SAL7360, Act: V°210.2 (460 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°210.2  
Act
Date: 1467-03-10

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
Vander aenspraken die arnt reers cleermake(r) gedaen heeft inde banc voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) tot jacoppe wittema(n) seggen(de) dat and(er)wijle(n) alse hij den/
selve(n) jacoppe v(er)cochte eene(n) pet(er) lijfpen(sien) op sijne(n) bosch tot rode geleg(en) ond(er) de/
jouffr(ouwe) va(n) langrode de selve coepe(r) jacop coepe(r) hem en betaelde mair vijf salute(n)/
te xxv st(uvers) tstuc ende bleef he(m) alsoe noch d(air) af tacht(er) en(de) belanc om te volmaken/
de p(ri)ncipale pe(n)ninge vand(en) vor(screven) pet(er) lijfpen(sien) drie pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc en(de) eene(n)/
stuv(er)s die de selve jacop alsoe hij seyde alsdoen niet en hadde mair hadde die/
de(n) selve(n) arde geloift bynne(n) eend(er) mae(n)t oft ii oft als hij vand(en) sinxe(n) m(er)ct doen/
naestvolgen(de) come(n) wa(r)e te betale(n) en(de) dat de selve arnd d(air) op de brieve en(de) vestich(eit)/
den vors(creven) jacoppe hadde late(n) passe(re)n Seyde voirt dat and(er)wijle(n) alse de vors(creven) jacop/
voir sijne de gevalle(n) rinte d(er) vors(creven) lijfpen(sien) begonne(n) hadde oft in meyni(n)g(en) was/
opde ond(er)pande d(er) selver te p(ro)cede(re)n hij dat te meer stonde(n) gescuthadde met/
rechte setten(de) ond(er) de wet zeke(re) pe(n)ninge ende dat jacop die gesette pe(n)ni(n)ghe/
met subtijlheid(en) en(de) sond(er) zijne(n) (con)sente te meer stond(en) gecreg(en) hadde en(de) die int geheele/
te hemw(er)ts getogen Dese en(de) meer ande(re) pointen bij he(m) opgedaen op datse hem/
bijden voirs(creven) jacoppe ontkint wordd(en) p(rese)nteerde hij te thoene(n) ende dairnae zijne(n)/
eedt te doene dat hij d(air) af alnoch ombetaelt was hopen(de) waer hij des volquame/
dat de selve jacop gehoude(n) soude sijn hem dat gebrec op te legge(n) Dair tegen/
de vors(creven) jacop hem v(er)antwerden(de) hoopte dat de vors(creven) arnt zij(n)s vors(creven) v(er)meets/
ne(m)mermeer volcome(n) en soude ende dede segge(n) dat arnd niet alsulc en wa(r)e/
dat hij dese scout dus lange te wete(n) wel iii oft iii jair soude hebbe(n) late(n) staen/
en(de) dat een quade scult wa(r)e dieme(n) niet en soude hebbe(n) conne(n) betale(n) Dede vort/
segge(n) dat arnd and(er)wijle(n) hem hier af voir den borg(er)meest(er) ontbode(n) hadde alsoe/
dat hij hem alsdoen d(air) af te vred(en) hadde gestelt met meer woirde(n) bij he(m) geallig(er)t/
luttel oft niet inde(n) rechte dyenen(de) Op dwelc de vors(creven) arnd replice(re)nde hem over gaf/
wair hij gethoene(n) conste met e(n)nigen borg(er)meest(er) oft bode dat zij hier af oyt tege(n)/
malcand(ere)n voir e(n)nich gerichte meer geweest hadden hij woud(e) mede op en(de) af/
gaen dair o dwelc de selve jacop niet aen en na(m) te doene Hebben de he(re)n/
scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers na aensp(ra)ke v(er) en(de) v(er)antweerd(en) beyde d(er) selver/
p(ar)tien en(de) thoenisse des vors(creven) arnts d(air) hij bij scepen(en) vo(n)nisse toe gewijst was en(de) die/
zijns v(er)meets geheelic volqua(m) gewijst voir een vo(n)nisse waer de vors(creven) art de(n) vors(creven)/
eet doet soe hij dien gep(rese)nteert heeft dat dan de vors(creven) jacop gehoude(n) sijn soude/
hem sijn vors(creven) gebrec op te leggen cor(am) scabinis in sca(m)p(no) m(ar)cii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt