter derd(er) zijd(en) Hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt