SAL7360, Act: V°199.2 (439 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°199.2  
Act
Date: 1467-03-05

Transcription

2019-06-29 by myriam bols
It(em) sijn [is] bleven ende gevallen der voirs(creven) gheertruyden/
joncste zuster voer tvoirscr(even) huer uutgecoesen deel den/
erfchijs hier nae bescreven te weten inden yerste(n) twee/
rinsche gulden(en) erflijc aen ende op die goede hier na bescr(even)/
wouters meys van houdert Te weten aen ende op ond(er)half/
dachmael eeussels [wouters meys van houdert] geleg(en) inde p(ro)chie van nuwerode ter plaetse(n)/
geheete(n) ter hertogynnen tusschen die goede reyners zwynnen/
en(de) den voetpat streckende vand(er) voerhoetstraten ter kercken van nuwe/
rode w(er)t It(em) aen ende op vijf dachmael bosch geheeten tielderbosch/
geleg(en) inde p(ro)chie van arschot desselfs wout(er)s meys neve(n) de/
gemeyne strate aldair geheeten vynstrate tusschen die selve/
strate ende dbosch geheeten vranxvelt It(em) en(de) aen en(de) op drie/
dachmael bosch [des vors(creven) wout(er)s] geleg(en) ald(air) tusscen die goede vors(creven) ende die/
goede der tafelen des heilichs gheest van arscot It(em) es der/
voirs(creven) g(heer)truyden noch bleve(n) en(de) gevalle(n) in hue(r) deilinghe de/
helicht van eenen rinsche gul(den) erflic d(air) af dand(er) helicht der/
vors(creven) katlijne(n) in hue(r) deilinge es gevallen van dien twee rinsche/
guld(en) erflijc aen en(de) op een huys en(de) hof mette(n) lande d(air)toe behoe(re)nde/
wilen jans van hulselair nu jans vand(er) straten geleg(en) te moorsa(m)/
inde p(ro)chie van bethekem tusscen die goede jans kercmans des jonge(n)/
en(de) magrieten goirts beghijne tarscot van welken twee rinsche/
gul(den) erflic den kinde(re)n sroevers dand(er) helicht toebehoirt Hanc/
quoq(ue) Et sat(isfacere) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt